Zarządzanie Kryzysowe

Realizując zadania wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96, poz. 850), Szef Obrony Cywilnej Powiatu Janowskiego – Starosta Janowski, przedstawia INSTRUKCJĘ POSTĘPOWANIA W RAZIE ZAISTNIENIA ZAGROŻENIA.

Zamieszczona tutaj INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W RAZIE ZAISTNIENIA ZAGROŻENIA zawiera:

 • rodzaje zagrożeń możliwych do wystąpienia na obszarze Powiatu Janowskiego;
 • sposoby ostrzegania i alarmowania mieszkańców, właściwe dla każdego rodzaju zagrożenia;
 • sposoby zapobiegania danemu zagrożeniu;
 • sposoby zachowania się mieszkańców na wypadek wystąpienia zagrożenia oraz po jego ustaniu;
 • wykaz telefonów alarmowych oraz adresów i telefonów powiatowych i gminnych organów i służb odpowiedzialnych za podjęcie działań operacyjno – ratowniczych;
 • wykaz punktów kontaktowych w zakresie uzyskiwania dodatkowych informacji i wyjaśnień. 

Znajomość zagrożeń oraz wiedza o tym, co należy robić podczas ich wystąpienia, pozwoli uniknąć wielu niepotrzebnych strat oraz szybciej powrócić do normalności. Dlatego też warto zapoznać się z przedstawioną INSTRUKCJĄ.

I. SYGNAŁY ALARMOWE

Obecnie obowiązują następujące rodzaje alarmów, sygnały alarmowe oraz komunikaty ostrzegawcze, określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. poz. 96): 

II. POSTĘPOWANIE PODCZAS ZAGROŻENIA:

1.WICHURĄ, HURAGANEM I GRADOBICIEM

2.SILNYM MROZEM I ZAMIECIĄ ŚNIEŻNĄ

3.POWODZIĄ

4.POŻAREM

5.TERRORYZMEM I BIOTERRORYZMEM

6.WYPADKAMI Z UDZIAŁEM NIEBEZPIECZNYCH SUBSTANCJI CHEMICZNYCH

1. POSTĘPOWANIE PODCZAS ZAGROŻENIA WICHURĄ, HURAGANEM I GRADOBICIEM

WICHURY – wiatry wiejące z prędkością powyżej 75 km/h. W warunkach klimatu w Polsce coraz częściej występujące. Mogą powodować uszkodzenia budynków, łamać i wyrywać drzewa z korzeniami oraz paraliżować transport.

HURAGANY – wiatry wiejące z prędkością powyżej 120 km/h. Powodują rozległe spustoszenia w strefie swojego oddziaływania.

GRADOBICIA – w zależności od intensywności opadu oraz wielkości gradzin, mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia (a nawet dla życia) ludzi i zwierząt, oraz powodować zniszczenia pokryć dachowych budynków, samochodów, upraw rolnych itp.

Ochrona przed silnymi wiatrami i gradem ma na celu:

 • W pierwszej kolejności:
 • ostrzeżenie mieszkańców Powiatu Janowskiego, kierowników zakładów pracy przed zbliżającym się niebezpieczeństwem;
 • osiągnięcie pełnej gotowości do działania służb i sił ratowniczych.
 • W drugiej kolejności – podjęcie działań zmierzających do przywrócenia stanu sprzed zdarzenia.

Co należy zrobić przed spodziewaną wichurą

 • Uważnie słuchaj prognozy pogody oraz komunikatów podawanych przez środki masowego przekazu. Nie słuchaj plotek.
 • Upewnij się, czy członkowie rodziny wiedzą jak postępować podczas wichury. Naucz ich, jak odłączyć zasilanie w energię elektryczną oraz dopływ gazu i wody.
 • Omów z rodziną sposób komunikowania się w sytuacji wystąpienia zagrożenia, kiedy członkowie rodziny są rozdzieleni (np. rodzice w pracy a dzieci w szkole).
 • Naucz członków rodziny (szczególną uwagę zwróć na dzieci) jak i kiedy wzywa się policję, straż pożarną, straż miejską (gminną), pogotowie (ratunkowe, gazowe, energetyczne) oraz jak dostroić radio na odpowiednią częstotliwość.
 • Określ, który radioodbiornik zasilany niezależnie będzie włączony do słuchania komunikatów i informacji o stanie zagrożenia.
 • Ubezpiecz siebie i swój dobytek.

Zabezpiecz swój dom i obejście

 • Sprawdź czy poszycie dachu Twojego domu (oraz innych budynków) jest solidnie umocowane. Jeżeli masz wątpliwości, masz jeszcze czas na usunięcie stwierdzonych usterek.
 • Gruntownie oceń stan wszystkich okien i drzwi. Dokładnie je pozamykaj – a jeżeli uznasz to za niewystarczające, zabezpiecz je w sposób dodatkowy. Miej zawsze przygotowane materiały do tego przeznaczone (narzędzia, gwoździe, śruby, deski, płyty pilśniowe, blachę itp.). Zabezpiecz również inne elementy budynku, które mogą ulec zniszczeniu.
 • Usuń z parapetów i balkonów przedmioty, które mogą zagrażać przechodzącym.
 • Uprzątnij z obejścia przedmioty, które mogą spowodować straty i szkody w przypadku porwania ich przez wiatr.
 • Upewnij się czy Twoje radio i latarka właściwie działają. Jeżeli jest potrzeba – uzupełnij zapas świeżych baterii do ww. przedmiotów
 • Sprawdź stan apteczki pierwszej pomocy i uzupełnij w niej niezbędne środki pierwszej pomocy (podstawowe leki i materiały opatrunkowe).
 • Przygotuj rzeczy, które mogą być przydatne podczas ewakuacji (dokumenty, żywność, rzeczy wartościowe).
 • Pozamykaj zwierzęta oraz odpowiednio zabezpiecz pomieszczenia, w których się znajdują.
 • Zaopatrz się w paliwo do samochodu. Może być potrzebny.
 • Nie parkuj pojazdów w pobliżu drzew, słupów trakcji elektrycznej (wiatr może przewracać drzewa i słupy, obłamywać gałęzie oraz zrywać przewody).
 • Upewnij się czy Twoi najbliżsi sąsiedzi znają aktualną sytuację pogodową i są przygotowania do nadejścia żywiołu.

