Wydział Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Adres

ul. Wiejska 3
23-300 Janów Lubelski

Telefon

15 8725 485
15 8725 483

Fax

15 8720 559

e-mail

srodowisko@powiatjanowski.pl
budownictwo@powiatjanowski.pl
sekretariat@powiatjanowski.pl

PracownicyNaczelnik
Andrzej Paleń
 15 8725 485

Referat Ochrony Środowiska

Urszula Flis
(gospodarka odpadami, ochrona przyrody
karty wędkarskie)

 15 8725 486

Grzegorz Myszak
(wyłączenia gruntów z produkcji rolnej)
15 8725 488

Gospodarka leśna:

Ireneusz Nowak
(obsługuje gminę Janów Lubelski i Godziszów
– z wyłączeniem msc. Biała Pierwsza i Andrzejów)
 15 8725 487

Radosław Świątek
(obsługuje gminy Batorz i Dzwola)
15 8725 487

Marek Kędra
(obsługuje gminy Modliborzyce, Potok Wielki
i Chrzanów, msc. Biała Pierwsza i Andrzejów)
15 8725 488

Referat Budownictwa

Anna Widz
(obsługuje Janów Lubelski – miasto,
i obręb ewid. Janów Lubelski Drugi)
  15 8725 483

Marta Czubacka
(obsługuje gminę Janów Lubelski – obszar wiejski
i gminę Potok Wielki)
 15 8725 484

Andrzej Golec
(obsługuje gminy Dzwola, Batorz i Chrzanów)
 15 8725 483

Ryszard Grzegórski
(obsługuje gminy Modliborzyce i Godziszów)

 15 8725 484

Do podstawowych zadań Wydziału Budownictwa , Ochrony Środowiska

i Rolnictwa należy :

   1. W zakresie spraw architektoniczno-budowlanych :

 1. Realizowanie zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru techniczno-budowlanego w zakresie zapewnienia warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w projektach.
 2. Sprawowanie kontroli i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego w zakresie:
  1. zgodności projektów budowlanych z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz wymaganiami ochrony środowiska,
  2. zgodności projektów zagospodarowania działek z przepisami, w tym techniczno – budowlanymi,
  3. kompletności projektów budowlanych oraz ich właściwej formy w oparciu o przepisy wykonawcze,
  4. posiadania wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony  zdrowia,
  5. stosowania wyrobów budowlanych.
 3. Kontrolowanie posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, uprawnień do pełnienia tych funkcji na etapie prowadzenia postępowania administracyjnego.
 4. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem bądź odmową zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.
 5. Nakładanie obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienia nadzoru autorskiego.
 6. Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o pozwolenie na:
  1. budowę, odbudowę, nadbudowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych,
  2. rozbiórkę obiektów budowlanych,
  3. realizację inwestycji drogowych dla dróg gminnych i powiatowych.
 7. Prowadzenie ewidencji oraz przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy oraz wykonywania robót budowlanych, rozbiórek oraz zmian sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części nie objętych obowiązkiem pozwolenia na budowę.
 8. Zgłaszanie sprzeciwu w sprawie budowy oraz wykonywania robót budowlanych  i nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, rozbiórkę lub zmianę sposobu użytkowania obiektów budowlanych.
 9. Nakładanie obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym.
 10. Prowadzenie postępowań w sprawach:
  1. wznowienia postępowania,
  2. przeniesienia pozwolenia na budowę na rzecz innego podmiotu,
  3. zmiany bądź uchylenia decyzji o pozwoleniu na budowę,
  4. stwierdzenia wygaśnięcia decyzji.
 11. Prowadzenie rejestru wniosków o pozwoleniu na budowę oraz decyzji o pozwoleniu na budowę i przechowywanie dokumentów objętych pozwoleniem na budowę.
 12. Rozstrzygania o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości, określanie granic niezbędnej potrzeby oraz warunków korzystania z tego budynku, lokalu lub nieruchomości.
 13. Wnioskowanie wszczęcia postępowania w sprawach odpowiedzialności zawodowej.
 14. Potwierdzanie spełnienia wymagań samodzielnego lokalu mieszkalnego dla celów stanowienia odrębnej własności lokali.
 15. Potwierdzanie powierzchni użytkowanej i wyposażenia technicznego domu jednorodzinnego dla celów dodatku mieszkaniowego.
 16. Przekazywanie niezwłocznie organowi nadzoru budowlanego:
  1. kopii ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z zatwierdzonym projektem budowlanym,
  2. kopii ostatecznych odrębnych decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego wraz z tym projektem,
  3. kopii innych decyzji, postanowień i zgłoszeń, zaświadczeń wynikających z przepisów prawa budowlanego.
 17. Uczestniczenie na wezwanie organu nadzoru budowlanego w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych oraz udostępnianie wszelkich dokumentów i informacji związanych z tymi czynnościami.

