Data: 27.09.2020 Imieniny: Damiana, Mirabeli, Wincentego

Biuro porad prawnych


Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej
print
opublikowano: 2020-07-10 10:22:37
Zmiana formy udzielania nieodpłatnych porad prawnych
print
opublikowano: 2020-04-29 14:20:11

        Szanowni Państwo

        Mając na uwadze troskę o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców powiatu janowskiego, w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, w okresie od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania, działalność punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Starostwie Powiatowym oraz w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, prowadzonym przez organizację pozarządową zostaje zawieszona w dotychczasowej formie, poprzez udzielanie porad osobiście, w wyznaczonych lokalach. Przywrócenie udzielania porad w dotychczasowej postaci nastąpi po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego na obszarze powiatu janowskiego. Porady odbywają się za pośrednictwem środków porozumiewania na odległość.

więcej
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
print
2019-01-14 10:06:26

Informujemy, że na terenie Powiatu Janowskiego w 2020 r. kontynuowana jest nieodpłatna pomoc prawna, świadczona w wyznaczonych punktach.

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 z późn. zm.) z pomocy może skorzystać każda zainteresowana osoba, która złoży pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów płatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna w 2020 r. obejmuje:

1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

4) nieodpłatną mediację, lub

5) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Punkt pomocy prawnej prowadzony bezpośrednio przez Starostwo Powiatowe, od 1 stycznia 2019 r. znajduje się w Starostwie Powiatowym w Janowie Lubelskim, ul. J. Zamoyskiego 59 (pokój nr 218, II p.) oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim, ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 23 (pokój nr 24, I p.)

Dyżur w Starostwie Powiatowym pełniony jest w godz.:

poniedziałek:             9.00 – 13.00

wtorek:                       9.00 – 13.00

czwartek:                   9.00 – 13.00

piątek:                         9.00 – 13.00

 

Dyżur w Ośrodku Pomocy Społecznej pełniony jest w godz.:

środa:                          9.00 – 13.00

 

Pomoc prawna udzielana jest również w punkcie nieodpłatnych porad prawnych zlokalizowanym w urzędach gmin:

Lp.

Nazwa jednostki udostępniającej lokal

Usytuowanie lokalu

Dni tygodnia i godziny działania punktu

1

Urząd Gminy Batorz

Siedziba Urzędu Gminy
pok. Nr 1

Co drugi poniedziałek – od 9.00 do 13.00 (zamiennie z gminą Chrzanów)

2

Urząd Gminy Chrzanów

Siedziba Urzędu Gminy
pok. Nr 21

Co drugi poniedziałek – od 9.00 do 13.00 (zamiennie z Gminą Batorz)

3

Urząd Gminy Godziszów

Siedziba Urzędu Gminy pok.
Nr 14

Wtorek od 9.00 do 13.00

4

Urząd Gminy Dzwola

Siedziba Urzędu Gminy pok.
Nr 6

Środa od 9.00 do 13.00

5

Urząd Miejski Modliborzyce

Siedziba Urzędu Miejskiego
pok. Nr 3

Czwartek od 9.00 do 13.00


6

Urząd Gminy Potok Wielki

Siedziba Urzędu Gminy
pok. Nr 21

Piątek od 9.00 do 13.00


Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością.

Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie w godz. dyżuru punktu pod numerem telefonu: 669 774 300

Powyżej podany numer telefonu dotyczy zgłoszeń we wszystkich punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej na terenie Powiatu Janowskiego.

Każda zainteresowana osoba, spełniająca kryteria ustawowe może skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej w każdym z punktów pomocy prawnej, bez względu na miejsce zamieszkania.

 

W celu umożliwienia udzielenia nieodpłatnej porady prawnej osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zapewnia się dostęp do świadczenia usług tłumacza: PJM (Polski język migowy), SJM (System językowo-migowy) lub SKOGN (Sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych).

Aby skorzystać z usługi tłumacza, osoba uprawniona zobowiązana jest zgłosić chęć skorzystania z tej usługi, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się (świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN), co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą.

Chęć skorzystania z pomocy tłumacza można zgłosić przesyłając wiadomość tekstową SMS pod numer telefonu: 669 774 300, przesyłając taką informację za pomocą poczty elektronicznej na adres: npp@powiatjanowski.pl lub w formie pisemnej: faksem pod numer: 15 87 20 559, listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim, ul. J. Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, osobiście w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim, ul. Zamoyskiego 59, pok. nr 202.

 

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Osoby o których mowa powyżej, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składają staroście, w formie papierowej lub elektronicznej, oświadczenie, że nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tym osobom środków porozumiewania się na odległość. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, po otrzymaniu od starosty drogą elektroniczną oświadczenia i danych kontaktowych osoby uprawnionej, porozumiewa się z nią w umówionym terminie.

Chęć skorzystania z takiej formy porady prawnej można zgłosić telefonicznie lub przesyłając wiadomość tekstową SMS w godz. dyżuru punktu pod numerem telefonu: 669 774 300, przesyłając taką informację za pomocą poczty elektronicznej na adres: npp@powiatjanowski.pl lub w formie pisemnej: faksem pod numer: 15 87 20 559, listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim, ul. J. Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, osobiście w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim, ul. Zamoyskiego 59, pok. nr 202.

Pliki do pobrania (w formacie pdf):

Karta informacyjna poradnictwa (pobierz)

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa (pobierz)

więcej
polecane wydarzenia

Gminy powiatu janowskiego