...

...

...

...

...

...

...

...

KONKURS Z OKAZJI MIĘDZYNARODOWEGO MIESIĄCA AAC

REGULAMIN KONKURSU

NA PLAKAT Z OKAZJI MIĘDZYNARODOWEGO MIESIĄCA AAC

 1. Organizatorem konkursu jest Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Janowie Lubelskim
 2. Konkurs rozpoczyna się 1 października 2019 r. i trwać będzie do 30 października.
 1. Temat prac konkursowych to plakat informujący lokalną społeczność, że październik jest Międzynarodowym Miesiącem AAC i w ciekawy sposób wyjaśniający jej, czym jest AAC.
 2. W konkursie mogą brać udział tylko uczniowie ze szkół podstawowych.

Warunki uczestnictwa w konkursie.

 1. Wybrani uczniowie danej szkoły podstawowej przygotowują plakat (zwany też dalej pracą konkursową) zgodnie z tematyką konkursu i wywieszają go w budynku placówki w miejscu ogólnodostępnym.
 2. Praca konkursowa ma być formatu nie mniejszego niż format A3. Plakaty wykonane w mniejszym formacie będą dyskwalifikowane.
 3. Praca konkursowa może być wykonana dowolną techniką (malowana/rysowana ręcznie, robiona techniką kolażu itd.).
 4. Praca konkursowa ma być zrobiona przez uczniów uczęszczających do szkoły, która zgłosiła chęć udziału w konkursie. Nie dopuszcza się możliwości udziału osób dorosłych lub innych osób nieletnich, które nie są uczniami danej szkoły.
 5. W konkursie może brać udział tylko grupa uczniów danej szkoły. Prace wykonane indywidualnie nie będą brane pod uwagę.
 6. Po zawieszeniu plakatu w budynku szkoły nauczyciel odpowiedzialny w danej placówce za przygotowanie pracy konkursowej powinien wykonać zdjęcie całego plakatu, a następnie przesłać go na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Na zdjęciu należy umieścić wyłącznie treść plakatu bez żadnych danych. W mailu (oprócz zdjęcia w formie załącznika) powinna znaleźć się nazwa szkoły zgłaszającej pracę wraz z danymi kontaktowymi do placówki. Dodatkowo należy przesłać imię i nazwisko nauczyciela odpowiedzialnego za przygotowanie pracy.
 7. Dane zawarte w mailu pozyskane zostaną wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 8. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie niezakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.

Wyniki konkursu i nagrody

 1. Jury, powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureata konkursu.
 2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy, oryginalność pracy, aspekt informacyjny pracy.
 3. Wyłonienie laureata konkursu nastąpi 30 października. Zwycięska szkoła o wygranej będzie poinformowana telefonicznie. Dodatkowo informacja ta wraz ze zdjęciem wygranej pracy zostanie zamieszczona na stronie internetowej ORW oraz facebooku ORW.
 4. Zdjęcia wszystkich przesłanych prac konkursowych będą umieszczone na stronie internetowej ORW oraz facebooku ORW.
 5. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród, jest ostateczna.
 6. Nagrodą główną w konkursie są warsztaty AAC dla uczniów zwycięskiej szkoły (grupa ok. 24-osobowa) przeprowadzone na terenie tej szkoły przez nauczyciela ORW-u w terminie dogodnym dla obydwu ze stron.
 7. Szkoły, które wezmą udział w konkursie, ale nie zwyciężą, otrzymają dyplomy uczestnictwa.

Postanowienia końcowe:

 1. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się, aby praca mogła być wykorzystywana w celach informacyjnych przez ORW.
 2. Autorzy zgadzają się na publikowanie fotografii zwycięskich prac na wszelkich polach eksploatacji.
 3. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
 4. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie internetowej ORW, facebooku ORW oraz u nauczycieli wyznaczonych przez dyrektorów szkół jako odpowiedzialnych za sprawowanie opieki nad uczestnikami konkursu w danej placówce.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do:

a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie konkursu.

b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,

c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac,

d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.