Program PL13 „Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu”

Program PL13 to program partnerski z darczyńcami, realizowany w ramach partnerstwa pomiędzy Ministerstwem Zdrowia i Norweskim Dyrektoriatem do Spraw Zdrowia. Program przewiduje działania mające na celu poprawę zarządzania w ochronie zdrowia oraz zapobieganie i zmniejszanie zachorowalności na choroby związane ze stylem życia.

Program PL13 „Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu” skierowany był do wybranych 156 powiatów, a łączna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wyłonionych w drodze ograniczonego konkursu wynosiła 15 423 206 euro. Lista powiatów uprawnionych do udziału w konkursie została opracowana w oparciu o najwyższe standaryzowane wskaźniki umieralności (SMR) w latach 2009-2011 w kategoriach: nowotwory złośliwe, choroby układu krążenia, choroby układu oddechowego, choroby układu trawiennego, przyczyny zewnętrzne i śmiertelność ogółem.

Zgodnie z założeniami Programu PL13, podstawą przygotowania projektów były opracowane w ramach projektu predefiniowanego realizowanego przez Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego Ministerstwa Zdrowia (we współpracy m.in. z partnerem norweskim) modele, tj.: model oceny potrzeb zdrowotnych i model programu promocji zdrowia i/lub profilaktyki chorób.

PolandEnglish