Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych w Janowie Lubelskim

Szkoły ponadgimnazjalne prowadzone przez Powiat Janowski prezentują na swoich stronach internetowych pełną ofertę edukacyjną oraz zasady rekrutacji:

Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Porytowego Wzgórza: http://www.liceum.fc.pl/index.php/rekrutacja

Zespół Szkół: http://www.zsjanow.fc.pl/rekrutacja.php

Zespół Szkół Technicznych: http://www.zszjanow.fc.pl/index.php/rekrutacja.

DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

dp_index.jpg (550×384)

 


Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
Andrzeja Dudy


Trzynasta edycja programu odbędzie się 20 kwietnia 2016 r.

Rozporządzenie dot. wypoczynku uczniów weszło już w życie

6 kwietnia 2016 r.weszło w życie rozp. MEN z dn. 30.03.2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. poz. 452), wydane na podstawie nowych przepisów u.s.o

 Znalezione obrazy dla zapytania ustawa o wypoczynku dzieci

Rozporządzenie wykonuje delegację zawartą w art. 92t u.s.o., dodaną do tej ustawy wraz z kilkudziesięcioma nowymi przepisami w ramach ubiegłorocznej nowelizacji, która weszła w życie 1 kwietnia 2016 r. – chodzi o ustawę z dn. 11.09.2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz.U. poz. 1629). Nowelizacja ta przeniosła na grunt u.s.o. przepisy dotyczące organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, które dotychczas znajdowały się w rozp. MEN z dn. 21.01.1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz.U. poz. 67, z późn. zm.) – to stare rozporządzenie utraciło moc z dniem 1 kwietnia 2016 r.

Obecny , obowiązujący od 1 kwietnia 2016 r., stan prawny wygląda więc w ten sposób, że najważniejsze zagadnienia dotyczące wypoczynku uczniów zostały uregulowane w art. 92a, 92b–92t i 96a u.s.o., natomiast kwestie szczegółowe – w nowym rozp. MEN z dn. 30.03.2016 r. (Dz.U. poz. 452).

W przepisach wykonawczych określono następujące kwestie:

1) termin złożenia zgłoszenia wypoczynku, o którym mowa w art. 92d ust. 1 u.s.o., jego formę, dokumenty dołączane do zgłoszenia oraz wzór tego zgłoszenia;

2) termin przekazania karty wypoczynku, o której mowa w art. 92e ust. 2 u.s.o., oraz wzór tej karty;

3) liczbę uczestników wypoczynku w grupie pozostających pod opieką jednego wychowawcy;

4) obowiązki kierownika wypoczynku i wychowawcy wypoczynku, w tym obowiązek prowadzenia przez wychowawcę dziennika zajęć realizowanych podczas wypoczynku oraz wzór tego dziennika;

5) obowiązki kierownika wypoczynku i wychowawcy wypoczynku organizowanego przez szkołę i placówkę, o którym mowa w art. 92e ust. 1 u.s.o.;

6) program kursów na kierownika wypoczynku albo wychowawcę wypoczynku, w tym formę i wymiar zajęć;

7) wzór karty kwalifikacyjnej, o której mowa w art. 92k ust. 1 u.s.o.;

8) wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu na kierownika wypoczynku albo wychowawcę wypoczynku;

9) dokumenty potwierdzające posiadane przygotowanie zapewniające realizację programu kursu przez kadrę prowadzącą wykłady lub zajęcia praktyczne określone w programie kursu. 

Rozporządzenie zawiera ponadto 10 załączników – znajdują się w nich m.in. wzory dokumentów niezbędnych do organizacji wypoczynku, takich jak: zgłoszenie wypoczynku dzieci i młodzieży, zgłoszenie dla półkolonii, zgłoszenie wypoczynku organizowanego za granicą, karta wypoczynku, dziennik zajęć, kwarta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku.

http://serwis-edukacyjny.pl/

 

Płace nauczycieli bez zmian

MEN przygotował coroczną nowelizację załącznika rozporządzenia płacowego nauczycieli. Tak, jak w poprzednich latach, nowelizacja nie przewiduje zmian minimalnych stawek wynagrodzenia nauczycieli. Zmiany wejdą w życie tradycyjnie 1 września 2016 r.

„Zamrożenie” płac

Z uwagi na przewidzianą w art. 30 ust. 5 pkt 1 Karty Nauczyciela konieczność corocznego określenia minimalnej płacy zasadniczej nauczycieli MEN przygotował projekt nowelizacji załącznika do Rozporządzenia z 31 stycznia 2015 r. Nowelizacja nie przewiduje zmian w stawkach wynagrodzenia zasadniczego i utrzymuje je na poziomie ustalonym w poprzednich latach.

Nie wzrosło również średnie wynagrodzenie nauczycieli

Wynagrodzenie zasadnicze stanowi jeden ze składników średniego wynagrodzenia nauczycieli. Na wysokość średnich wynagrodzeń wpływa również kwota bazowa, która na rok 2016 r. została utrzymana w tej samej wysokości, jak w roku poprzednim (2 717,59 zł). W związku z tym, że żadna z powyższych kwot nie uległa zmianie, nie zmieniło się również średnie wynagrodzenie nauczycieli.

Źródło:
  • Projekt Rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (projekt z 21 marca 2016 r.)

Terminy przekazywania baz danych do SIO

Termin na przekazanie baz danych oświatowych przez szkoły upływa 5 kwietnia br. Spis według stanu na 31 marca 2016 r. należy wykonać za pomocą programu SIO v.3.20. W tym roku System Informacji Oświatowej funkcjonuje dwutorowo - w wersji obecnie używanej do sprawozdawczości oraz w wersji modernizowanej, tzw. „nowym SIO".