Grafika przedstawia flagę Poski i Unii Europejskiej razem z logotypami Programu Regionalnego Fundusze Europejskie i Lubelskie Smakuj życie

Podsumowanie realizacji projektu pt.,,Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego w szkoła Powiatu Janowskiego”

Kończy się realizacja projektu pt.,,Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego w szkołach Powiatu Janowskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna, Działania 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego.

Więcej… „Podsumowanie realizacji projektu pt.,,Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego w szkoła Powiatu Janowskiego””

Modernizacja warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim zakończona

Obrazek przedstawia zdjęcie klasyZakończyła się modernizacja warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w ramach projektu pt. „Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego w szkołach Powiatu Janowskiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020Isi Priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna, Działania 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego.

Więcej… „Modernizacja warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim zakończona”

Prace modernizacyjne na warsztatach szkolnych ZST rozpoczęte!

Rozpoczęła się modernizacja pracowni na warsztatach szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w ramach projektu pt. ,,Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego w szkołach Powiatu Janowskiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Zadanie ma zostać wykonane do końca września bieżącego roku.

Więcej… „Prace modernizacyjne na warsztatach szkolnych ZST rozpoczęte!”

Zakupiono wyposażenie do pracowni w Zespole Szkół w Janowie Lubelskim przy ul. Wyszyńskiego 33

W ramach projektu został zakupiony sprzęt i wyposażenie do pracowni hotelarskiej oraz zestaw trzech mikroskopów do pracowni biologii leśnej i łowiectwa w Zespole Szkół w Janowie Lubelskim.

Fotogaleria

Więcej… „Zakupiono wyposażenie do pracowni w Zespole Szkół w Janowie Lubelskim przy ul. Wyszyńskiego 33”

Prace modernizacyjne w budynku dydaktycznym Zespołu Szkół w Janowie Lubelskim przy ul. Wyszyńskiego 33

Zakończyły się prace modernizacyjne w budynku dydaktycznym Zespołu Szkół w Janowie Lubelskim przy ul. Wyszyńskiego 33 realizowane w ramach projektu. W najbliższym czasie planowany jest zakup wyposażenia do pracowni hotelowej.

Więcej… „Prace modernizacyjne w budynku dydaktycznym Zespołu Szkół w Janowie Lubelskim przy ul. Wyszyńskiego 33”

Prawie 200 tys. zł na rozwój bazy dydaktycznej Zespołu Szkół „U Witosa”

Obrazek przedstawia ludzi siedzących za biurkiem

Powiat Janowski unowocześnia bazę dydaktyczną szkół pod kątem poprawy infrastruktury kształcenia zawodowego. Chodzi o dwie pracownie zawodowe, które powstaną w budynku dydaktycznym Zespo

łu Szkół „U Witosa” przy ulicy Wyszyńskiego jeszcze przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Prace modernizacyjno – remontowe wykona Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Izoterm” Zbigniew Łata ze Stalowej Woli. Umowę w tej sprawie podpisano 20 marca. Inwestycja pochłonie prawie 200 tys. zł. Pieniądze pochodzą z budżetu unijnego (w kosztach partycypuje też Powiat Janowski).

Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego w szkołach Powiatu Janowskiego

Celem głównym projektu jest dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy w powiecie janowskim. Cel ten wynika bezpośrednio ze zdiagnozowanych problemów szkolnictwa zawodowego na obszarze powiatu janowskiego spowodowanych brakiem odpowiedniego wyposażenia i niedostosowaną infrastrukturą pracowni/warsztatów szkolnych. Uzupełnieniem celu głównego jest cel pomocniczy ,,Poprawa jakości i efektywności kształcenia zawodowego w powiecie janowskim”, gdyż dostosowanie oferty szkolnictwa wpłynie na poprawę jakości kształcenia. Realizacja celów projektu przyczyni się do wzrostu liczby uczniów w szkołach zawodowych i zwiększenia zdawalności egzaminów zawodowych, a tym samym na zwiększenie liczby wykwalifikowanych specjalistów w branżach pożądanych na lokalnym rynku pracy. Osiągnięcie celów pozwoli na zrównoważone wykorzystanie zmodernizowanej i doposażonej infrastruktury szkolnictwa zawodowego, co przełoży się na zwiększenie atrakcyjności społeczno –gospodarczej powiatu janowskiego. Wskazane cele są spójne z celem szczegółowym RPO WL w ramach działania 13.6, gdyż przyczyniają się do poprawy warunków kształcenia zawodowego poprzez prace modernizacyjne i zakup wyposażenia oraz zwiększenia zainteresowania podejmowaniem edukacji w szkolnictwie zawodowym. Ponadto cele projektu są spójne z celami strategicznymi operacyjnymi Diagnozy i planu rozwoju szkolnictwa zawodowego w województwie lubelskim do roku 2025.

Projekt obejmuje poprawę warunków i jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Janowskiego. Realizowany będzie na obszarze miasta Janów Lubelski na nieruchomościach należących do powiatu – Zespołu Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim oraz Zespołu Szkół w Janowie Lubelskim. Swoim zakresem obejmuje modernizację infrastruktury szkolnictwa zawodowego, a także doposażenie 10 pracowni/warsztatów szkolnych w nowoczesny sprzęt zgodny z rekomendacjami KOWEZiU. Ponadto infrastruktura szkolna, dzięki realizacji projektu dostosowana zostanie do potrzeb osób niepełnosprawnych, przez co osoby te będą miały łatwiejszy dostęp do nauki w szkole. Wsparte zostaną zawody wpisujące się w inteligentne specjalizacje województwa lubelskiego (technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, technik informatyk, technik technologii drewna, technik leśnik)z branży szybkiego wzrostu: technik budownictwa i istotne dla lokalnego rynku pracy(technik hotelarstwa).Podczas realizacji projektu w infrastrukturze szkolnej zostaną wdrożone rozwiązania mające na celu zindywidualizowane podejście do ucznia(prowadzenie zajęć w mniejszych grupach), pomoc kandydatom na uczniów w wyborze odpowiedniej specjalizacji (np. dni otwarte, wizyty studyjne), a także system śledzenia losów absolwentów. Dzięki realizacji projektu zostanie wzmocniona współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami, zwiększy się zainteresowanie edukacją zawodów i poprawi się zdawalność egzaminów zawodowych. Spowoduje to zwiększenie liczby wykwalifikowanych specjalistów w branżach pożądanych na lokalnym rynku pracy. Kluczowym rezultatem projektu jest rzeczywista liczba użytkowników infrastruktury, która w 2020 r. wyniesie 545 uczniów. Wskaźnik produktu to 2 wsparte obiekty, wyposażone w 18 szt. sprzętu i potencjał wspartej infrastruktury obejmujący 587 uczniów.

Tytuł projektu: ,,Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego w szkołach Powiatu Janowskiego”

 

Oś priorytetowa: 13 Infrastruktura społeczna

Działanie: 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego

Okres realizacji projektu: 05.05.2016 r.- 31.12.2019 r.

Wartość projektu: 2 990 000,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 2 098 867,69 zł