RODO

Szanowni Państwo,

Z uwagi na zmianę stanu prawnego dotyczącego ochrony praw i wolności osób fizycznych, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych i tożsamości, przekazujemy Państwu informację w zakresie przetwarzania danych osobowych.

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako: ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO/rozporządzenie 2016/679.

Rozporządzenie 2016/679 jest aktem prawnym, które w sposób kompleksowy reguluje wszelkie kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych. Jednym z wielu obowiązków nałożonych na administratora danych, jakim jest Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Promyk” z siedzibą w Janowie Lubelskim, przy ulicy Jana Pawła II 10 jest przekazanie stosownych informacji osobom, których dane dotyczą.

Placówka „Promyk” jako administrator danych może przetwarzać dane osobowe osób, do których stosuje się zapisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, oraz członków ich rodzin w zakresie niezbędnym do realizacji zadań wynikających z tejże ustawy.

Zgodnie z zapisami art. 37 ust. 1 lit a rozporządzenia 2016/679 wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@rodokontakt.pl lub przesyłając korespondencję na adres Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Promyk” z dopiskiem „IOD”. Uwzględniając zapisy art. 28 rozporządzenia 2016/676 możemy powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom realizującym usługi, które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania Placówki „Promyk”. Dane osobowe powierzamy do przetwarzania m.in.: dostawcom elektronicznych narzędzi wspomagających proces zarządzania, dostawcom zapewniającym wsparcie informatyczne, czy dostawcy usług hostingowych. W uzasadnionych przypadkach, odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty oraz organy, którym jesteśmy zobowiązani udostępnić dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Przetwarzane przez nas dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich. Dane osobowe przetwarzamy na podstawie przepisów prawa regulujących system pieczy zastępczej i ich przetwarzanie przez Placówkę „Promyk” jest obowiązkowe w zakresie, w jakim realizujemy nałożone na nas obowiązki prawne.

W określonych w obowiązującym prawie przypadkach, osoby, których dane przetwarzamy mają prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania i usunięcia danych. Nadto, osoby te mają również prawo do cofnięcia zgody w przypadku, kiedy będziemy przetwarzać dane na podstawie zgody. Osobom, których dane przetwarzamy przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jak również nie będą podlegać profilowaniu.

Okres przetwarzania danych osobowych uzależniony jest od obowiązujących przepisów prawa, w oparciu o które realizujemy nasze obowiązki. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, okres ten, jeżeli nie wynika z obowiązujących przepisów prawa, ustalany jest przez nas, w zależności od faktycznych potrzeb. Długość tego okresu każdorazowo zostanie podana osobom, których dane dotyczą.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu.

Wypełniając zapisy art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, udostępniamy dane wyznaczonego inspektora ochrony danych: Tomasz Nowakowski, e-mail: iod@rodokontakt.pl

© 2014 Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Promyk”

ul. Jana Pawła II 10 | 23-300 Janów Lubelski

Tel.(15) 8717 427 | Fax (15) 8717 438 | REGON: 060020929 | NIP:862-158-18-13

e-mail: placowka_promyk@wp.pl | Nr konta: 20 1240 5497 1111 0010 5531 6797

projet i wykonanie: Pawel Tryka