Data: 20.09.2019 Imieniny: Eustachego, Faustyny, Renaty

Wydział Organizacji, Promocji i Rozwoju

opublikowano: 2012-01-17 08:30:31
Adres
ul. Zamoyskiego 59
23-310 Janów Lubelski

 

Telefon
015 8720 309

 

Fax
015 8720 559

 

e-mail
promocja@powiatjanowski.pl
organizacyjny@powiatjanowski.pl
prk@powiatjanowski.pl
sekretariat@powiatjanowski.pl
Pracownicy
 
Sekretarz Powiatu
Grzegorz Krzysztoń 015 8725 455
Referat Organizacyjny
Aneta Sosnówka  015 8725 459
Anna Surtel 015 8725 460
Michał Domagała
Referat Promocji, Kultury, Rozwoju i Sportu
Joanna Jargieło 015 8725 457
Alina Boś 015 8725 456
Powiatowy Rzecznik Kosumentów
Joanna Głód 015 8725 458
Zarządzanie kryzysowe
Janusz Mucha 015 8725 467
Jerzy Rząd
 

 

Do zakresu działania Wydziału Organizacji, Promocji i Rozwoju należy :

 

1. W zakresie zadań organizacyjnych i kadrowych:

 • zapewnienie sprawnego funkcjonowania Starostwa, warunków jego działania, a także organizacji pracy,
 • opracowywanie projektu Statutu Powiatu, Regulaminu organizacyjnego Starostwa oraz jego aktualizacja,
 • opracowywanie Regulaminu pracy Starostwa oraz kontrola jego przestrzegania,
 • inicjowanie działań usprawniających formy i metody pracy Starostwa,
 • wdrażanie i nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt,
 • prowadzenie zbioru upoważnień do załatwiania spraw w imieniu Starosty,
 • prowadzenie zbioru porozumień spraw powierzonych innym jednostkom,
 • prowadzenie sekretariatów Starosty i Wicestarosty,
 • prowadzenie rejestru skarg i wniosków, opracowywanie analiz,
 • przyjmowanie zgłaszających skargi i wnioski oraz organizowanie kontaktów ze Starostą i Wicestarostą,
 • prowadzenie akt spraw osobowych pracowników Starostwa oraz kierowników jednostek organizacyjnych,
 • koordynowanie szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników,
 • planowanie i realizacja wydatków osobowych Starostwa,
 • wykonywanie obsługi kancelaryjnej Starostwa.

2. W zakresie obsługi Rady i Zarządu Powiatu:

 • zapewnienie obsługi administracyjnej Rady Powiatu i Zarządu oraz komisji Rady,
 • gromadzenie i przygotowywanie materiałów niezbędnych do pracy Rady, Zarządu i komisji,
 • przygotowywanie materiałów na posiedzenia Rady, Zarządu i komisji,
 • protokołowanie obrad Rady i posiedzeń komisji oraz Zarządu,
 • prowadzenie rejestru :
  - uchwał Rady,
  - uchwał Zarządu,
  - wniosków i opinii komisji,
  - interpelacji i wniosków radnych.
 • przekazywanie do realizacji odpisów uchwał Rady, Zarządu, wniosków komisji i interpelacji radnych zainteresowanym naczelnikom wydziałów oraz czuwanie nad terminowym ich załatwianiem,
 • przedkładanie wojewodzie oraz regionalnej izbie obrachunkowej uchwał organów powiatu objętych zakresem nadzoru,
 • udzielanie pomocy radnym w wypełnianiu obowiązków radnego,
 • wykonywanie zadań związanych z wyborami,
 • opracowywanie i uzgadnianie projektów aktów prawnych Rady i Zarządu - opiniowanie ich pod względem redakcyjnym i prawnym,
 • przekazywanie materiałów do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Starostę.
 • prowadzenie reklamacji z urzędu radnych oraz reklamacji na wniosek pracowników urzędu.