Podczas wichury i burzy

 • Głównymi wyłącznikami odłącz dopływ energii elektrycznej i gazu do budynku – ograniczy to niebezpieczeństwo powstania pożaru i pozwoli uniknąć przypadkowego porażenia prądem.
 • Zachowaj spokój i nie wychodź na zewnątrz budynku, jeżeli nie jest to absolutnie konieczne. W domu schowaj się w najniższych partiach budynku z dala od okien i oszklonych drzwi.
 • Włącz radio (tylko zasilane bateryjnie) na częstotliwości regionalnej lub lokalnej. Słuchaj komunikatów radiowych i przestrzegaj przekazywanych zasad.
 • Jeżeli znajdziesz się z dala od domu, pozostań tam gdzie jesteś dopóki nie minie wichura.
 • Nie rozmawiaj przez telefon komórkowy, wyłącz go, bo wytwarza pole elektryczne i przyciąga pioruny.
 • Jadąc samochodem zatrzymaj go w możliwie bezpiecznym miejscu. Nie zatrzymuj się pod trakcjami elektrycznymi, drzewami, planszami reklamowymi.
 • Nie spaceruj pod balkonami – spadające doniczki, kwietniki, rozbite szyby itp. mogą Cię dotkliwie poranić.
 • Będąc pod budynkiem uważaj na instalację odgromową.
 • Nie biegnij pod wysokimi pojedynczymi drzewami lub słupami.

Po ustaniu wiatru

 • Udziel pierwszej pomocy rannym i poszkodowanym podczas wichury.
 • Jeżeli twój dom został zniszczony lub uszkodzony wkraczaj do niego ostrożnie (sprawdź wszystkie instalacje). Uprzątnij zniszczony sprzęt i dokonaj niezbędnych napraw w swoim domu.
 • Nie dotykaj leżących lub zwisających, zerwanych przewodów trakcji elektrycznej i nie zbliżaj się do nich – grozi to porażeniem prądem.
 • Nie próbuj usuwać zwalonych drzew, które dotykają linii energetycznych.
 • Wezwij pomoc specjalistyczną, jeżeli uważasz, że uszkodzenia zagrażają tobie lub innym mieszkańcom.
 • Zgłoś się w swoim miejscu pracy – możesz być potrzebny.

2. POSTĘPOWANIE PODCZAS ZAGROŻENIA SILNYM MROZEM I ZAMIECIĄ ŚNIEŻNĄ

Duże opady śniegu oraz silne mrozy mogą sparaliżować życie na terenie Powiatu Janowskiego. Uwzględniając powyższe zagrożenia należy przygotować siebie i swoją rodzinę przed skutkami zimy.

Przed nadejściem zimy:

Przygotuj swój dom (mieszkanie) do zimy:

 • Uszczelnij okna, drzwi, poddasze i ściany.
 • Zgromadź zapas żywności i wody.
 • Przygotuj zastępcze źródła światła i ogrzewania.
 • Zakup zapasowe baterie do latarek i radioodbiorników.
 • Zgromadź piasek i sól kamienną oraz narzędzia do odśnieżania.

Przygotuj swój samochód do eksploatacji zimowej:

 • Wymień opony na zimowe.
 • Sprawdź stan akumulatora
 • Zadbaj o zimowy płyn do spryskiwaczy szyb.
 • Wyposaż samochód w „zimowy zestaw samochodowy” tj. łopatę do śniegu, radio zasilane bateriami, migające światło, racje żywnościową, rękawice, czapkę, koc, linkę holowniczą, łańcuchy na koła, pojemnik z solą kamienną i piaskiem, kable do akumulatorów, odmrażacz, skrobaczkę do szyb, mapę drogową.
 • Sprawdź apteczkę pierwszej pomocy medycznej.

W czasie burzy śnieżnej i wielkich mrozów:

 • Ogranicz wychodzenie z domu.
 • Słuchaj komunikatów radiowych i stosuj się do zaleceń.
 • Jeżeli musisz wyjść z domu, ubierz się w ciepłą wielowarstwową odzież i powiadom kogoś o docelowym miejscu podróży oraz planowanym czasie dotarcia do niego (uwzględniając trudne warunki atmosferyczne).
 • Unikaj parkowania samochodu na chodnikach.
 • Odśnieżaj i posypuj piaskiem chodnik przy swojej posesji.

Jeżeli utknąłeś w drodze:

 • Nie szukaj sam pomocy, pozostań w samochodzie, chyba że widzisz zabudowania gdzie możesz uzyskać pomoc.
 • Umocuj na antenie lub dachu samochodu kolorową tkaninę, aby była widoczna dla ratowników.
 • Okryj się kocem i uruchamiaj co pewien czas silnik ogrzewając wnętrze samochodu.
 • Wykonuj okresowo ćwiczenia ruchowe.
 • Jeżeli w samochodzie jest więcej osób powinny się zgromadzić koło siebie dla utrzymania ciepła.

PAMIĘTAJ!

 • Udziel pomocy sobie i innym przed nadejściem pomocy medycznej.
 • Nie podawaj alkoholu i kawy osobom z odmrożeniami i skrajnie wychłodzonym.
 • Obserwuj czy nie występują u ciebie objawy odmrożenia lub wychłodzenia – jeżeli to stwierdzisz, szukaj pomocy i miejsca schronienia.

