Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim

www.pcprjanow.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zostało utworzone 26 stycznia 1999 r. W ostatnich latach dwukrotnie zmieniało siedzibę. Obecnie mieści się przy ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29. Podstawowym przedmiotem działalności PCPR jest wykonywanie zadań w zakresie pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspierania rodziny i sytemu pieczy zastępczej, rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. Główne zadania na poziomie powiatu zostały określone następująco:

Wspieranie osób i rodzin w kryzysie.

Przez pięć lat funkcjonował Ośrodek Interwencji Kryzysowej, który zajmował się poradnictwem specjalistycznym i interwencją kryzysową (w 2012 roku został wyodrębniony z PCPR, a w 2017 roku ponownie włączony w jego struktury). Prowadzone są konsultacje, dotyczące problemów rodzinnych, grupy wsparcia, badania psychologiczne, diagnoza i terapia rodzin. Poradnictwo specjalistyczne jest świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych bez względu na posiadany dochód. Każdego roku z poradnictwa korzysta około 160 osób. Rokrocznie, prowadzony jest program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc ,,Mosty zamiast murów”. Prowadzony jest program profilaktyczny dla młodzieży szkolnej. Realizowany był program wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi ,,Otwarty umysł”. Zrealizowano również  program dla rodzin zastępczych ,,W zgodzie z Tobą i Sobą”, mający na celu pogłębienie wiedzy i zdobycia praktycznej pomocy z zakresu opieki nad dzieckiem. Następny program to ,,Szczęśliwa droga”, w ramach którego w siedmiu szkołach naszego powiatu realizowano rodzinne i indywidualne poradnictwo. W 2018 roku PCPR we współpracy ze Stowarzyszeniem Wspierania Aktywności Bona Fides z Lublina prowadził dodatkowe wsparcie dla osób z powiatu janowskiego, które zostały poszkodowane przestępstwem. Realizując zadania dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie pracownicy PCPR regularnie uczestniczą w posiedzeniach Zespołów Interdyscyplinarnych i grupach roboczych w gminach naszego powiatu. Działa również Hostel przygotowany dla 4 osób, które w kryzysie mają możliwość odzyskania równowagi w bezpiecznym miejscu.

Rozwój  rodzinnego  systemu  opieki  nad  dzieckiem  i  rodziną.

Dziecku pozbawionemu opieki rodziców lub niedostosowanemu społecznie powiat zapewnia opiekę i wychowanie w formie zastępczej opieki rodzinnej i instytucjonalnej, na co średniorocznie przeznacza kwotę 500 tyś. zł na formy rodzinne i 350 tys. na formy instytucjonalne. Wszystkich rodzin zastępczych było 59, w których umieszczono 114 dzieci. Do rodziny biologicznej powróciło 9 dzieci, natomiast do adopcji zakwalifikowało się siedmioro. Nowe formy pieczy zastępczej to rodziny zawodowe i rodzinne domy dziecka.

Aktywizacja usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i placówek  opiekuńczo-wychowawczych, w tym  prowadzenie mieszkań  chronionych.

Osobom  opuszczającym  rodziny  zastępcze i placówki opiekuńczo – wychowawcze są udzielane świadczenia na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie oraz pomoc niefinansową w postaci pracy socjalnej i  mieszkania. W ostatnim 10-leciu wsparciem objętych było 48 wychowanków z rodzin zastępczych i 18 placówek. Na świadczenia wydatkowano ponad 400 tys. zł. W latach 2011-2014 Centrum realizowało projekt systemowy ze środków Unii Europejskiej między innymi na rzecz pełnoletnich wychowanków.

Polepszenie warunków życiowych osób niepełnosprawnych oraz stworzenie nowego systemu wsparcia opieki nad osobami starszymi.

W ramach realizacji tego zadania w każdym roku korzysta średnio z pomocy 1215 osób na kwotę ponad 1 mln zł. Są to dofinansowania w szczególności do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych. W ramach programu Aktywny Samorząd „AS” realizowano dofinansowanie do: przedszkola, oprzyrządowania samochodu, praw jazdy, zakupu sprzętu elektronicznego, wózka elektrycznego, zakupu protezy, naprawy tych urządzeń, kosztów kształcenia. Średniorocznie skorzystało ponad 70 osób na kwotę średnio 250 tys. zł.

PCPR realizował również „Program wyrównywania różnic między regionami”, w ramach którego pozyskał środki na projekty, dotyczące likwidacji barier w przedszkolu nr 1 i szkole podstawowej w Janowie Lubelskim w budynku Ośrodka Zdrowia w Krzemieniu, szpitalu i WTZ. Ponadto, realizowany był projekt dotyczący likwidacji barier w życiu publicznym, w ramach którego funkcjonuje w budynku przy ul. Zamoyskiego 77 winda. Od 2019 roku proponujemy osobom niepełnosprawnym opiekę wytchnieniową oraz osobistego asystenta.

Rozwój Warsztatów Terapii Zajęciowej i Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej.

Pierwszego listopada 2008 r. zostały uruchomione Warsztaty Terapii Zajęciowej w Janowie Lubelskim. Celem działania nowo powstałej placówki jest przygotowanie osób niepełnosprawnych do samodzielnego, aktywnego życia na miarę ich indywidualnych możliwości poprzez poprawę sprawności fizycznej i psychicznej. Uczestnikami WTZ mogą być osoby niepełnosprawne z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności. Warsztaty Terapii Zajęciowej dysponują 45 miejscami. Udział w Warsztatach jest całkowicie bezpłatny, zapewnia również bezpłatny transport. Koszt utrzymania WTZ to 820 tys. rocznie.   Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej powstał 30 grudnia 2014 r. jako samorządowy zakład budżetowy z siedzibą w budynku janowskiego szpitala ze środków PFRON i Powiatu Janowskiego. Zatrudnienie znalazło 15 osób personelu, zatrudnionego w wymiarze pełnego etatu oraz 37 osób z niepełnosprawnościami. W latach 2011-2014 Centrum realizowało projekt systemowy ze środków Unii Europejskiej na kwotę 2 mln 702 tys. zł dla 296 osób.

 

ul. Bohaterów Porytowego Wzgorza

23 – 300 Janów Lubelski

tel. 15 8723-345

Dyrektor: Anna Śmit.