3. W zakresie promocji i rozwoju oraz programów pomocowych:

 • opracowywanie materiałów w zakresie kompleksowego programowania i ustalania strategii rozwoju powiatu,
 • opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjno-informacyjnych o powiecie,
 • promowanie potencjału gospodarczego powiatu w kraju i za granicą,
 • dokonywanie analiz rynku i opracowań zbiorczych, dotyczących podmiotów gospodarczych,
 • podejmowanie działań wspierających powiatowy rozwój przedsiębiorczości,
 • podejmowanie działań mających na celu pozyskiwanie środków z programów pomocowych,
 • przygotowywanie programów, które mogą być realizowane ze środków przyznawanych przez Unię Europejską oraz koordynowanie działań komórek organizacyjnych Starostwa w tym zakresie.

4. W zakresie Kultury i Promocji:

 • umieszczanie na zabytkach nieruchomych odpowiednich znaków lub zapisów;
 • przyjmowanie informacji od osób, prowadzących roboty budowlane i ziemne w razie ujawnienia przedmiotu, który posiada cechy zabytku;
 • zawiadamianie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wykopalisku lub znalezisku archeologicznym;
 • przygotowywanie decyzji o zabezpieczeniu dobra kultury w formie ustanowienia tymczasowego zajęcia;
 • prowadzenie spraw, związanych z organizowaniem działalności kulturalnej oraz tworzeniem i prowadzeniem powiatowych instytucji kultury;
 • podejmowanie działań, zapewniających rozwój twórczości artystycznej; otaczanie opieką amatorskiego ruchu artystycznego;
 • ustalanie założeń programowo - artystycznych imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym oraz nadzorowanie ich organizacji;
 • prowadzenie spraw, związanych z rozwojem życia kulturalnego powiatu w sferze organizacyjno - prawnej i finansowej; prowadzenie rejestru powiatowych instytucji kultury;
 • prowadzenie spraw w zakresie wymiany kulturalnej;
 • współdziałanie w organizacji świąt i innych uroczystości, imprez artystycznych i rozrywkowych;
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji wraz z udzielaniem dotacji na dofinansowanie realizacji ich zadań;
 • kontrolowanie i ocena realizacji zadań zleconych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji pod względem stanu ich realizacji, efektywności, rzetelności i jakości wykonania oraz prawidłowości wykorzystania środków publicznych, otrzymanych na ich realizację;
 • podejmowanie działań w celu nawiązania, rozwijania i umacniania współpracy międzynarodowej;
 • aplikowanie o środki zewnętrzne (w tym z Unii Europejskiej) na realizację zadań z zakresu kultury, sportu, turystyki i promocji;
 • wydawanie i współwydawanie publikacji w postaci drukowanej lub innych technik zapisu obrazu i dźwięku, służących upowszechnianiu historii, tradycji i kultury powiatu;
 • współpraca z wojewódzkim, miejskimi i gminnymi ośrodkami kultury;
 • prowadzenie kalendarza imprez kulturalnych, turystycznych i sportowych powiatu janowskiego;
 • organizowanie konkursów w zakresie kultury i historii na szczeblu powiatowym;
 • ochrona miejsc pamięci narodowej;
 • organizowanie na terenie powiatu obchodów rocznic w celu upamiętnienia walki o niepodległość Polski oraz uczczenia pamięci ofiar wojny i okresu powojennego (art. 73 ustawy o kombatantach i niektórych osobach, będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego);
 • zapewnienie funkcjonowania biblioteki publicznej;
 • prowadzenie Kroniki Powiatowej;
 • przygotowywanie materiałów do Strategii Rozwoju Powiatu Janowskiego;
 • współpraca z Samorządem Województwa Lubelskiego i Lubelskim Urzędem Wojewódzkim oraz z innymi samorządami w realizacji zadań promocyjnych;
 • współpraca z mediami w celu promowania powiatu;
 • redagowanie strony internetowej powiatu;
 • współredagowanie prasy lokalnej;
 • organizowanie akcji i imprez o charakterze promocyjnym oraz udział w targach krajowych i zagranicznych;
 • inicjowanie, opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjno ? informacyjnych o powiecie;
 • przygotowywanie i zamieszczanie tekstów promocyjnych w katalogach, albumach, czasopismach i innych publikatorach zewnętrznych;
 • wykonywanie innych zadań, wynikających z przepisów prawa lub uchwał organów powiatu;        

