Data: 20.10.2019 Imieniny: Ireny, Kleopatry, Witalisa

Obowiązek informacyjny RODO

opublikowano: 2018-05-25 12:54:04

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej Rozporządzenie) informujemy, że:

  1. Administratorem podanych przez Ciebie danych jest Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim, ul. Zamoyskiego 59 , 23-300 Janów Lubelski; tel: 15 87 20 309, e-mail: sekretariat@powiatjanowski.pl
  2. W Starostwie Powiatowym wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod nr telefonu 15 8725 467 lub adresem e-mail iod@powiatjanowski.pl
  3. Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych, tj.:

a) wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;
b) wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia.

  1. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:

a) podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
b) podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

  1. Twoje dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
  2. W związku z przetwarzaniem przez Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim Twoich danych osobowych w każdej chwili masz prawo do:

a) dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
c) usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
d) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.

  1. W przypadku, w którym przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Ci prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  2. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami Rozporządzenia.
  3. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Janowie Lubelskim. Przy czym podanie danych jest:

a) obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
b) dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy.
Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub niemożliwość zawarcia umowy.

  1. Twoje dane nie są przez nas wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, a które mogłyby mieć wpływ na Twoją sytuację prawną lub wywoływać dla Ciebie inne podobne doniosłe skutki.
polecane wydarzenia

Gminy powiatu janowskiego