Stypendia Starosty Janowskiego

W dniu 10 września 2015 r.  Komisja w składzie:

1.      Pan Józef Wieleba                 - przedstawiciel Komisji Zdrowia Oświaty, Kultury
                                                 i Sportu – Przewodniczący

2.      Pani Wiesława Dyjach           - dyrektor PZOSiPO w Janowie Lubelskim- członek

3.      Pan Grzegorz Pyrzyna           - przedstawiciel Zarządu Powiatu w Janowie Lubelskim-
                                                 członek

4.      Pani Aldona Pituch                - nauczyciel ZST w Janowie Lubelskim – członek

5.      Pani Julita Bartoszek             - uczennica LO w Janowie Lubelskim - członek

 

powołana zgodnie z Zarządzeniem nr 59/2015 Starosty Janowskiego z dnia 7 września 2015 roku, rozpatrzyła wnioski o przyznanie Stypendium Starosty Janowskiego (w podziale na kategorie: naukową, artystyczną i sportową).

Wysokość stypendium została ustalona na kwotę 300,00 zł miesięcznie na okres od dnia 01 września 2015 roku do dnia 29 lutego 2016 roku.

Stypendia otrzymali następujący uczniowie:

1.      Kamila Felek – uczennica II klasy ZSZ w Zespole Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim – kryterium za szczególne osiągnięcia w nauce.

2.      Katarzyna Iwańczyk – uczennica III klasy TE w Zespole Szkół Technicznych
w Janowie Lubelskim – kryterium za szczególne osiągnięcia w nauce.

3.      Radosław Czuba – uczeń IV klasy TI w Zespole Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim – kryterium za szczególne osiągnięcia w nauce.

4.      Oliwia Serwatka – uczennica II klasy TI w Zespole Szkół Technicznych
w Janowie Lubelskim – kryterium za szczególne osiągnięcia w nauce.

5.      Sylwia Lewandowska - uczennica II klasy Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim - kryterium za szczególne osiągnięcia sportowe.

6.      Justyna Wójcik -  uczennica III klasy Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim - kryterium za szczególne osiągnięcia
w nauce
.

7.      Małgorzata Groszek – uczennica III klasy TZ w Zespole Szkół w Janowie Lubelskim - kryterium za szczególne osiągnięcia sportowe.

 

8.      Sylwia Jaworska -  uczennica IV klasy TZ w Zespole Szkół w Janowie Lubelskim - kryterium za szczególne osiągnięcia artystyczne.

Nowy rok szkolny 2015/2016

Co słychać w oświacie powiatowej w nowym roku szkolnym?

Rozpoczął się nowy rok szkolny, a wraz z nim nowe wyzwania dla wszystkich osób związanych z oświatą: nauczycieli, wychowawców, uczniów i ich rodziców oraz dla samorządów prowadzących szkoły i placówki oświatowe.

 Powiat Janowski jest organem prowadzącym dla trzech szkół i dwu placówek oświatowych.

W Liceum Ogólnokształcącym im. Boh. Porytowego Wzgórza  naukę rozpoczęło 580 uczniów, co stanowi 40% wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Janowie Lubelskim. Jest to o 30 uczniów mniej niż w roku ubiegłym. Do klas pierwszych przyjęto 178 uczniów. W szkole zatrudnionych jest 44 nauczycieli pełnozatrudnionych i 6 niepełnozatrudnionych.

W Zespole Szkół  w Janowie Lubelskim naukę rozpoczęło 425 uczniów, w tym 120 uczniów klas pierwszych. Jest to o 11 uczniów więcej niż w roku ubiegłym. Tendencja wzrostowa w tej szkole utrzymuje się już od kilku lat.  31 nauczycieli pracuje w pełnym wymiarze zatrudnienia i 18 w niepełnym wymiarze – w tej szkole najwięcej nauczycieli z pozostałych szkół uzupełnia etaty .

W Zespole Szkół Technicznych kształci się 438  uczniów, w tym 130 w klasach pierwszych. Jest to o 48  uczniów mniej niż w roku ubiegłym. Kadrę nauczycielską szkoły stanowi 43 nauczycieli pełnozatrudnionych i 6 niepełnozatrudnionych. Oprócz zmiany nazwy szkoły nowością jest  nowa szkoła - Technikum Usług Fryzjerskich. Zespół Szkół Technicznych przyjął na nowy rok szkolny 9 uczniów z Ukrainy. Pobierają oni naukę w Technikum Samochodowym i Informatycznym.

