Rozporządzenie dot. wypoczynku uczniów weszło już w życie

6 kwietnia 2016 r.weszło w życie rozp. MEN z dn. 30.03.2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. poz. 452), wydane na podstawie nowych przepisów u.s.o

 Znalezione obrazy dla zapytania ustawa o wypoczynku dzieci

Rozporządzenie wykonuje delegację zawartą w art. 92t u.s.o., dodaną do tej ustawy wraz z kilkudziesięcioma nowymi przepisami w ramach ubiegłorocznej nowelizacji, która weszła w życie 1 kwietnia 2016 r. – chodzi o ustawę z dn. 11.09.2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz.U. poz. 1629). Nowelizacja ta przeniosła na grunt u.s.o. przepisy dotyczące organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, które dotychczas znajdowały się w rozp. MEN z dn. 21.01.1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz.U. poz. 67, z późn. zm.) – to stare rozporządzenie utraciło moc z dniem 1 kwietnia 2016 r.

Obecny , obowiązujący od 1 kwietnia 2016 r., stan prawny wygląda więc w ten sposób, że najważniejsze zagadnienia dotyczące wypoczynku uczniów zostały uregulowane w art. 92a, 92b–92t i 96a u.s.o., natomiast kwestie szczegółowe – w nowym rozp. MEN z dn. 30.03.2016 r. (Dz.U. poz. 452).

W przepisach wykonawczych określono następujące kwestie:

1) termin złożenia zgłoszenia wypoczynku, o którym mowa w art. 92d ust. 1 u.s.o., jego formę, dokumenty dołączane do zgłoszenia oraz wzór tego zgłoszenia;

2) termin przekazania karty wypoczynku, o której mowa w art. 92e ust. 2 u.s.o., oraz wzór tej karty;

3) liczbę uczestników wypoczynku w grupie pozostających pod opieką jednego wychowawcy;

4) obowiązki kierownika wypoczynku i wychowawcy wypoczynku, w tym obowiązek prowadzenia przez wychowawcę dziennika zajęć realizowanych podczas wypoczynku oraz wzór tego dziennika;

5) obowiązki kierownika wypoczynku i wychowawcy wypoczynku organizowanego przez szkołę i placówkę, o którym mowa w art. 92e ust. 1 u.s.o.;

6) program kursów na kierownika wypoczynku albo wychowawcę wypoczynku, w tym formę i wymiar zajęć;

7) wzór karty kwalifikacyjnej, o której mowa w art. 92k ust. 1 u.s.o.;

8) wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu na kierownika wypoczynku albo wychowawcę wypoczynku;

9) dokumenty potwierdzające posiadane przygotowanie zapewniające realizację programu kursu przez kadrę prowadzącą wykłady lub zajęcia praktyczne określone w programie kursu. 

Rozporządzenie zawiera ponadto 10 załączników – znajdują się w nich m.in. wzory dokumentów niezbędnych do organizacji wypoczynku, takich jak: zgłoszenie wypoczynku dzieci i młodzieży, zgłoszenie dla półkolonii, zgłoszenie wypoczynku organizowanego za granicą, karta wypoczynku, dziennik zajęć, kwarta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku.

http://serwis-edukacyjny.pl/