Data: 16.12.2019 Imieniny: Albiny, Sebastiana, Zdzisławy
Zaproszenie dla organizacji pozarządowych do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert w 2019 roku
opublikowano: 2019-01-17 16:21:46

Na podstawie z art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) oraz uchwały nr LIV/316/2018 Rady Powiatu w Janowie Lubelskim z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia ,,Rocznego programu współpracy powiatu janowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”,

Starosta Janowski

zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych wymienionych w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do zgłaszania kandydatów do prac w komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert w 2019 roku.

W skład komisji konkursowej wejdą maksymalnie trzy osoby, które nie są powiązane z organizacjami składającymi ofertę w danym konkursie, tj. nie mogą być ich członkami, wolontariuszami, pracownikami ani pozostawać w takich relacjach, które mogłyby wywoływać podejrzenie o stronniczość.

W skład komisji konkursowych do opiniowania ofert, mogą wchodzić reprezentanci (nie muszą być to członkowie organizacji) organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

- są obywatelami RP i nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne lub przestępstwo skarbowe oraz korzystają w pełni z praw publicznych i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,

- nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorącą udział w danym konkursie ofert,

- nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności.

-  mają doświadczenie w zakresie przygotowania wniosków o dotacje i realizacji projektów.

Kandydatury należy zgłaszać do dnia 4 lutego 2019 r.

Zgłoszenia w formie pisemnej, według wzoru stanowiącego Załącznik (pobierz tutaj) można składać w sposób następujący:

           -    złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim, ul. Jana Zamoyskiego 59, pokój Nr 202,

           -    przesłać na adres pocztowy: Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski.

Zgłoszenie kandydata do udziału w komisji konkursowej nie jest jednoznaczne z powołaniem go do składu komisji.

Zarząd Powiatu w Janowie Lubelskim powoła w drodze uchwały komisję konkursową do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert w 2019 roku.


STAROSTA

/-/ Artur PIZOŃ

powrót

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim

ul. Zamoyskiego 59
23-300 Janów Lubelski

tel. 015 8720 309
tel. 015 8725 450
fax. 015 8720 559

Godziny pracy:

Pn, Śr, Cz:      7:30 - 15:30
Wt:                   7:30 - 16:00
Pt:                    7:30 - 15:00
So, N:            nieczynne

NIP: 862-15-25-217
Więcej...

E-pocztówki

Zobacz galerie z: SLIDESHOW - E-Pocztowka

polecane wydarzenia

Statystyki

Unikalne wizyty:

Wszystkie wizyty:

Użytkownicy online:

Gminy powiatu janowskiego