3. POSTĘPOWANIE PODCZAS ZAGROŻENIA POWODZIĄ

Powódź jest jedną z najbardziej groźnych i niszczycielskich w skutkach klęsk żywiołowych, która statystycznie powoduje największe zniszczenia w ludzkim dobytku. Walka z nią jest stale aktualnym problemem ogólnokrajowym. Poważny wpływ na występowanie powodzi ma istniejący układ rzek oraz występująca w poszczególnych okresach roku sytuacja hydrologiczno-meteorologiczna. Jednakże doświadczenia ostatnich lat dowodzą, że kataklizm powodzi może wystąpić praktycznie wszędzie. Groźne są nie tylko wielkie rzeki, ale również intensywne opady, oraz niewielkie cieki wodne często na wyrost nazywane rzekami. Poza tym, dotychczasowy pogląd, że powodzie występują tylko na ogół dwa razy w roku:

 • na wiosnę, gdy nagle topnieje śnieg
 • oraz w okresie letnim kiedy obfite opady deszczu powodują wezbranie rzek,

okazał się niesłuszny.

PAMIĘTAJ:

 • Nie uszkadzaj wałów przeciwpowodziowych.
 • Nie przejeżdżaj przez wały z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych.
 • Nie uprawiaj gruntu przy wałach w odległości co najmniej 3 m od wału.
 • Nie sadź drzew na wałach.
 • Nie uszkadzaj umocnień.
 • Nie stawiaj budynków, nie kop studni, sadzawek, dołów oraz rowów w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału.

Przed powodzią:

 • Zorientuj się w urzędzie gminy, czy mieszkasz na terenie zagrożonym powodziami i czy Twój dom jest położony poniżej czy powyżej powodziowych poziomów wody. Dane te uzyskasz u pracownika zajmującego się sprawami zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej.
 • Zapoznaj się z sygnałami ostrzegania i alarmowania. Mogą to być dźwięk syreny alarmowej lub inny zwyczajowo przyjęty na terenie gminy sygnał, np. gongi, specjalny sygnał dzwonów kościelnych itp. Dowiedz się, na jakich częstotliwościach radiowych będą nadawane ostrzegawcze komunikaty powodziowe.
 • Znaj i rozróżniaj stany zagrożenia powodziowego podawane w komunikatach radiowych i telewizyjnych (pogotowie powodziowe, alarm powodziowy).U
 • Uważnie słuchaj prognozy pogody oraz komunikatów podawanych przez środki masowego przekazu. Nie słuchaj plotek.
 • Omów z rodziną plan zabezpieczenia się przed powodzią. Naucz domowników, jak odłączyć zasilanie w energię elektryczną oraz dopływ gazu i wody. Upewnij się, że wszyscy członkowie Twojej rodziny znają sposób postępowania na wypadek powodzi. Szczególną uwagę zwróć na dzieci. Naucz je jak i kiedy wezwać policję, straż pożarną, straż miejską (gminną) i inne służby ratownicze oraz jak dostroić radio na odpowiednią częstotliwość.
 • Omów z rodziną sposób komunikowania się w sytuacji wystąpienia zagrożenia, kiedy członkowie rodziny są rozdzieleni (np. rodzice w pracy a dzieci w szkole). Określ punkt kontaktowy u najbliższej rodziny lub znajomych zamieszkałych na terenach nie zagrożonych powodzią.
 • Ubezpiecz siebie i swój dobytek.

Gdy już wiesz, że powódź cię nie ominie:

 • Przygotuj się do ochrony swojego domu i dobytku przed skutkami powodzi (worki z piaskiem, folia itp. materiały).
 • Na wypadek nadejścia katastrofy miej pod ręką przygotowane rzeczy:
 • latarki z zapasowymi bateriami;
 • przenośne radio z zapasowymi bateriami;
 • telefon komórkowy bądź bezprzewodowy;
 • apteczkę pierwszej pomocy i niezbędne leki używane przez domowników;
 • niezbędny zapas jedzenia i wody (przynajmniej na trzy dni);
 • ciepłe ubrania, śpiwory i koce.
 • Włącz radio lub telewizor i nasłuchuj komunikatów na temat pogody, stanu wód i rozwoju sytuacji powodziowej.
 • Zgromadź niezbędne zapasy czystej pitnej wody. Wykorzystaj do tego wannę, zlew, dzbany i inne posiadane w domu naczynia.
 • Zadbaj o zwierzęta – znajdź dla nich bezpieczne miejsce, pamiętaj by w chwili nadejścia powodzi nie były uwiązane i mogły same ratować swoje życie. Zabezpiecz posiadaną paszę oraz czystą wodę.
 • Bądź gotów, aby w momencie pojawienia się nagłego zagrożenia powodziowego wyłączyć główne zasilanie elektryczne oraz dopływ gazu i wody.
 • Zabezpiecz najcenniejsze rzeczy, przenosząc je na wyższe kondygnacje domu oraz przygotuj tam warunki do ewentualnego bytowania domowników. Zabezpiecz dokumenty osobiste Twoje i Twojej rodziny, przywiąż przedmioty i urządzenia do stabilnych elementów, aby nie popłynęły.
 • Usuń z terenu posesji pojazdy i przemieść je w bezpieczne miejsce.
 • Usuń z najbliższego otoczenia wszystkie toksyczne substancje, takie jak pestycydy i środki owadobójcze.
 • Przygotuj się do ewentualnej ewakuacji. By była ona skuteczna, musisz zaplanować kilka miejsc i dróg ucieczki, sposób przeniesienia rodziny i wartościowych przedmiotów w bezpieczne miejsce. Pamiętaj: osoby dorosłe nie powinny brać więcej niż 50 kg bagażu.

