Data: 19.09.2018 Imieniny: Januarego, Konstancji, Leopolda

Wydział Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

opublikowano: 2013-02-18 13:44:08
Adres
ul. Wiejska 3
23-300 Janów Lubelski
Telefon
15 8725 485
15 8725 483
Fax
15 8720 559
e-mail
srodowisko@powiatjanowski.pl
budowlany@powiatjanowski.pl
sekretariat@powiatjanowski.pl
Pracownicy
Naczelnik
Andrzej Paleń
Referat Architektoniczno - Budowlany
Ryszard Grzegórski
Anna Widz
Andrzej Golec
Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Leśnej
Urszula Flis
Edyta Łukasik
Ireneusz Nowak
Zbigniew Siebielec
Radosław Świątek
Grzegorz Myszak
 

 

 

 

Do zakresu działania zadań Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Leśnej należy:

1. W zakresie gospodarki leśnej, ochrony gruntów rolnych i leśnych:

 • kompleksowy nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, określony ustawą o lasach,
 • cechowanie drewna pozyskanego w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa oraz wystawianie dokumentów stwierdzających legalność pozyskania drewna,
 • zlecanie sporządzania uproszczonych planów urządzania lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych,
 • uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych,
 • rekultywacja gruntów rolnych zdewastowanych,
 • prowadzenie spraw związanych z wyłączaniem gruntów rolnych z produkcji,
 • prowadzenie spraw związanych z nakładaniem podwyższonych opłat w razie stwierdzenia wyłączenia gruntów z produkcji, niezgodnie z przepisami ustawy lub bez decyzji zezwalającej na wyłączenie,
 • przygotowywanie decyzji nakładającej obowiązek zdjęcia próchniczej warstwy gleby oraz jej wykorzystania,
 • przeprowadzenie kontroli wykonywania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
 • prowadzenie sprawozdawczości z zakresu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

2. W zakresie rybactwa śródlądowego:

 • wydawanie kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego,
 • prowadzenie rejestru sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb,
 • wydawanie legitymacji Społecznego Strażnika Rybackiego.

3. W zakresie prawa łowieckiego:

 • udzielanie zezwoleń w szczególnych przypadkach na odstępstwa od zakazu płoszenia, chwytania, przetrzymywania, ranienia i zabijania zwierzyny,
 • prowadzenie spraw związanych z wydzierżawieniem polnych obwodów łowieckich na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego,
 • udzielanie zezwoleń na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny w przypadku zagrożenia prawidłowego funkcjonowania obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej,
 • udzielanie zezwoleń na posiadanie i hodowlę chartów rasowych i ich mieszańców.

4. W zakresie gospodarki odpadami:

 • wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne,
 • wydawanie decyzji zatwierdzających program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
 • przyjmowanie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach postępowania z wytworzonymi odpadami,
 • wydawanie zezwoleń na odzysk, unieszkodliwianie, zbieranie i transport odpadów,
 • prowadzenie rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na odzysk, unieszkodliwianie, zbieranie i transport odpadów,
 • wydawanie zgody na zamknięcie składowiska odpadów komunalnych.

5. W zakresie ochrony środowiska:

 • wydawanie, cofanie i ograniczanie pozwoleń na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii, a w szczególności:
  - zintegrowanego,
  - na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
  - na emitowanie hałasu do środowiska,
  - na emitowanie pól elektromagnetycznych,
 • przyjmowanie zgłoszeń instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, z której emisja nie wymaga pozwolenia,
 • prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach, zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,
 • dokonywanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ochrony środowiska,

6. W zakresie ochrony przyrody:

 • wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości będących własnością gminy,
 • prowadzenie rejestru zwierząt zaliczonych do ptaków, ssaków, płazów i gadów podlegających ochronie na podstawie przepisów Unii Europejskiej,
 • sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów o ochronie przyrody w trakcie gospodarczego wykorzystania jej zasobów,

7. W zakresie gospodarki wodnej:

 • ustalanie linii brzegowej wód oprócz wód granicznych, śródlądowych dróg wodnych i morskich wód wewnętrznych,
 • ustanawianie strefy ochrony bezpośredniej ujęcia wody,
 • wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na:
  - szczególne korzystanie z wód,
  - wykonanie urządzeń wodnych,
 • wydawanie decyzji dotyczących usuwania nieprawidłowości w zakresie gospodarki wodnej,
 • realizacja innych zadań określonych ustawą Prawo wodne.

