Zmiana składu Rady ds. Zdrowia i Regulaminu jej pracy

Zarząd Powiatu w Janowie Lubelskim na posiedzeniu w dniu 8 lutego 2017 roku zmienił skład Rady ds. Zdrowia powołanej w ramach realizacji projektu pt.,,Weź sobie zdrowie do serca-program profilaktyki i promocji zdrowia w zakresie chorób układu krążenia w powiecie janowskim” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w ramach Programu PL 13,,Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu” oraz budżetu państwa. Zmiana jest związana ze zmianami Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego. Zamiast Naczelnika Wydziału  Spraw Społecznych, Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, który to Wydział został zlikwidowany, przedstawicielem Powiatu w  Radzie  został Pan Janusz Mucha pracujący na samodzielnym stanowisku ds. obywatelskich i bezpieczeństwa. W związku z zakończeniem realizacji projektu i statusem Rady jako ciała opiniodawczego zmieniono rolę w Radzie przedstawicieli powiatu z decyzyjnej na opiniodawczą.  Ponadto Zarząd dokonał zmian w  Regulaminie pracy Rady, tj. §  1 ust. 4 Regulaminu otrzymał brzmienie ,,4.Przewodnictwo w Radzie sprawuje Powiat Janowski”.

Informacja

Janów Lubelski, dn. 5 grudnia 2016 r.

  INFORMACJA

              Powiat Janowski realizując program pt. ,,Weź sobie zdrowie do serca-program profilaktyki i promocji zdrowia w zakresie chorób układu krążenia w powiecie janowskim” finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w ramach Programu PL 13 ,,Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu” oraz budżetu państwa zobowiązał się do promowania wypracowanego i wdrożonego modelu oraz wyników badań realizowanych w ramach programu.

W związku z powyższym, Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim oferuje swój merytoryczny udział w organizowanych przez Państwa przedsięwzięciach dotyczących promocji zdrowia w zakresie chorób układu krążenia oraz realizacji programów profilaktyki zdrowotnej.

 

Zmiana składu Rady ds. Zdrowia i Regulaminu jej pracy

Zarząd Powiatu w Janowie Lubelskim na posiedzeniu w dniu 12 października 2016 r. zmienił skład Rady ds. Zdrowia powołanej w ramach realizacji projektu pt. ,,Weź sobie zdrowie do serca- program profilaktyki i promocji zdrowia w zakresie chorób układu krążenia w powiecie janowskim” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w ramach Programu PL 13 ,,Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu” oraz budżetu państwa. Zmiana jest związana z zakończeniem realizacji projektu i zmianami kadrowymi w Starostwie Powiatowym. Jedynym przedstawicielem Powiatu w Radzie będzie Pan Sławomir Dworak – członek Zarządu Powiatu, który pełni funkcję jej przewodniczącego.

W dniu 18 października 2016 roku Zarząd Powiatu zmienił Regulamin pracy Rady. Zgodnie z wprowadzoną zmianą posiedzenia Rady będą się odbywać w siedzibie Starostwa Powiatowego przynajmniej raz w roku. Do tej pory posiedzenia Rady odbywały się nie rzadziej niż raz na 4 miesiące.

Ewaluacja działań- informacyjno- promocyjnych projektu

Wyniki ewaluacji działań informacyjno-promocyjnych przeprowadzonej na początku realizacji projektu pt. ,,Weź sobie zdrowie do serca-program profilaktyki i promocji zdrowa w zakresie chorób  układu krążenia w powiecie janowskim”  finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w ramach Programu PL 13 ,,Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu” oraz budżetu państwa

Dokument do pobrania:

RAPORT Z BADAŃ ,,Program profilaktyki i promocji zdrowia w zakresie chorób układu krążenia w powiecie janowskim” ,,Weź sobie zdrowie do serca”

W załączeniu do pobrania:

PolandEnglish