W czasie powodzi:

 • Włącz w radiu na baterię lokalną stację. Zazwyczaj radio podaje informacje o zagrożeniu i sposobach postępowania. Kieruj się tymi radami.
 • Przestrzegaj zasad i stosuj się do zaleceń przekazywanych w komunikatach przez odpowiednie organy zarządzania kryzysowego.
 • Odłącz urządzenia elektryczne, sieć gazową i wodociągową.
 • Nie używaj w gospodarstwie domowym wody ze studni ani wody gruntowej, ponieważ może być zatruta.
 • W przypadku niebezpieczeństwa natychmiast przemieść się na wyżej położone tereny.

Po sygnale do ewakuacji:

 • Głównymi wyłącznikami odłącz dopływ energii elektrycznej, gazu i wody do budynków.
 • Zabezpiecz swój dom.
 • Zastosuj się do poleceń służb prowadzących akcję ratunkową i ewakuację.
 • Opuść swój dom, jeżeli tak poradzą Ci lokalne władze. Jeżeli nie posłuchasz, może to zagrozić Tobie i Twojej rodzinie.
 • Dzieciom znajdującym się pod Twoją opieką przypnij do ubrania karteczkę z ich imieniem i nazwiskiem oraz kontaktem do ich opiekunów.
 • Jeżeli czas pozwoli, zostaw wiadomość dla innych z informacją, dokąd i kiedy wyjechałeś. Jeżeli posiadasz skrzynkę na listy, to zostaw wiadomość właśnie tam.
 • Jeżeli musiałeś opuścić swój dom, zarejestruj się w punkcie ewidencyjnym. W ten sposób łatwiej odnajdzie Cię rodzina.
 • Nie wchodź, jeżeli nie jest to konieczne, do naniesionej przez powódź wody. Nie przekraczaj zwłaszcza nurtów wodnych – do przejścia wybieraj miejsca bez prądu powodziowego. Pamiętaj, że nawet 15 cm warstwa wody może cię przewrócić.
 • Jeżeli woda szybko się przemieszcza, nie chodź po zalanych obszarach.
 • Jeżeli musisz przejść przez zalany obszar, użyj tyczki do badania gruntu przed sobą.
 • Nie próbuj przejeżdżać przez wodę powodziową samochodem. Jeżeli jednak poruszasz się własnym samochodem i ugrzęźniesz na zalanym obszarze, szybko opuść pojazd. Najlepiej jedź tylko drogami wyznaczonymi przez władze.
 • Jeżeli nie zdążyłeś ewakuować zwierząt, uwolnij je z pozamykanych pomieszczeń – same znajdą drogę do opuszczenia zagrożonego terenu.
 • Zgłoś się ochotniczo do pomocy w walce z powodzią. Do tego celu nie są potrzebne specjalne kwalifikacje. Twoja pomoc może się przyczynić do zminimalizowania strat spowodowanych powodzią. Informacje o tym, gdzie możesz być potrzebny, znajdziesz w Gminnym Zespole Reagowania.
 • Nie panikuj, bądź rozsądny, zachowaj trzeźwość umysłu – to połowa sukcesu.

Gdy woda ustąpi:

 • Słuchaj komunikatów radiowych i telewizyjnych, do domu wróć dopiero wtedy, gdy ogłoszona będzie możliwość bezpiecznego powrotu.
 • Pozostań poza zasięgiem wód powodziowych (mogą być skażone) do czasu uzyskania zgody służb sanitarnych i technicznych.
 • Nie wracaj do zalanego wcześniej domu do czasu, gdy nie zostanie przywrócone zaopatrzenie w wodę pitną, usprawniony system kanalizacji oraz usunięte odpady.
 • Wchodź ostrożnie do budynku, sprawdź czy nie ma widocznych uszkodzeń. Sprawdź stan fundamentów, ścian, podłóg, sufitów, drzwi i okien. Upewnij się, że budynek nie grozi zawaleniem.
 • Przed włączeniem instalacji elektrycznej i gazowej dopilnuj, aby były sprawdzone przez fachowców.
 • Otwórz okna i drzwi, aby przewietrzyć budynek. Meble odsuń od ścian na co najmniej 20 cm i podnieś minimum 5 cm od podłogi. Uruchom ogrzewanie budynku.
 • Jeżeli to możliwe, przed przystąpieniem do usuwania skutków powodzi w Twoim domu, zrób fotografię bądź zapis wideo. Zdjęcia te będą dowodem dla firmy ubezpieczeniowej. Pomoże Ci to udokumentować straty. Wielkość strat powodziowych zgłoś niezwłocznie w firmie ubezpieczeniowej.
 • Zdezynfekuj zalane pomieszczenia. Jednym z najbardziej skutecznych środków dezynfekcyjnych jest podchloryn sodu, zawarty w różnych środkach, przeznaczonych do czyszczenia i dezynfekcji toalet, glazury, terakoty oraz armatury – łazienkowej i kuchennej. Środkami tego rodzaju należy umyć podłogi i wszystkie przedmioty znajdujące się w domu, a także zdezynfekować rury.
 • Zalane pomieszczenia wywietrz, wysusz i odmaluj (szczególnie jeżeli przechowujesz w nich żywność, przygotowujesz posiłki lub jeżeli przebywają w nich dzieci).
 • Wyrzuć żywność, która miała kontakt z wodami powodziowymi. Usuń także zwierzęta padłe podczas powodzi.
 • Koniecznie przestrzegaj zasad higieny chroniących przed zakażeniem:
 • zawsze gotuj wodę do picia, mycia naczyń, płukania owoców i warzyw jedzonych na surowo, a także wodę do mycia zębów;
 • surowe produkty pochodzenia zwierzęcego oraz warzywa traktuj jako zakażone i nie dopuszczaj do zetknięć ich z produktami gotowymi do spożycia;
 • wychodząc z toalety myj dokładnie ręce wodą z mydłem – pamiętaj o tym przed każdym przygotowaniem posiłku oraz przed jedzeniem;
 • dbaj o czystość urządzeń sanitarnych, a zwłaszcza toalet – często je dezynfekuj i czyść odpowiednimi środkami;
 • korzystaj z wody i żywności dostarczanej przez służby komunalne, miejskie lub organizacje pozarządowe.
 • Włącz się czynnie, nawet jeżeli nie posiadasz żadnego sprzętu, w likwidację skutków powodzi. Wystarczy tylko zgłosić chęć uczestnictwa w tej akcji. Dalszymi twoimi krokami pokieruje Gminny Zespół Reagowania.

