Wydział Logistyki i Gospodarki Mieniem

Adres

ul. Zamoyskiego 59
23-300 Janów Lubelski  

Telefon

15 8725 476
 
Fax

15 8725 452

e-mail

zamowienia@powiatjanowski.pl
logistyka@powiatjanowski.pl
sekretariat@powiatjanowski.pl

PracownicyNaczelnik
Jan Wiśniewski

15 8725 476

Referat Logistyki
Robert Kamiński
Dominika Wieleba

15 8725 477


Marcin Stanicki


15 8725 480

Referat Gospodarki Mieniem
Joanna Kotwica
Tomasz Ciupak

15 8725 479

Do zakresu działania Wydziału Logistyki i Gospodarki Mieniem należy:

1. W zakresie zamówień publicznych:

 •  zapewnienie zgodności realizowanych zamówień z ustawą o zamówieniach publicznych,
 •  przygotowanie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia procedury zamówienia publicznego we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi,
 • nadzorowanie zamówień publicznych podejmowanych przez komórki organizacyjne Starostwa,
 • zapewnienie obsługi techniczno ? organizacyjnej prowadzonych przetargów.
 • realizacja procedur zamówień publicznych w związku z wydatkowaniem środków z funduszy strukturalnych,

2. W zakresie realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych Starostwa:

 • przygotowywanie i opracowywanie materiałów do budżetu powiatu dotyczących inwestycji i remontów,
 • opracowywanie projektów finansowego zabezpieczenia realizacji inwestycji,
 • kompleksowe przygotowanie dokumentacji i przetargów na inwestycje prowadzone przez Powiat,
 • współpraca z wykonawcą inwestycji oraz inspektorami nadzoru inwestycji,
 • sprawowanie nadzoru nad inwestycjami prowadzonymi przez Powiat, w tym: kontrola i nadzór nad procesami przygotowania inwestycji oraz kontrola wydatków inwestycyjnych,
 • sporządzenie sprawozdawczości realizowanych inwestycji,
 • kontrola dokumentów przyjmowanych do sfinansowania prowadzonych inwestycji oraz kontrola prawidłowości wykorzystanych środków finansowych,
 • przygotowywanie wniosków o dotację z budżetu centralnego i kontraktu wojewódzkiego na realizowane inwestycje prowadzone przez Powiat przy współpracy z innymi Wydziałami i jednostkami Starostwa.

3. Administrowanie nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu.

4. Zabezpieczenie mienia Starostwa.

5. Prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo-technicznym oraz konserwacją wyposażenia Starostwa.

6. Załatwianie całokształtu spraw związanych z pieczęciami urzędowymi, nagłówkowymi, tablicami.

7. Gospodarowanie taborem samochodowym.

8. Wdrażanie postępu technicznego w pracy Starostwa.

9. Zabezpieczenie informacji wizualnej dla interesantów.

10. Prowadzenie biblioteki oraz archiwum Starostwa.

11. Zabezpieczenie łączności telefonicznej, faksowej i alarmowej.

12. Obsługa informatyczna Starostwa.

13. Utrzymanie czystości na terenie budynku Starostwa i otoczenia.

14. Opracowanie wniosków w sprawie pozyskiwania funduszy strukturalnych,

15. Prowadzenie spraw socjalnych pracowników.

16. W zakresie gospodarki nieruchomościami Powiatu i Skarbu Państwa:

 • tworzenie powiatowego zasobu nieruchomości oraz zasobu nieruchomości Skarbu Państwa,
 • prowadzenie spraw dotyczących gospodarowania zasobem nieruchomości Powiatu i Skarbu Państwa,
 • prowadzenie spraw związanych z ustalaniem sposobu i terminu zagospodarowania nieruchomości gruntowych,
 • naliczanie i aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu,
 • opiniowanie podziału nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa i Powiatu dokonywanych z urzędu,
 • prowadzenie postępowania wywłaszczeniowego,
 • przygotowywanie zezwoleń na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie wyraził na to zgody,
 • przygotowywanie zezwoleń na prowadzenie działalności polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub wydobywaniu kopalin stanowiących własność Skarbu Państwa, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie wyraził na to zgody,
 • przygotowywanie zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości, w przypadku siły wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstawaniu znacznej szkody,
 • prowadzenie spraw związanych ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości, zwrotem odszkodowania, w tym także nieruchomości zamiennej oraz o rozliczeniach z tytułu zwrotu i terminach zwrotu,
 • zabezpieczenie wierzytelności Skarbu Państwa przez wpisanie w księdze wieczystej hipoteki oraz wydawanie zaświadczeń o spłaceniu wierzytelności,
 • podejmowanie czynności związanych z regulacją prawną nieruchomości Skarbu Państwa, będących w posiadaniu osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych,
 • zaliczanie wartości mienia nieruchomego pozostawionego za granicą na pokrycie opłat za użytkowanie wieczyste lub ceny sprzedaży działki budowlanej i położonych na niej budynków lub lokali stanowiących własność Skarbu Państwa osobom, które w związku z wojną rozpoczętą w 1939 roku pozostawiły nieruchomości na terenach nie wchodzących w skład obecnego obszaru państwa,
 • składanie wniosków o wpis do księgi wieczystej prawa własności nieruchomości przyjętych na cele reformy rolnej,
 • prowadzenie spraw związanych z orzekaniem o nadaniu własności nieruchomości,
 • prowadzenie spraw związanych z nieodpłatnym przekazywaniem Polskiemu Związkowi Działkowców gruntów Skarbu Państwa przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod pracownicze ogrody działkowe,
 • prowadzenie spraw związanych ze stwierdzeniem, o wygaśnięcia dotychczasowych decyzji o oddaniu nieruchomości rolnych Skarbu Państwa użytkowanie spółdzielniom, osobom fizycznym, a także innym niepaństwowym jednostkom organizacyjnym oraz o przekazaniu tego mienia do zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa,
 • występowanie do Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa o przekazanie nieodpłatnie nieruchomości na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań,
 • prowadzenie spraw dotychczasowych nieodpłatnego przekazywania Lasom Państwowym gruntów wchodzących w skład Zasobu przeznaczonych do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, albo w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • przygotowywanie na wniosek osób fizycznych decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w prawo własności,
 • prowadzenie spraw związanych z nieodpłatnym przyznawaniem na własność działki gruntu i działek pod budynkami osobie, która przekazała gospodarstwo rolne państwu w zamian za rentę,
 • prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem na wniosek organu wojskowego zarządu gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa bez pierwszej opłaty rocznej,
 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem na wniosek organu wojskowego decyzji o zajęciu nieruchomości Skarbu Państwa na zakwaterowanie przejściowe.
 • przygotowywanie decyzji o przejęciu nieruchomości lub jej części pozostającej w zarządzie organów wojskowych, uznanej za zbędną, na cele obronności i bezpieczeństwa państwa.

 17. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa lub uchwał organów Powiatu.