Data: 04.07.2020 Imieniny: Aureli, Malwiny, Zygfryda

Wydział Architektoniczno-Budowlany

opublikowano: 2012-01-16 08:10:32
Adres
ul. Wiejska 3
23-310 Janów Lubelski

 

Telefon
015 8723 813

 

Fax
015 8720 559

 

e-mail
budownictwo@powiatjanowski.pl
sekretariat@powiatjanowski.pl

 

Pracownicy
Naczelnik
Zdzisław Kapica
Wydział Architektoniczno - Budowlany
Ryszard Grzegórski
Anna Widz
Andrzej Golec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Do zakresu działania Wydziału Architektoniczno-Budowlanego należy:

1. Realizowanie zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru urbanistyczno-budowlanego w zakresie zgodności zagospodarowania terenu z ustaleniami wynikającymi z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska.

2. Realizowanie zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru techniczno-budowlanego w zakresie zapewnienia warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w projektach i przy wykonywaniu robót budowlanych.

3. Wykonywania zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru i kontroli w zakresie:

  •  zgodność rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami technicznobudowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

  •  właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

  •  wprowadzania do obrotu i stosowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

4. Kontrolowanie posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, uprawnień do pełnienia tych funkcji.

5. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem bądź odmową zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.

6. Przygotowanie decyzji o obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienia nadzoru autorskiego.

7. Przygotowywanie pozwoleń na budowę.

8. Przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy oraz wykonywania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem pozwolenia na budowę.

9. Zgłaszanie sprzeciwu w sprawie budowy oraz wykonywania robót i nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę.

10. Przyjmowanie zgłoszenia o rozbiórce nie objętej obowiązkiem pozwolenia.

11. Nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę.

12. Nakładanie obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlany i zatwierdzania projektu budowlanego.

13. Przygotowywanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę bądź uchylenia pozwolenia na budowę, w przypadku istotnego odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego.

14. Stwierdzanie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę.

15. Prowadzenie rejestru decyzji o pozwolenie na budowę i przechowywanie dokumentów objętych pozwoleniem na budowę.

16. Przygotowywanie decyzji o przenoszeniu pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby.

17. Nakładanie obowiązku geodezyjnego wyznaczania w terenie i wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w stosunku do obiektów wymagających zgłoszenia.

18. Rozstrzygania o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości oraz warunków korzystania z tego budynku, lokalu lub nieruchomości.

19. Przyjmowanie zgłoszeń na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego.

20. Uzgadnianie rozwiązań projektowych obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych w zakresie:

  •  linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic i innych miejsc publicznych,

  •  przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu wyprowadzonych poza granicę terenu zamkniętego a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego.

21. Przygotowywanie pozwoleń na budowę składowisk odpadów.

22. Wnioskowanie wszczęcia postępowania w sprawach odpowiedzialności zawodowej.

23. Prowadzenie analiz i studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego odnoszących się do obszaru powiatu i zagadnień jego rozwoju.

24. Opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego województwa.

25. Potwierdzanie spełnienia wymagań samodzielnego lokalu mieszkalnego dla celów stanowienia odrębnej własności lokali.

26. Potwierdzanie powierzchni użytkowanej i wyposażenia technicznego domu jednorodzinnego dla celów dodatku mieszkaniowego.

27. Poświadczanie oświadczeń zamawiającego wykonanie robót dotyczących infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu dla celów podatku od towarów i usług.

28. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa lub uchwał organów powiatu.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim

ul. Zamoyskiego 59
23-300 Janów Lubelski

tel. 015 8720 309
tel. 015 8725 450
fax. 015 8720 559

Godziny pracy:

Pn, Śr, Cz:      7:30 - 15:30
Wt:                   7:30 - 16:00
Pt:                    7:30 - 15:00
So, N:            nieczynne

NIP: 862-15-25-217
Więcej...

polecane wydarzenia

E-pocztówki

Zobacz galerie z: SLIDESHOW - E-Pocztowka

Statystyki

Unikalne wizyty:

Wszystkie wizyty:

Użytkownicy online:

Gminy powiatu janowskiego