4. POSTĘPOWANIE PODCZAS ZAGROŻENIA POŻAREM

POŻAR jest to zagrożenie szybko narastające i rozprzestrzeniające się, bardzo często nie pozwalające zabrać kosztownych rzeczy czy też zatelefonować. Po 2 minutach ogień może stać się groźny dla życia. W ciągu 5-ciu minut cały dom może stanąć w płomieniach. Wysoka temperatura i dym są tak samo niebezpieczne jak płomienie. Zachłyśnięcie bardzo gorącym powietrzem może spowodować poparzenie płuc. Pożar wytwarza trujące gazy, które mogą zakłócić orientację człowieka i spowodować osłabienie czynności ruchowych oraz ospałość. 

Przed pożarem:

 • Zainstaluj, w miarę możliwości, wykrywacze dymu, które dwukrotnie zwiększają szansę przeżycia i pozwalają na szybką reakcję na powstające zagrożenie.
 • Nie zabijaj okien gwoździami, sprawdź czy nie są zablokowane zaschnięta farbą, czy bez przeszkód się otwierają, nie montuj stałych krat w oknach.
 • Utrzymuj w porządku i czystości pomieszczenia magazynowe (piwnice, strychy, garaże itp.). Nie dopuszczaj do nagromadzenia starych gazet, łatwopalnych opakowań, niepotrzebnych ubrań, mebli itp.
 • Nie przeciążaj sieci elektrycznej, korzystaj z rozgałęziacza z bezpiecznikiem – unikniesz iskrzenia i krótkich spięć.
 • Utrzymuj w stałej technicznej sprawności instalacje elektryczną, przedłużacze, kable, gniazdka itp.
 • Zadbaj o to, aby budynki były wyposażone w instalację odgromową.
 • Nie gromadź i nie używaj wewnątrz budynku benzyn, paliw, nafty i innych łatwopalnych substancji. Można je przechowywać tylko w odpowiednich pojemnikach, w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
 • Nie używaj otwartego ognia (zapałek, świec, papierosów) w pobliżu materiałów łatwopalnych.
 • Często kontroluj źródła ogrzewania (kominki, piece, grzałki itp.). Grzejnik nie może być umieszczony bliżej niż 15 cm od materiałów palnych.
 • Sprawdź instalację wentylacyjną (zewnętrzną i wewnętrzną).
 • Jeżeli podłogi strychu są wykonane z materiałów łatwopalnych, pokryj je warstwą piasku (5 – 8 cm).
 • Upewnij się czy izolacja domu nie dotyka przewodów elektrycznych.
 • Poznaj położenie zaworów instalacji gazowej, wyłączników energii elektrycznej i bezpieczników, aby móc je wyłączyć w razie zagrożenia. Do awarii instalacji gazowej i elektrycznej wzywaj zawsze specjalistów.
 • Udostępnij inspekcji ppoż. wszystkie pomieszczenia i natychmiast usuń wszystkie nieprawidłowości wykryte podczas kontroli.
 • Jeżeli mieszkasz poza obszarem zabudowy zwartej:
 • zwróć się do urzędu gminy lub PSP o ocenę bezpieczeństwa Twojego domu;
 • używaj ognioodpornych materiałów do budowy domu oraz stosuj technologię budowy pozwalającą na łatwą odbudowę;
 • utrzymaj teren wokół Twojego domu wolny od suchej roślinności;
 • przechowuj palne materiały w specjalnych pojemnikach;
 • bądź przygotowany do ewakuacji.

W czasie pożaru:

 • Użyj wody lub gaśnicy do gaszenia małych ognisk pożaru. Nie próbuj gasić ognia, którego nie jesteś w stanie opanować. Wyprowadź domowników i wezwij straż pożarną.
 • Nigdy nie używaj wody do gaszenia pożarów urządzeń elektrycznych.
 • Palący się tłuszcz ugaś sodą do pieczenia lub solą, jeżeli ogień powstał w garnku – przykryj go pokrywką.
 • Jeżeli zapaliło się twoje ubranie, zatrzymaj się, połóż na ziemi i obracaj się dotąd, aż zdusisz ogień. Ucieczka powoduje zwiększanie się płomienia.
 • Jeżeli obudzisz się w trakcie pożaru, zbadaj dół drzwi zanim je otworzysz. Jeżeli drzwi są zimne trzymając ciało jak najniżej – dym i gorące powietrze unoszą się do góry. Jeżeli drzwi są gorące, uciekaj, jeżeli możesz przez okno, jeżeli nie to trzymaj w oknie białe prześcieradło, wzywając w ten sposób pomocy.
 • Pomóż zwierzętom:
 • wyprowadź konie i krowy z narzuconymi na łby kocami;
 • owce i barany wyprowadź zaczynając od przewodnika stada. Jeżeli nie możesz go odróżnić, wyprowadź pierwszą z brzegu owcę poza budynek zmuszając ją do beczenia, wówczas stado opuści pomieszczenie;
 • ptactwo wynieś w bezpieczne miejsce w workach;
 • trzodę chlewną wypchnij siłą na zewnątrz;
 • udziel sam pomocy rannym i poparzonym zwierzętom a następnie wezwij weterynarza.

