Data: 27.09.2020 Imieniny: Damiana, Mirabeli, Wincentego

Samorząd

opublikowano: 2007-04-06 00:00:00

Organami powiatu są:Rada powiatu


Rada powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu, z zastrzeżeniem przepisów o referendum powiatowym.

Kadencja rady trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów.

Radni wybierani są w wyborach bezpośrednich. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do rady powiatu określa odrębna ustawa.

Do wyłącznej właściwości rady powiatu należy:

 •   - stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu powiatu,
 •   - wybór i odwołanie zarządu oraz ustalanie wynagrodzenia jego przewodniczącego,
 •   - powoływanie i odwoływanie, na wniosek starosty, sekretarza powiatu i skarbnika powiatu, będącego głównym księgowym budżetu powiatu,
 •    - stanowienie o kierunkach działania zarządu powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu, w tym z działalności finansowej,
 •   - uchwalanie budżetu powiatu,
 •    rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium dla zarządu z tego tytułu,
 •   - podejmowanie uchwał w sprawach wysokości podatków i opłat w granicach określonych ustawami,
 •   - podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących:
 •   - zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej,
 •   - emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
 •   - zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
 •   - ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez zarząd oraz maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez zarząd w roku budżetowym,
 •   - zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę,
 •   - tworzenia i przystępowania do związków, stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni oraz ich rozwiązywania lub występowania z nich,
 •   - tworzenia i przystępowania do spółek, ich rozwiązywania i występowania z nich oraz określania zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji,
 •   - współdziałania z innymi powiatami i z gminami, jeżeli związane jest to z koniecznością wydzielenia majątku,
 •   - tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
 •   - podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej oraz w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych,
 •   - określanie wysokości sumy, do której zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
 •   - podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych,
 •   - uchwalanie powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego,
 •   - uchwalanie powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
 •   - dokonywanie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu,
 •   - podejmowanie uchwał w sprawach herbu powiatu i flagi powiatu,
 •   - podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
 •   - podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady powiatu.


Zarząd powiatu

Zarząd powiatu jest organem wykonawczym powiatu.

W skład zarządu powiatu wchodzą starosta jako jego przewodniczący, wicestarosta i pozostali członkowie.

Zarząd powiatu wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa.

Do zadań zarządu powiatu należy w szczególności:

 •   - przygotowywanie projektów uchwał rady,
 •   - wykonywanie uchwał rady,
 •   - gospodarowanie mieniem powiatu,
 •   - wykonywanie budżetu powiatu,
 •   - zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.


W realizacji zadań zarząd powiatu podlega wyłącznie radzie powiatu.

Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy zarządu określa statut powiatu.

Zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu, w tym powiatowego urzędu pracy.Kontakt

Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim

ul. Zamoyskiego 59
23-300 Janów Lubelski

tel. 015 8720 309
tel. 015 8725 450
fax. 015 8720 559

Godziny pracy:

Pn, Śr, Cz:      7:30 - 15:30
Wt:                   7:30 - 16:00
Pt:                    7:30 - 15:00
So, N:            nieczynne

NIP: 862-15-25-217
Więcej...

polecane wydarzenia

E-pocztówki

Zobacz galerie z: SLIDESHOW - E-Pocztowka

Statystyki

Unikalne wizyty:

Wszystkie wizyty:

Użytkownicy online:

Gminy powiatu janowskiego