Data: 19.09.2018 Imieniny: Januarego, Konstancji, Leopolda

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

opublikowano: 2012-01-16 10:44:33
Adres
ul. Wiejska 3
23-300 Janów Lubelski
Telefon
15 8725 490
 
Fax
015 8720 559
e-mail
geodezja@powiatjanowski.pl
sekretariat@powiatjanowski.pl
Pracownicy

 

Naczelnik - Geodeta Powiatowy
Jan Rogala
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
Bożena Draszek
Anna Kołtyś
Ewelina Kosior
Aneta Machulak
Anna Miazga
Przemysław Kramski
Marian Sulik
Emilia Matysek
Piotr Zielonka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

     


Do zakresu działania Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru należy:

1. W zakresie geodezji, kartografii i gospodarki gruntami rolnymi i leśnymi:

1) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:

 •  udzielanie informacji o posiadanym zasobie, sposobach jego wykorzystania i udostępnienia,

 •  przyjmowanie i ewidencjowanie zgłoszeń robót geodezyjnych i kartograficznych,

 •  koordynacja realizacji robót dotyczących tego samego obszaru, zgłoszonych przez różnych wykonawców,

 •  udostępnienie danych z zasobu,

 •  wydawanie wytycznych do wykonywania zgłoszonych robót,

 •  kontrola przyjmowanych do zasobu opracowań geodezyjnych i kartograficznych pod względem jakości, kompletności oraz zgodności z obowiązującymi instrukcjami technicznymi GUGiK i branżowymi oraz wytycznymi wydawanymi przez ośrodek,

 •  ewidencjonowanie, przetwarzanie i przechowywanie dokumentów ilustrujących zasób,

 •  modernizacja i aktualizacja bieżąca zasobu oraz dokumentów ilustrujących zasób,

 •  gromadzenie i bieżąca aktualizacja zbiorczych informacji statystycznych dotyczących treści zasobu,

 •  wyłączanie dokumentów z zasobu i współpraca w tym zakresie z archiwami państwowymi,

 •  ocena stanu zasobu i wnioskowanie potrzeby wykonania robót wynikających z tej oceny,

 •  przekazywanie właściwym jednostkom dokumentów geodezyjnych i kartograficznych niezbędnych dla obronności kraju, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 •  tworzenie i aktualizacja zasobu zabezpieczającego,

 •  naliczanie opłat za wykorzystanie materiałów znajdujących się w zasobie.

2) koordynowanie uzgodnień usytuowania projektowanych sieci i uzbrojenia terenów,

3) zakładanie osnów szczegółowych,

4) zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej ? analiza stanu technicznego, przeprowadzanie przetargów i udzielanie zamówień,

5) prowadzenie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,

6) prowadzenie spraw związanych z ochroną znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,

7) prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie,

8) wprowadzanie zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków na podstawie odpisów prawomocnych decyzji administracyjnych i orzeczeń sądowych oraz odpisów aktów notarialnych,

9) wydawanie odpłatnie na żądanie właścicieli wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego,

10) zapewnienie gminom nieodpłatnego bezpośredniego dostępu do bazy danych ewidencji gruntów i budynków,

11) sporządzanie gminnych i powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków,

12) przedkładanie Radzie do zatwierdzenia rocznego projektu planu oraz sprawozdania z wykonania zadań gospodarowania Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,

13) prowadzenie spraw związanych z nakładaniem kary grzywny na osoby nie przestrzegające przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego,

14) ustalenie, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową bądź mienie gromadzkie,

15) ustalenie wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie,

2. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa lub uchwał organów powiatu.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim

ul. Zamoyskiego 59
23-300 Janów Lubelski

tel. 015 8720 309
tel. 015 8725 450
fax. 015 8720 559

Godziny pracy:

Pn, Śr, Cz:      7:30 - 15:30
Wt:                   7:30 - 16:00
Pt:                    7:30 - 15:00
So, N:            nieczynne

NIP: 862-15-25-217
Więcej...

polecane wydarzenia

E-pocztówki

Zobacz galerie z: SLIDESHOW - E-Pocztowka

Statystyki

Unikalne wizyty:

Wszystkie wizyty:

Użytkownicy online:

Gminy powiatu janowskiego