Po pożarze:

 • Nie wchodź do zniszczonego przez ogień budynku, zanim służby pożarnicze i komunalne nie sprawdzą czy jest bezpieczny pod względem budowlanym, energetycznym itp.
 • Skontaktuj się z urzędem gminy, jeżeli potrzebujesz mieszkania, żywności, odzieży lub przedmiotów osobistych.
 • Wezwij agenta ubezpieczeniowego zanim wyrzucisz zniszczone przedmioty. Jeżeli jesteś dzierżawcą lub lokatorem, wezwij właściciela.
 • Wyrzuć żywność, napoje, lekarstwa, które były narażone na wysoką temperaturę i dym. Nie próbuj ponownie zamrażać rozmrożonej żywności.
 • Jeżeli inspektor budowlany stwierdzi, że budynek jest zagrożony – zabierz dokumenty, rzeczy osobiste, polisę ubezpieczeniową, poinformuj sąsiadów, przyjaciół lub krewnych, urząd szkołę, urząd pocztowy o miejscu Twojego tymczasowego zakwaterowania. To, co pozostało będzie strzeżone przez Policję lub Straż Miejską.

5. POSTĘPOWANIE PODCZAS ZAGROŻENIA TERRORYZMEM I BIOTERRORYZMEM

Terroryzm to termin używany na oznaczenie użycia siły lub przemocy w stosunku do osób lub własności w celu zastraszenia, przymuszenia do okupu. Terroryści często występują z pogróżkami, aby wywołać strach w społeczeństwie i przekonać obywateli, że Rząd nie jest w stanie zapobiec aktom terroru. Skutki terroryzmu mogą powodować znaczną liczbę ofiar, uszkodzenia budynków, zakłócenia w dostępie do usług w dostawie energii elektrycznej, wody, telekomunikacji, komunikacji miejskiej i opiece medycznej.

Możesz przygotować się na atak terrorystyczny? Tak – korzystając z tych samych sposobów, które mają zastosowanie podczas innych sytuacji kryzysowych.

Bądź czujny i zorientowany w tym, co się dzieje w najbliższym otoczeniu – podstawową cechą terroryzmu jest to, iż nie ma lub pojawia się mało znaków ostrzegawczych.

W czasie podróży podejmij wszelkie możliwe środki ostrożności – zwracaj uwagę na rzucające się w oczy nietypowe zachowania ludzi. Nie przyjmuj od obcych osób żadnych pakunków. Nie pozostawiaj bagażu bez opieki. Zapamiętaj elementy najbliższego otoczenia:

 • wyjścia ewakuacyjne;
 • klatki schodowe.

A) ZAGROŻENIE CHEMICZNE I BIOLOGICZNE

Większość zagrożeń o charakterze chemicznym i biologicznym może zdarzyć się podczas uwolnienia się środków niebezpiecznych w ilości toksycznej. Możesz być narażony na działanie tych substancji poprzez:

 • wdychanie;
 • spożywanie;
 • dotykanie lub wchodzenie w jakikolwiek kontakt ze skażonymi rzeczami.

W czasie wystąpienia uwolnienia się środka chemicznego lub biologicznego możesz być poproszony o:

 • ewakuowanie się;
 • udanie się na wskazane miejsce;
 • pozostanie w mieszkaniu i natychmiastowe wykonanie uszczelnień pomieszczeń.

Jeżeli znajdziesz się w bezpośrednim sąsiedztwie zdarzenia i zauważysz ludzi lub zwierzęta w konwulsjach lub nienaturalnie się zachowujących to:

 • natychmiast poinformuj służby medyczne lub weterynaryjne;
 • opuść to miejsce i szukaj pomocy medycznej.

B) JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU OTRZYMANIA PRZESYŁKI NIEWIADOMEGO POCHODZENIA

W przypadku otrzymania przesyłki niewiadomego pochodzenia lub budzącej podejrzenie z powodu:

 • braku adresu nadawcy;
 • przesyłka pochodzi od nadawcy lub miejsca z którego nie spodziewamy się.

W takiej sytuacji należy:

 • nie otwierać takiej przesyłki!;
 • umieścić przesyłkę w grubym plastikowym worku i szczelnie go zamknij oraz oklej taśmą klejącą;
 • paczki nie należy przemieszczać (przenosić);
 • powiadomić posterunek policji (numer tel. 997, komórka 112) lub straż pożarną (nr tel. 998).

W przypadku gdy podejrzana przesyłka została otwarta i zawiera proszek, pył, galaretę, pianę lub płyn należy:

 • nie naruszać jej zawartości, nie przenosić, nie dotykać, nie wąchać;
 • całą jej zawartość umieścić w worku plastikowym a worek zawiązać i okleić taśmą klejącą;
 • umyć ręce;
 • zaklejony worek umieścić w drugim worku i zabezpieczyć tak jak pierwszy worek;
 • ponownie dokładnie umyć ręce;
 • powiadomić policję lub straż pożarną;
 • po przybyciu policji lub straży pożarnej stosować się do ich poleceń.

Ścisłe przestrzeganie tych zaleceń pozwoli zwiększyć Twoje bezpieczeństwo i Twoich bliskich.

6. POSTĘPOWANIE PODCZAS ZAGROŻENIA WYPADKAMI Z UDZIAŁEM NIEBEZPIECZNYCH SUBSTANCJI CHEMICZNYCH

Na skutek nieprzewidzianych awarii, katastrof lub klęsk żywiołowych może nastąpić zagrożenie naturalnego środowiska człowieka, zagrożenie zdrowia lub życia mieszkańców. Zagrożenie może wystąpić z obiektów stałych (zakłady chemiczne lub inne zakłady posiadające Toksyczne Środki Przemysłowe) albo z obiektów ruchomych (cysterny samochodowe i kolejowe).

ZAPAMIĘTAJ!!!

