Przebudowa drogi powiatowej nr 2819L Janów Lubelski ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza w lokalizacji od km 0+043 do km 2+053 – ETAP II od km 0+043 do km 0+780

Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2819L Janów Lubelski ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza w lokalizacji od km 0+043 do km 2+053 – ETAP II od km 0+043 do km 0+780 ” dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg .

Kwota dofinansowania: 1 882 987,26 zł

Całkowita wartość inwestycji: 2 689 981,80 (koszty kwalifikowalne)

W ramach wnioskowanego zadania przebudowano drogę powiatową nr 2819L Janów Lubelski ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza długości 737 mb.

Podstawowa szerokość asfaltowej jezdni drogi powiatowej wynosi 7,00m (2 pasy ruchu po 3,5 m każdy).

W ramach wnioskowanego zadania:

  1. przebudowano drogę powiatową na długości 737 mb,
  2. wykonano nową nawierzchnię z SMA 11 S,
  3. przebudowano chodniki, parkingi,
  4. wykonano po obu stronach na jezdni pasy ruchu dla rowerów o szerokości 1,5 m każdy.
  5. przebudowano skrzyżowania z drogami publicznymi,
  6. wykonano nowe oznakowanie pionowe i poziome wg projektu stałej organizacji ruchu.

Ponadto usunięto kolizji z sieciami elektroenergetycznymi, przebudowano oświetlenie uliczne, wyregulowano wysokościowo włazy kanalizacji sanitarnej, zasadzono drzewa i krzewy.

Cele projektu:

Celem projektu jest poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, zapewnienie spójności sieci dróg publicznych, zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych, poprawa dostępności terenów inwestycyjnych.

Harmonogram projektu

Projekt realizowany był od kwietnia 2022r. do grudnia 2022r.

ZDP w Janowie Lubelskim