5. W zakresie sportu i turystyki:

 • tworzenie warunków prawno - organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju sportu;
 • prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych;
 • prowadzenie działalności, związanej ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością stowarzyszeń sportowych oraz związków sportowych;
 • organizowanie działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oraz tworzenie odpowiednich warunków materialno - technicznych dla jej rozwoju, w tym:
  - popularyzowanie walorów rekreacji ruchowej;
  - organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo - rekreacyjnych;
  - szkolenie kadry instruktorów i kierowanie ich do prowadzenia zajęć rekreacyjnych;
  - tworzenie, utrzymywanie i udostępnianie bazy sportowo - rekreacyjnej;
 • współdziałanie w zakresie kultury fizycznej (w tym profilaktyki zdrowia);
 • popularyzacja aktywnych form turystyki na terenie powiatu;
 • współdziałanie w zakresie działalności wydawniczej o tematyce turystycznej.

6. Do zakresu działania Radcy Prawnego należy:

 • opracowywanie i uzgadnianie projektów aktów prawnych Rady, Zarządu i Starosty - opiniowanie ich pod względem redakcyjnym i prawnym,
 • udzielanie wyjaśnień i sporządzanie opinii prawnych dla potrzeb Rady, Zarządu, Starosty i wydziałów,
 • udział w negocjowaniu warunków umów i porozumień zawieranych przez powiat, opiniowanie projektów tych umów i porozumień,
 • wykonywanie zastępstwa procesowego przed sądem w sprawach dotyczących działania Zarządu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej /w sprawach przekraczających zakres pełnomocnictw udzielonych tym jednostkom,
 • wykonywanie nadzoru prawnego nad egzekucją należności Starostwa, oraz współdziałanie w podejmowaniu czynności w zakresie postępowania egzekucyjnego,
 • informowanie Zarządu, Starosty i kierowników wydziałów o zmianach w przepisach prawnych dotyczących działalności organów powiatu,
 • obsługa prawna posiedzeń Zarządu i Rady powiatu.

7. Do zakresu działania Powiatowego Rzecznika Konsumentów należy:

 • zapewnianie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów,
 • składanie wniosków do UOKiK w sprawie wszczęcia postępowania antymonopolowego,
 • składanie wniosków do UOKiK o przeprowadzenie postępowania w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów,
 • prowadzenie edukacji konsumenckiej,
 • wytaczanie powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępowanie, za ich zgodą do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów,
 • występowanie do przedsiębiorców w sprawach z zakresu ochrony praw i interesów konsumentów,
 • składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,
 • współdziałanie z właściwymi terytorialnie delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz organizacjami, do których zadań statutowych należy ochrona interesów konsumentów,
 • współdziałanie z Inspekcją Handlową,
 • zlecanie prowadzenia bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego organizacjom, do których zadań statutowych należy ochrona interesów konsumentów,
 • występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów,
 • wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa lub uchwał organów powiatu.

 


Kontakt

Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim

ul. Zamoyskiego 59
23-300 Janów Lubelski

tel. 015 8720 309
tel. 015 8725 450
fax. 015 8720 559

Godziny pracy:

Pn, Śr, Cz:      7:30 - 15:30
Wt:                   7:30 - 16:00
Pt:                    7:30 - 15:00
So, N:            nieczynne

NIP: 862-15-25-217
Więcej...

polecane wydarzenia

E-pocztówki

Zobacz galerie z: SLIDESHOW - E-Pocztowka

Statystyki

Unikalne wizyty:

Wszystkie wizyty:

Użytkownicy online:

Gminy powiatu janowskiego