Pojazdy samochodowe przewożące substancje niebezpieczne są oznakowane pomarańczowymi prostokątnymi tablicami z czarnymi napisami cyfrowymi, oznaczającymi rodzaj niebezpiecznej substancji według międzynarodowych oznaczeń, umieszczonymi z tyłu i przodu pojazdu w następujący sposób: np. benzyny – paliwa silnikowe.

 • nr rozpoznawczy niebezpieczeństwa;
 • nr substancji wg. wykazu ONZ.

Przed awarią:

 • Zorientuj się czy na terenie Twojego miejsca zamieszkania występują surowce, półprodukty chemiczne charakteryzujące się własnościami toksycznymi. Jeżeli w pobliżu Twojego miejsca zamieszkania przebiegają ważne szlaki komunikacyjne (tory kolejowe, szlaki drogowe) dowiedz się czy są nimi przewożone niebezpieczne substancje chemiczne.
 • Jeżeli tak, to zapoznaj się ze sposobem postępowania na wypadek zagrożenia i powiadom rodzinę, w szczególności dzieci, o sposobach postępowania. Zabezpiecz się w podręczne środki ochrony dróg oddechowych i trzymaj je w ogólnodostępnym miejscu.

Podczas awarii:

W przypadku przebywania w miejscu, w którym nastąpiła awaria z uwolnieniem jakichkolwiek toksycznych środków, należy:

 • Zachować spokój, przeciwdziałać panice i strachowi.
 • Opuścić zagrożony rejon, kierując się prostopadle do kierunku wiatru, omijając miejsce awarii.
 • Ograniczyć oddychanie, przy pomocy wilgotnej chustki lub tamponu zatkać usta i nos oraz najbliższą drogą opuścić skażony teren.
 • Stosować się do informacji i zaleceń podawanych w komunikatach.
 • Osoby znajdujące się w domach powinny jak najszybciej zabrać dzieci i osoby niepełnosprawne, wyłączyć urządzenia gazowe i elektryczne oraz wygasić paleniska, zamknąć okna i drzwi, powiadomić sąsiadów i udać się w kierunku wskazanym przez służby porządkowe i ratownicze.
 • Osoby, które z jakichkolwiek przyczyn nie zdążyły opuścić mieszkań, niezwłocznie przystępują do uszczelniania okien, drzwi, otworów wentylacyjnych oraz innych możliwych dróg przedostania się toksycznego środka.
 • Wykorzystać zastępcze i podręczne środki ochrony dróg oddechowych i skóry (maski tkaninowe, płaszcze impregnowane, okulary ochronne, tampony z waty lub gazy itp.), zabezpieczyć żywność w szczelnych pojemnikach.
 • Włączyć dostępne środki masowego przekazu (np. radio, TV) na program lokalny.

PAMIĘTAJ!

Zapach środków toksycznych jest wyczuwalny znacznie wcześniej niż stężenie środka toksycznego stanie się groźne dla życia ludzkiego.

 • Jeżeli usłyszysz, że w pobliżu wykoleiła się cysterna, np. z chlorem a obłok przesuwa się z wiatrem w Twoim kierunku, powinieneś wykonać następujące czynności:
 • zamknąć drzwi i okna oraz uszczelnić je mokrą tkaniną;
 • przygotować tampon z gazy lub innej tkaniny, który posłuży Ci do oddychania.
 • Jeżeli jesteś na otwartej przestrzeni sprawdź, jaki jest kierunek wiatru i uciekaj jak najszybciej prostopadle do tego kierunku, omijając miejsce awarii.

Po awarii:

 • Do chwili odwołania alarmu lub zarządzenia ewakuacji nie opuszczaj uszczelnionych pomieszczeń.
 • Po przejściu obłoku skażonego powietrza i odwołania alarmu, dokładnie przewietrz wszystkie pomieszczenia.
 • Unikaj spożywania żywności z Twojego ogrodu oraz mleka od Twoich krów dopóki nie będą zbadane przez odpowiednie służby.

III. WYKAZ TELEFONÓW ALARMOWYCH ORAZ ADRESÓW I TELEFONÓW POWIATOWYCH I GMINNYCH ORGANÓW I SŁUŻB ODPOWIEDZIALNYCH ZA PODJĘCIE DZIAŁAŃ OPERACYJNO – RATOWNICZYCH

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ,
POWIATOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, 23-300 Janów Lubelski, ul. Piłsudskiego 56
telefon alarmowy – 112; 998; tel. 15/87-25-024; 15/87-24-340; faks 15/87-23-000; 15/87-21-182
internet: http://www.straz-janowlub.pl/index.php
e-mail: kppsp-jl-sekretariat@o2.pl kp_janowlubelski@straz.lublin.pl
pczk@powiatjanowski.pl

KOMENDA POWIATOWA POLICJI, 23-300 Janów Lubelski, ul. J. Zamoyskiego 92
telefon alarmowy – 997; 112; tel. 15/87-10-210; faks 15/87-10-244
internet: http://www.kwp.lublin.pl/index.php?action=pages_1&action_id=64
e-mail:

POGOTOWIE RATUNKOWE, 23-300 Janów Lubelski, ul. J. Zamoyskiego 149
telefon alarmowy – 999; 112

STAROSTWO POWIATOWE W JANOWIE LUBELSKIM, 23-300 Janów Lubelski, ul. J. Zamoyskiego 59
tel. 15/87-25-450; faks 15/87-20-559
internet: www.powiatjanowski.pl/ www.bip.powiatjanowski.pl
e-mail: kryzysowy@powiatjanowski.pl wzk.janowlub@op.pl pczk@powiatjanowski.pl

URZĄD MIEJSKI W JANOWIE LUBELSKIM, 23-300 Janów Lubelski, ul. J. Zamoyskiego 59
tel. 0-15/87-24-330; faks 0-15/87-24-670
internet: www.janowlubelski.pl
e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

