Kalendarz roku szkolnego 2016/2017

 Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało kalendarz roku szkolnego 2016/2017. Ferie zimowe rozpoczną się 16 stycznia, a skończą 26 lutego, natomiast wakacje w przyszłym roku rozpoczną się dopiero 1 lipca. Sprawdź terminy ważne dla Twojej szkoły!

TECHNIKUM LEŚNE W ZESPOLE SZKÓŁ

Leśnik to fascynujący i bardzo atrakcyjny zawód. Jest to profesja nietypowa, bowiem związana z nieustannym obcowaniem z naturą i pięknem lasu. Technikum Leśne w Zespole Szkół zapewnia gruntowne przygotowanie do pracy w tym zawodzie i umożliwia rozwijanie pasji i zainteresowań, nie tylko przyrodniczych. Absolwent uzyskuje tytuł - technik leśnik, zdobywając jednocześnie wiedzę ogólną na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej. Może potem kontynuować edukację m in. w SGGW w Warszawie lub na UP w Lublinie. Ukończenie technikum leśnego umożliwia pracę na wielu stanowiskach w strukturach Lasów Państwowych, Parkach Narodowych i Krajobrazowych, a także w różnorodnych zakładach usług leśnych.

Technikum Leśne w Zespole Szkół rozwija się. Uczniowie biorą udział w różnych targach i wystawach przyrodniczych (np. Międzynarodowe Targi Leśne - wrzesień 2016). Mają możliwość nieodpłatnego uczestniczenia w kursach brakarskich i pilarza (uzyskanie kwalifikacji), mogą zdobyć również uprawnienia do wspinaczki wysokościowej. Zajęcia praktyczne odbywają się w Ośrodku Edukacji Leśnej. Szkoła oferuje udział w kołach zainteresowań o tematyce przyrodniczej, organizuje wiele atrakcyjnych wyjazdów naukowo-rekreacyjnych, w tym daje także możliwość uczestniczenia w zbiorowych polowaniach. Ponadto w szkole działa zespół – sygnalistów myśliwskich i każdy uczeń może uczyć się gry na rogu myśliwskim. W Technikum Leśnym nauka odbywa się w przyjaznej, życzliwej atmosferze, zarówno w samej szkole, jak i w Ośrodku Edukacji Leśnej.

Jeśli jesteś otwarty na świat i naturę, marzysz o stabilnym, ciekawym zawodzie i chcesz rozwijać swoje zainteresowania, nasze technikum jest właśnie dla Ciebie. Zapraszamy!

OFERTA ORW

 

Nowe zawody w szkolnictwie zawodowym od września!

Z początkiem nowego roku szkolnego szkolnictwo zawodowe zyska 4 dodatkowe zawody – tak przewiduje nowelizacja rozporządzenia w sprawie klasyfikacji zawodów. Nowelizacja stanowi realizację wniosków ministrów właściwych dla określonych zawodów. W związku ze zmianami liczba zawodów wzrośnie do 209.

4 nowe zawody

Do rozporządzenia MEN z 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego zostaną wprowadzone 4 nowe zawody:

  • technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej – na wniosek ministra właściwego do spraw informatyzacji,
  • technik automatyk – na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki,
  • szkutnik – na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki,
  • mechanik – operator maszyn do produkcji drzewnej – na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki.

Ponadto, minister rodziny, pracy i polityki społecznej złożył wniosek dotyczący przyporządkowania w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego zawodu opiekunka dziecięca do właściwości ministra do spraw rodziny (w miejsce dotychczasowego ministra właściwego do spraw zdrowia) – przeczytaj także: Zawód opiekunka dziecięca pozostanie w kształceniu zawodowym.

Uporządkowana „Struktura klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego”

W konsekwencji ww. zmian w tabeli „Struktura klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego” dokonano modyfikacji o charakterze porządkującym, dotyczących głównie liczby danych zawodów w grupach dużych. W konsekwencji, jeśli projektowane zmiany wejdą w życie – ogólna liczba zawodów ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego wyniesie 209 (aktualnie 205).

Rozporządzenie ma wejść w życie 1 września 2016 r.

Źródło:

  • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (projekt z 8 kwietnia 2016 r., skierowany do konsultacji).
 

Koniec działalności Pełnomocnika Rządu do spraw bezpieczeństwa w szkołach

Rozporządzenie likwidujące tę funkcję weszło w życie 13 kwietnia 2016 r. (Dz.U. poz. 489).

Pełnomocnik Rządu do spraw bezpieczeństwa w szkołach został powołany rozp. RM z dn. 23.12.2014 r. (Dz.U. poz. 1886). Do jego zadań należało inicjowanie, koordynowanie i monitorowanie działań dotyczących zwiększenia bezpieczeństwa w szkołach. Obecny rząd uznał jednak, że zadania Pełnomocnika mogą być skutecznie realizowane przez podsekretarza stanu w MEN. Na mocy zarządzenia ministra edukacji z 19.01.2016 r. zostały one powierzone Maciejowi Kopciowi. Odpowiada on za bezpieczeństwo w szkołach i placówkach, edukację dla bezpieczeństwa, profilaktykę społeczną i zdrowotną, wychowanie, w tym wychowawczą funkcję szkół i placówek, zagospodarowanie czasu wolnego uczniów i doskonalenie nauczycieli.

http://serwis-edukacyjny.pl/