...

...

...

...

...

...

...

...

PROGRAM "DOBRY START" tzw. 300 plus na rozpoczęcie roku szkolnego

Po raz kolejny rodzice i opiekunowie uczących się dzieci do 20 r. życia (w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami – do 24 r. życia) będą mogli skorzystać z programu ,,Dobry start” (tzw. 300 plus na rozpoczęcie roku szkolnego).

Wnioski można składać już:

 • drogą elektroniczną (za pomocą systemów teleinformatycznych: utworzonych przez ministra właściwego do spraw rodziny, za pomocą banków oraz za pomocą ZUS)

a od 1 sierpnia – drogą tradycyjną.

Wzory wniosków dostępne będą na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w zakładce ,,Dobry start” oraz w holu Urzędu Miejskiego na parterze od 1 lipca

Od 1 sierpnia wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach programu „Dobry start” będzie można składać w

Urzędzie Miejskim

w Janowie Lubelskim

ul. Zamoyskiego 59

w godzinach pracy Urzędu tj.

Poniedziałek, środa, czwartek: 7:30 - 15:30
Wtorek: 7:30 - 16:00
Piątek: 7:30- 15:00

Prawidłowo wypełnione wnioski prosimy o wrzucenie do urny podpisanej ,,Dobry start” umieszczonej w holu Urzędu Miejskiego na parterze

WAŻNE! Wyprawka szkolna 300 plus nie przysługuje:

 • studentom
 • przedszkolakom
 • uczniom zerówki

PRZYPOMINAMY!

 • Pieniądze zostają przyznane na wniosek, niezależnie od dochodu rodziny.
 • Osoby, które złożą wnioski w lipcu i sierpniu otrzymają wypłatę świadczenia do końca września. Pozostali (czyli osoby, którym nie uda się złożyć wniosku w okresie wakacyjnym), otrzymają środki finansowe w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.
 • Uwaga!, na złożenie dokumentów jest czas do 30 listopada!
 • Programem "Dobry Start" jest objęty każdy uczeń (dziecko lub osoba ucząca się), który spełnia dwa warunki:

1. Nie ukończył:

 • 20 lat,
 • 24 lat — jeśli ma orzeczenie o: umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, potrzebie kształcenia specjalnego, potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

2. Uczy się w placówce, takiej jak:

 • szkoła podstawowa,
 • szkoła ponadpodstawowa i dotychczasowa ponadgimnazjalna
 • szkoła artystyczna, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki,
 • młodzieżowy ośrodek socjoterapii,
 • specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy,
 • specjalny ośrodek wychowawczy,
 • ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

Informacji o świadczeniu udzielają:

Justyna Kamińska

Anna Flis

Telefony kontaktowe:
15 87 24 330 (wew. 31)
15 87 24 331
603 113 681