Przebudowa drogi powiatowej nr 2819L Janów Lubelski ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza w lokalizacji od km 0+043 do km 2+053 – ETAP II od km 0+043 do km 0+780

Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2819L Janów Lubelski ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza w lokalizacji od km 0+043 do km 2+053 – ETAP II od km 0+043 do km 0+780 ” dofinansowane jestze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg .

Kwota dofinansowania: 2 139 758,67 zł

Całkowita wartość inwestycji: 3 056 798,10 zł (koszty kwalifikowalne)

W ramach wnioskowanego zadania planuje się przebudowę drogi powiatowej nr 2819L Janów Lubelski ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza długości 737 mb.

Podstawowa szerokość asfaltowej jezdni drogi powiatowej będzie wynosić 6,00m (2 pasy ruchu po 3,0 m każdy).

W ramach wnioskowanego zadania zamierza się:

  1. przebudować drogę powiatową na długości 737 mb,
  2. wykonać nową nawierzchnię z betonu asfaltowego,
  3. przebudować chodniki, parkingi,
  4. wykonać na jezdni pasy ruchu dla rowerów
  5. przebudować skrzyżowania z drogami publicznymi,
  6. wykonać nowe oznakowanie pionowe i poziome wg projektu stałej organizacji ruchu.

Ponadto zadanie obejmuje usunięcie kolizji z sieciami elektroenergetycznymi, przebudowę oświetlenia ulicznego, regulację wysokościową włazów kanalizacji sanitarnej, itp.

Cele projektu:

Celem projektu jest poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, zapewnienie spójności sieci dróg publicznych, zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych, poprawa dostępności terenów inwestycyjnych.

Harmonogram projektu

Projekt realizowany jest od kwietnia 2022r. a jego zakończenie planowane jest w grudniu 2022r.

ZDP w Janowie Lubelskim