8. W zakresie prawa geologicznego i górniczego:

 • udzielanie koncesji na:
  - poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin pospolitych,
  - wydobywanie kopalin pospolitych ze złóż,
 • wyznaczanie granic obszaru i terenu górniczego,
 • zatwierdzanie projektów prac geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji,
 • sprawowanie nadzoru i kontroli w zakresie wykonywania przez przedsiębiorcę uprawnień z tytułu koncesji,
 • nadzór nad projektowaniem i wykonywaniem prac geologicznych oraz prawidłowością sporządzania dokumentacji geologicznych,
 • przyjmowanie dokumentacji geologicznych i hydrogeologicznych,
 • gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie informacji z badań geologicznych,
 • ustalanie opłat za wydobywanie kopalin bez wymaganej koncesji lub z rażącym naruszeniem jej warunków,
 • rekultywacja terenów poeksploatacyjnych,
 • realizacja innych zadań określonych ustawą Prawo geologiczne i górnicze.

9. W zakresie rolnictwa: współdziałanie z innymi instytucjami związkami, organizacjami i urzędami w zakresie rolnictwa.

10. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa lub uchwał organów powiatu.


Do zakresu działania Referatu Architektoniczno-Budowlanego należy:

1. Realizowanie zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru urbanistyczno-budowlanego w zakresie zgodności zagospodarowania terenu z ustaleniami wynikającymi z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska.

2. Realizowanie zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru techniczno-budowlanego w zakresie zapewnienia warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w projektach i przy wykonywaniu robót budowlanych.

3. Wykonywania zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru i kontroli w zakresie:

 •  zgodność rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami technicznobudowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

 •  właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

 •  wprowadzania do obrotu i stosowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

4. Kontrolowanie posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, uprawnień do pełnienia tych funkcji.

5. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem bądź odmową zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.

6. Przygotowanie decyzji o obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienia nadzoru autorskiego.

7. Przygotowywanie pozwoleń na budowę.

8. Przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy oraz wykonywania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem pozwolenia na budowę.

9. Zgłaszanie sprzeciwu w sprawie budowy oraz wykonywania robót i nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę.

10. Przyjmowanie zgłoszenia o rozbiórce nie objętej obowiązkiem pozwolenia.

11. Nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę.

12. Nakładanie obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlany i zatwierdzania projektu budowlanego.

13. Przygotowywanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę bądź uchylenia pozwolenia na budowę, w przypadku istotnego odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego.

14. Stwierdzanie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę.

15. Prowadzenie rejestru decyzji o pozwolenie na budowę i przechowywanie dokumentów objętych pozwoleniem na budowę.

16. Przygotowywanie decyzji o przenoszeniu pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby.

17. Nakładanie obowiązku geodezyjnego wyznaczania w terenie i wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w stosunku do obiektów wymagających zgłoszenia.

18. Rozstrzygania o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości oraz warunków korzystania z tego budynku, lokalu lub nieruchomości.

19. Przyjmowanie zgłoszeń na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego.

20. Uzgadnianie rozwiązań projektowych obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych w zakresie:

 •  linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic i innych miejsc publicznych,

 •  przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu wyprowadzonych poza granicę terenu zamkniętego a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego.

21. Przygotowywanie pozwoleń na budowę składowisk odpadów.

22. Wnioskowanie wszczęcia postępowania w sprawach odpowiedzialności zawodowej.

23. Prowadzenie analiz i studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego odnoszących się do obszaru powiatu i zagadnień jego rozwoju.

24. Opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego województwa.

25. Potwierdzanie spełnienia wymagań samodzielnego lokalu mieszkalnego dla celów stanowienia odrębnej własności lokali.

26. Potwierdzanie powierzchni użytkowanej i wyposażenia technicznego domu jednorodzinnego dla celów dodatku mieszkaniowego.

27. Poświadczanie oświadczeń zamawiającego wykonanie robót dotyczących infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu dla celów podatku od towarów i usług.

28. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa lub uchwał organów powiatu.

polecane wydarzenia

Gminy powiatu janowskiego