URZĄD GMINY W BATORZU, 23-320 Batorz
tel. 0-15/87-45-134; faks 0-15/87-45-134
internet: www.batorz.bip.lublin.pl
e-mail: batorz_g_s@woi.lublin.pl

URZĄD GMINY W CHRZANOWIE, 23-305 Chrzanów
tel. 0-15/87-55-132; 15-87-55-119
internet: http://chrzanow.eurzad.eu/
e-mail: poczta@chrzanowgmina.pl

URZĄD GMINY W DZWOLI, 23-304 Dzwola
tel. 0-15/87-52-215; faks 0-15/87-52-223
internet: www.dzwola.lubelskie.pl www.bip.lublin.pl/dzwola
e-mail: dzwola_g@woi.lublin.pl

URZĄD GMINY W GODZISZOWIE, 23-302 Godziszów
tel. 0-15/87-10-002; 0-15/87-10-010; faks 0-15/87-11-110
internet: www.godziszow.pl godziszow.netbip.pl/
e-mail: godziszow_g_s@woi.lublin.pl gczkgodziszow@op.pl

URZĄD GMINY W MODLIBORZYCACH, 23-310 Modliborzyce
tel. 0-15/87-15-079; faks 0-15/87-17-102
internet: www.modliborzyce.pl
e-mail: modliborzyce@gminy.pl modliborzyce@wp.pl

URZĄD GMINY W POTOKU WIELKIM, 23-313 Potok Wielki
tel. 0-15/87-40-204; faks 0-15/87-40-206
internet: www.potokwielki.pl www.bip.lublin.pl/potokwielki
e-mail: urzpotok@poczta.onet.pl gmina@potokwielki.pl

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ, 23-300 Janów Lubelski, ul. J. Zamoyskiego 149
tel. 0-15/87-24-600; faks 0-15/87-24-605
internet: www.spzzozjl.and.pl
e-mail: szpital.janow@interia.pl

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA, 23-300 Janów Lubelski, ul. Wojska Polskiego 28
tel. 0-15/87-25-400 (centrala), 0-15/87-24-761; faks 0-15/87-24-762
internet: http://www.wsse.woi.lublin.pl/pgsse/pssejalu.html
e-mail: pssejanowlubelski@woi.lublin.pl

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO, 23-300 Janów Lubelski, ul. J. Zamoyskiego 59
tel. 0-15/87-23-480; faks 0-15/87-20-559
internet:
e-mail: pinb_janow@wp.pl

POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII, 23-300 Janów Lubelski, ul. Kamienna 53a
tel. / faks 0-15/87-23-032
internet:
e-mail: janowlub.piw@wetgiw.gov.pl

RZESZOWSKI ZAKŁAD ENERGETYCZNY, REJON ENERGETYCZNY JANÓW LUBELSKI, 23-300 Janów Lubelski, ul. J. Zamoyskiego 96
pogotowie energetyczne – 991; tel. 0-15/87-24-400; faks 0-15/87-24-402
internet:
e-mail:

ROZDZIELNIA GAZU W JANOWIE LUBELSKIM, PGNIG S.A. W WARSZAWIE, ODDZIAŁ ZAKŁAD GAZOWNICZY W SANDOMIERZU, 23-300 Janów Lubelski, ul. Wojska Polskiego 19a
pogotowie gazowe – 992; tel. 0-15/87-21-470
internet:
e-mail:

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SP. Z O. O., 23-300 Janów Lubelski, ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 46/48
tel. 0-15/87-21-282
internet:
e-mail:

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH, 23-300 Janów Lubelski, ul. Boh. Porytowego Wzgórza 29
tel. 0-15/87-22-882; 0-15/87-20-266; 0-15/87-20-396; faks 0-15/87-20-191
internet: www.ebip.lublin.pl/zdpjanow
e-mail: zdpjanowl@o2.pl zdpjanowl@tlen.pl zdpjanowl@gaz.pl

GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W LUBLINIE, 20-075 Lublin, ul. Ogrodowa 21
tel. 0-81/53-27-061; 0-81/53-24-467
internet: www.lublin.gddkia.gov.pl
e-mail:

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W LUBLINIE, 20-207 Lublin, ul. Turystyczna 7a
tel. 0-81/749-53-00; faks 0-81/749-53-41
internet: www.zdw.lublin.pl
e-mail: sekretariat@zdw.lublin.pl

WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, 20-072 Lublin, ul. Lubomelska 1/3
tel. 081/53-27-097; 081/74-42-774; faks 081/53-27-568
internet: www.lublin.uw.gov.pl
e-mail: dysor@lublin.uw.gov.pl

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI, 02-591 Warszawa, ul. Stefana Batorego 5
tel. 0-22/62-12-020 – centrala; faks 0-22/62-27-973 – Rzecznik Prasowy
internet: www.mswia.gov.pl
e-mail: wp@mswia.gov.pl

IV. WYKAZ PUNKTÓW KONTAKTOWYCH W ZAKRESIE UZYSKIWANIA DODATKOWYCH INFORMACJI I WYJAŚNIEŃ

 • KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W JANOWIE LUBELSKIM, ul. Piłsudskiego 56
 • KOMENDA POWIATOWA POLICJI W JANOWIE LUBELSKIM, ul. J. Zamoyskiego 92
 • STAROSTWO POWIATOWE W JANOWIE LUBELSKIM, ul. J. Zamoyskiego 59
 • URZĄD MIEJSKI W JANOWIE LUBELSKIM, ul. J. Zamoyskiego 59
 • URZĄD GMINY W BATORZU
 • URZĄD GMINY W CHRZANOWIE
 • URZĄD GMINY W DZWOLI
 • URZĄD GMINY W GODZISZOWIE
 • URZĄD GMINY W MODLIBORZYCACH
 • URZĄD GMINY W POTOKU WIELKIM