Zarząd Dróg Powiatowych w Janowie Lubelskim

Zarząd Dróg Powiatowych w Janowie Lubelskim, funkcjonujący od 1999r., działa z upoważnienia zarządcy drogi Zarządu Powiatu i wykonuje jego ustawowe zadania w sprawach administrowania drogami powiatowymi. Obecnie obszar działania ZDP obejmuje ok. 323 km dróg w gminach: Batorz, Chrzanów, Dzwola, Godziszów, Janów Lubelski (w tym ponad 13 km dróg miejskich), Modliborzyce, Potok Wielki oraz znajdujące się na nich 34 obiekty mostowe.

Do statutowych zadań ZDP należy ochrona i bieżące utrzymywanie dróg i infrastruktury drogowej. Zarząd siłami własnymi wykonuje prace związane m.in. z naprawą nawierzchni i poboczy, likwidacją przełomów, remontem mostów i przepustów, odtwarzaniem i udrażnianiem rowów, wymianą i uzupełnianiem znaków drogowych, utrzymywaniem zieleni przydrożnej, oraz oczyszczaniem nawierzchni. Monitorowanie stanu dróg odbywa się poprzez okresowe objazdy kontrolne. W ramach zimowego utrzymywania podejmowane są działania w postaci odśnieżania oraz zwalczania śliskości na drogach za pomocą własnego i wynajętego sprzętu. ZDP prowadzi również bieżące czynności administracyjne, do których zalicza się m.in. wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego w związku z budową i remontem zjazdów oraz umieszczaniem urządzeń (linie telekomunikacyjne, energetyczne, gazowe, wodno-kanalizacyjne), prowadzenie i aktualizacja ewidencji dróg i mostów, sporządzanie, opiniowanie projektów organizacji ruchu, okresowe pomiary ruchu.

Jednym z kluczowych aspektów działalności ZDP jest realizowanie zadań inwestycyjnych polegających na modernizacji dróg w zakresie nowej nawierzchni jezdni, wykonania chodników i zatok autobusowych, umacniania poboczy, przebudowy mostów, przepustów i zjazdów. Zarząd, pełniąc w imieniu powiatu funkcję inwestora, przeprowadza postępowania przetargowe, nadzoruje wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskuje wszelkie dokumenty niezbędne do realizowania robót. Oprócz środków finansowych z budżetu powiatu oraz poszczególnych gmin pozyskiwane są również środki ze źródeł zewnętrznych, takich jak: Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych, Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, fundusz leśny, a także dotacje z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa oraz środki na usuwanie skutków powodzi.

W ostatnim dziesięcioleciu łączne nakłady finansowania  inwestycje drogowe wyniosły ok.  92  mln  832  tys.  zł,  w  tym ze środków powiatu ok. 22 mln 24 tys. zł, ze środków gmin ok. 26 mln 815 tys. zł, ze środków zewnętrznych ok. 43 mln 993 tys. zł. W tym okresie zmodernizowano ponad 127 km dróg, wykonano ponad 30 km chodników, przebudowano mosty w Szewcach, Wolicy, Maliniu, Krzemieniu, Batorzu, Kolonii Batorz, Potoczku i w Janowie Lubelskim (ul. Okopowa). Do największych przedsięwzięć należała przebudowa 7,8 km odcinka Rataj – Zdziłowice w latach 2009-2011 oraz przebudowa ponad 8,7 km odcinka Trzydnik – Potoczek w 2017 r.

Siedzibą Zarządu Dróg Powiatowych jest jednopiętrowy budynek przy ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29 w Janowie Lubelskim. Obiekt ten, wybudowany w latach 70. XX w., przeszedł w ostatnim okresie gruntowną modernizację. W 2018 r. pomieszczenia biurowe na parterze zostały przebudowane i udostępnione na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. W 2020 r. planowana jest wymiana dotychczasowej węglowo-drzewnej instalacji centralnego ogrzewania na instalację gazową.

ZDP dysponuje również bazą własnych jednostek sprzętowych, w skład których wchodzą m.in. samochody osobowe i ciężarowe, koparkoładowarki, pługopiaskarki, równiarka i ciągniki wraz z osprzętem (w tym dwa nowe zakupione w latach 2018-2019). Zaopatrzenie sprzętu w paliwo odbywa się za pomocą dwóch zbiorników na olej napędowy zainstalowanych w 2018 r., z których korzystają również pojazdy szpitala powiatowego.

 

ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29.

23 -300 Janów Lubelski.

15 87 – 20 – 266.

Dyrektor: Witold Kuźnicki.

zdpjanowlubelski.bip.lubelskie.pl