Utworzenie Lokalnego Systemu Informacji Przestrzennej w Powiecie Janowskim

Projekt pt. ,,Utworzenie Lokalnego Systemu Informacji Przestrzennej w Powiecie Janowskim” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo informacyjne, Działania 4.1 Społeczeństwo informacyjne, Typ projektów: Projekty z zakresu tworzenia systemów informacji przestrzennej na poziomie powiatów.

W ramach projektu zostanie zbudowany Lokalny System Informacji Przestrzennej. W tym celu zaplanowano uzupełnienie platformy sprzętowej i oprogramowania systemowego, bazodanowego, wirtualizacyjnego oraz zakup oprogramowania dedykowanego GIS. LSIP umożliwi gromadzenie, aktualizację i udostępnianie obywatelom i instytucjom baz danych o regionie i zjawiskach w tym regionie zachodzących oraz analizowanie i monitorowanie tych zjawisk poprzez korzystanie z usług internetowych. Dane opisowe z różnych baz danych zostaną zaprezentowane na mapie cyfrowej. Mapy źródłowe pochodzić będą z zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Janowie lubelskim. Do przeglądania map i danych opisowych, zarówno dla pracowników urzędów jak i dla zewnętrznych użytkowników uruchomiony zostanie system mapowy w technologii WWW.

Utworzony LSIP będzie stanowił podstawę rozwoju elektronicznej administracji i e-Urzędu poprzez wprowadzenie Modułu integracji w zakresie:

  • integracji z elektronicznym obiegiem dokumentów,
  • integracji z e-PUAP.

Rozwiązanie to zapewni maksymalne wspieranie procesów rejestrowania i wydawania decyzji administracyjnych związanych z gospodarką przestrzenną powiatu oraz zapewni wdrożenie nowych usług publicznych.

Zostanie przeprowadzona modernizacja zasobów Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim poprzez działania:

  • digitalizacja mapy zasadniczej dla jednostek ewidencyjnych Batorz, gm. Janów Lubelski, Dzwola, Modliborzyce
  • skanowanie i archiwizacja operatów;
  • pomiar kontrolny dot. ustalenia przebiegu granic działek;
  • inwentaryzacja i wykonanie mapy cyfrowej hydrantów na potrzeby ochrony przeciwpożarowej.

Budowa LSIP wpłynie na skrócenie czasu i obniżenie kosztów załatwiania spraw w Starostwie, poprawi funkcjonowanie procedur, bezpieczeństwo gromadzenia i przechowywania danych.

System będzie gromadził informacje o wszystkich danych przestrzennych - w zorganizowanych katalogach metadanych. Docelowo będzie umożliwiał wielokierunkową wymianę danych pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami i firmami w województwie. System będzie także zapewniał zaawansowane sieciowe usługi danych przestrzennych INSPIRE (zgodnie ze standardami OGC:WMS,WFS,CSW), umożliwiające zdalne prowadzenie analiz z wykorzystaniem danych pochodzących od jednostek je udostępniających.

Obywatelom i instytucjom wdrożenie systemu umożliwi przeglądanie baz danych o regionie i o zjawiskach w tym regionie zachodzących oraz analizowanie i monitorowanie tych zjawisk poprzez korzystanie z usług internetowych. Wdrożenie Modułu Integracji umożliwi powiązanie pisma z lokalizacją geograficzną, której ono dotyczy oraz łatwą i szybką wizualizację tego powiązania, co przyniesie wiele wymiernych korzyści społecznych dla mieszkańców powiatu:

  • załatwienia sprawy i dokonanie opłaty drogą elektroniczną;
  • skrócenie czasu oczekiwania na załatwienie spraw;
  • możliwość sprawdzenia statusu sprawy on-line;
  • ograniczenie wizyt w Urzędzie do niezbędnego minimum.