W Ośrodku Rewalidacyjno – Wychowawczym obowiązki dyrektora od nowego roku szkolnego pełni Pan Tomasz Flis. Ośrodek funkcjonuje w oparciu o 5 grup wychowawczych. Kadrę pedagogiczną Ośrodka stanowi 6 nauczycieli oraz logopeda i psycholog.

 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Janowie Lubelskim w nowym roku szkolnym pracuje  w wydłużonym czasie pracy. Od poniedziałku do piątku w zależności od potrze         b Poradnia będzie czynna od 7.00 do 19.30. Takie formy pracy jak Szkoła dla Rodziców                    i Wychowawców, spotkania z rodzicami, terapia młodzieży najlepiej sprawdzają się po godzinach pracy i nauki.

Niech nowy rok szkolny przyniesie wszystkim związanym z oświatą radość, zadowolenie, obfituje w pozytywne doświadczenia, pozwoli realizować plany i osiągać sukcesy!

 

W. Dyjach – dyrektor Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Janowie Lubelskim

Rejestr zbiorów danych

Jedną z kluczowych zmian wynikających z nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych jest obowiązek prowadzenia rejestru zbiorów danych osobowych.
O konieczności prowadzenia ww. rejestru stanowi art. 36 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych. Rejestr zbiorów danych osobowych ma być prowadzony w formie jawnej.

W rejestrze mają być uwzględnione wszystkie zbiory za wyjątkiem tych, zwolnionych z obowiązku rejestracji na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych.

 

Zgodnie z ww. rozporządzeniem, rejestr zbiorów danych osobowych może być prowadzony zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej. Rejestr zbiorów danych  PZOSiPO w Janowie Lubelskim prowadzony jest w formie elektronicznej w zakładce do pobrania.

Czytaj więcej: Rejestr zbiorów danych

Wraca moda na zawodówki?

Na początku lat 90. XX wieku zasadnicze szkoły zawodowe kończyło niemal 240 tysięcy absolwentów rocznie. W 2013 roku ten rodzaj szkoły ukończyło już tylko 67 tysięcy osób. Paradoks polskiego rynku pracy polega na tym, że choć mamy bardzo duże bezrobocie, to firmom trudno znaleźć pracownika.

Polecam artykuł http://www.edunews.pl/badania-i-debaty/badania/3087-wraca-moda-na-zawodowki. 

Rok szkolny 2015/2016 Rokiem Otwartej Szkoły

Kierunki realizacji polityki oświatowej na rok szkolny 2015/2016 – Rok Otwartej Szkoły

Minister edukacji narodowej ustanowiła rok szkolny 2015/2016 Rokiem Otwartej Szkoły. Szefowa MEN ustaliła też kierunki realizacji polityki oświatowej na ten czas.

 

– Otwarta szkoła to taka, która nie zamyka się na kulturę, sztukę, sport, środowiska lokalne. Potrafi korzystać z tego, co ją otacza – mówi szefowa MEN, która ustaliła dzisiaj kierunki realizacji polityki oświatowej na rok szkolny 2015/2016.

Minister edukacji narodowej co roku, na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty (art. 35 ust. 2 pkt 1), ustala podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w danym roku szkolnym .

Decyzją minister Joanny Kluzik-Rostkowskiej w nadchodzącym roku szkolnym (2015/2016) podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa będą:

1.      Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych.

2.      Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez zaangażowanie przedstawicieli partnerów społecznych w dostosowywanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

3.      Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

4.      Edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu ogólnym.

– Z kierunków realizacji polityki oświatowej państwa wynikają zadania dla organów nadzoru pedagogicznego i placówek doskonalenia nauczycieli – tłumaczy minister edukacji narodowej. – Ustaliliśmy również, że nadchodzący rok szkolny będzie Rokiem Otwartej Szkoły – dodaje.

 

Minister edukacji narodowej co roku wyznacza priorytet na dany rok szkolny. Rok Szkolny 2014/2015 był Rokiem Szkoły Zawodowców.