Koniec działalności Pełnomocnika Rządu do spraw bezpieczeństwa w szkołach

Rozporządzenie likwidujące tę funkcję weszło w życie 13 kwietnia 2016 r. (Dz.U. poz. 489).

Pełnomocnik Rządu do spraw bezpieczeństwa w szkołach został powołany rozp. RM z dn. 23.12.2014 r. (Dz.U. poz. 1886). Do jego zadań należało inicjowanie, koordynowanie i monitorowanie działań dotyczących zwiększenia bezpieczeństwa w szkołach. Obecny rząd uznał jednak, że zadania Pełnomocnika mogą być skutecznie realizowane przez podsekretarza stanu w MEN. Na mocy zarządzenia ministra edukacji z 19.01.2016 r. zostały one powierzone Maciejowi Kopciowi. Odpowiada on za bezpieczeństwo w szkołach i placówkach, edukację dla bezpieczeństwa, profilaktykę społeczną i zdrowotną, wychowanie, w tym wychowawczą funkcję szkół i placówek, zagospodarowanie czasu wolnego uczniów i doskonalenie nauczycieli.

http://serwis-edukacyjny.pl/