Badania profilaktyczne

Na podstawie oceny potrzeb zdrowotnych wyodrębniona została grupa szczególnego ryzyka – tj. mieszkańców powiatu janowskiego znajdujących się w grupie wiekowej 35-64 lata. Do tej grupy kierowane są badania profilaktyczne zaplanowane w ramach projektu i te osoby zaproszone zostaną do udziału w badaniach.

Pełna ścieżka badań profilaktycznych podzielona została na następujące etapy:

A. Badania w ramach Punktów Porad – Mobilnego oraz Stacjonarnego,
B. Badania laboratoryjne oraz wstępna wizyta lekarska,
C. Pogłębione badania diagnostyczne oraz ponowna wizyta lekarska w celu podsumowania diagnozy i ukierunkowania ewentualnego leczenia,
D. Wsparcie dietetyka i instruktorów rekreacji ruchowej.

Ad. A) Badania w ramach Punktów Porad – Mobilnego oraz Stacjonarnego

W punkcie Porad Mobilnych oraz Stacjonarnym rozpoczyna się pierwszy etap badań osób z grupy docelowej. Punkt Mobilny będzie funkcjonował objazdowo przez okres 100 dni w różnych miejscowościach na terenie powiatu janowskiego. W SP ZZOZ w Janowie Lubelskim będzie funkcjonował Punkt Stacjonarny połączony z obsługą rejestratorską programu. W Punktach przebadanych zostanie 4000 mieszkańców ze zidentyfikowanym podwyższonym ryzykiem zachorowania na choroby układu krążenia.

O możliwości skorzystania z Punktów Porad oraz konkretnych terminach funkcjonowania Punktu Mobilnego w poszczególnych miejscowościach mieszkańców poinformują ulotki, plakaty oraz harmonogram dostępny na naszej stronie.

W Punktach tych wykonane zostaną badania: EKG, poziomu cholesterolu, glukozy, ciśnienia krwi i wskaźnika BMI, dostępna będzie konsultacja dietetyka oraz instruktora rekreacji ruchowej (w Mobilnym Punkcie Porad).

Na podstawie przebiegu wizyty w Punkcie wypełniona zostanie Karta Informacyjna Pacjenta, która stanowić będzie podstawowy zestaw informacji na potrzeby dalszej diagnostyki lub też w przypadku braku potrzeby kierowania na dalsze badania stanowić informację dla Pacjenta. Osoby, dla których dalsza diagnostyka będzie wskazana otrzymają wraz z Kartą Informacyjną skierowania na dalsze badania.

Ad. B) Badania laboratoryjne oraz wstępna wizyta lekarska

Osobom, które otrzymały skierowanie na dalsze badania diagnostyczne zostaną wykonane pogłębione badania laboratoryjne (morfologia, cholesterol, lipidogram pełny HDL, LDL). Zakłada się, że zostanie zrealizowanych 3000 takich skierowań. Jednocześnie uczestnicy programu poinformowani zostaną o terminie zgłoszenia się na wizytę lekarską. Podczas wizyty lekarskiej przeanalizowane zostaną wyniki uzyskane na wcześniejszym etapie uczestnictwa danej osoby w programie. W razie konieczności lekarze mogą skierować pacjenta na dalsze pogłębione badania diagnostyczne.

Ad. C) Pogłębione badania diagnostyczne oraz ponowna wizyta lekarska w celu podsumowania diagnozy i ukierunkowania ewentualnego leczenia

Uczestnicy programu (pacjenci) będą mogli być skierowani podczas wstępnej wizyty lekarskiej na następujące badania: EKG spoczynkowe, EKG wysiłkowe, badanie Dopplera, Echokardiogram, Holter EKG, Holter RR. Po wykonaniu zleconych badań pacjent skorzysta z ponownej wizyty lekarskiej. Jej celem będzie omówienie wyników badań i podsumowanie diagnozy. Lekarz wskaże kierunki dalszego leczenia specjalistycznego i zalecenia w zakresie stylu życia.

Ponadto na etapie wizyty lekarz będzie miał możliwość skierowania do dietetyka i/lub na zajęcia rekreacji ruchowej. Skierowanie na tego typu wsparcie będzie miało na celu skorygowanie diety oraz poziomu aktywności ruchowej. Takie zajęcia i konsultacje mają na celu utrwalenie postaw prozdrowotnych oraz uzyskanie większej skuteczności dalszego leczenia.

Ad. D) Wsparcie dietetyka i instruktorów rekreacji ruchowej

Porada dietetyka ma na celu realizację wywiadu żywieniowego wraz z omówieniem jego wyników, analizą błędów żywieniowych. Ponadto omówione zostaną ogólne zalecenia żywieniowe. W uzasadnionych przypadkach dokonywane będzie ustalenie indywidualnej diety. Wsparcie dietetyka ma także na celu skierowanie uwagi i zwiększenie dbałości o prawidłowe nawyki żywieniowe.

Dodatkową formą proponowanego wsparcia jest także skierowanie na zajęcia aktywności ruchowej. Podczas trwania Programu funkcjonować będą zajęcia rekreacji ruchowej – na zasadzie otwartych grup. W każdym momencie realizacji Programu możliwe będzie przyłączenie się do grupy. Zajęcia będą miały na celu poprawę ogólnej kondycji fizycznej. Będą urozmaicone w zależności od pory roku, pogody oraz preferencji uczestników – m.in. zajęcia gimnastyczne, elementy treningu cardio, nordic walking, narciarstwo biegowe i inne.

Zajęcia będą miały na celu wdrożenie i utrwalenie pozytywnych nawyków aktywności fizycznej, znaczenia ogólnej kondycji fizycznej dla zdrowia. Ponadto dla pacjentów o podwyższonym wskaźniku BMI będą sposobem redukcji nadwagi, co obniży poziom ryzyka związanego z chorobami układu krążenia.

PolandEnglish