2. W zakresie gospodarki leśnej, ochrony gruntów rolnych i leśnych:

            Kompleksowy nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, określony ustawą o lasach w tym:

 1. Przygotowywanie decyzji o wykonaniu na koszt nadleśnictw zabiegów zwalczających        i ochronnych w lasach zagrożonych, nie stanowiących własności Skarbu Państwa, gdy wystąpią w nich organizmy szkodliwe w stopniu zagrażającym trwałości lasów.
 2. Prowadzenie spraw dotyczących przyznania środków z budżetu państwa na finansowanie kosztów zagospodarowania i ochrony związanych z odnowieniem lub przebudową drzewostanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, w którym wystąpiły szkody spowodowane pyłami i gazami przemysłowymi, pożarami lub innymi klęskami żywiołowymi spowodowanymi czynnikami biotycznymi albo abiotycznymi zagrażającymi trwałości lasów w przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy szkody w lasach.
 3. Wykonywanie zadań związanych ze zmianą lasu na użytek rolny w odniesieniu do lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa.   
 4. Kontrolowanie wykonania zadań określonych w uproszczonych planach urządzenia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa.
 5. Przygotowywanie decyzji na pozyskanie drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu, w przypadkach losowych na wniosek właściciela lasu.
 6. Określanie zadań właścicieli lasów w przypadku niewykonania przez nich obowiązków z zakresu powszechnej ochrony lasu.
 7. Wykonywanie nadzoru nad realizacją obowiązku trwałego utrzymania lasów i zapewnienia ciągłości ich użytkowania.
 8. Przygotowywanie decyzji określającej zadania z zakresu gospodarki leśnej dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha.
 9. Przygotowywanie decyzji administracyjnych nakazujących wykonanie zadań zawartych  w uproszczonym planie urządzenia lasu lub decyzji określającej zadania gospodarcze na podstawie inwentaryzacji stanu lasów (jeżeli właściciel lasu nie wykonuje w określonym czasie tych zadań) w zakresie: ponownego wprowadzenia roślinności leśnej (upraw leśnych), przebudowy drzewostanu, pielęgnowania i ochrony lasu w tym:                                                                                         
  – usuwania drzew opanowanych przez organizmy szkodliwe, a także złomów i wywrotów, 
   – zabiegów pielęgnacyjnych roślinności leśnej (upraw leśnych) w wieku do 10 lat,             
  – zabiegów w zakresie ochrony przeciwpożarowej .
 10. Ustalanie zadań w zakresie wyrębu drzew, ponownego założenia upraw leśnych, przebudowy drzewostanów, pielęgnowania i ochrony lasu w tym również ochrony przeciwpożarowej oraz nadzór nad ich wykonaniem w lasach, dla których nie ma opracowanych uproszczonych planów urządzenia lasu.
 11. Cechowanie drewna pozyskanego w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa oraz wystawianie dokumentów stwierdzających legalność pozyskania  drewna,
 12. Zlecanie sporządzania uproszczonych planów urządzania lasu i inwentaryzacji stanu lasów dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych.
 13. Dokonywanie ocen udatności upraw leśnych (art. 14 ust. 7 ustawy o lasach).
 14. Uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych,
 15. Wydawanie decyzji w sprawie rekultywacji gruntów rolnych zdewastowanych,
 16. Wydawanie decyzji w sprawach związanych z wyłączaniem gruntów rolnych z produkcji,
 17. Wydawanie decyzji w sprawach związanych z nakładaniem podwyższonych opłat w razie stwierdzenia wyłączenia gruntów z produkcji, niezgodnie z przepisami ustawy lub bez decyzji zezwalającej na wyłączenie,
 18. Wydawanie decyzji nakładających obowiązek zdjęcia próchniczej warstwy gleby oraz jej wykorzystania,
 19. Prowadzenie kontroli wykonywania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych  i leśnych,
 20. Prowadzenie sprawozdawczości z zakresu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

3. W zakresie rybactwa śródlądowego:

 1. Wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego.
 2. Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Społecznej Straży Rybackiej.
 3. Wydawanie legitymacji Społecznego Strażnika Rybackiego.

4. Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m.

5. W zakresie prawa łowieckiego:

 1. Udzielanie zezwoleń na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców.
 2. Prowadzenie spraw związanych z wydzierżawianiem polnych obwodów łowieckich na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego.
 3. Wyrażanie zgody na przetrzymywanie zwierzyny, osobie, która weszła w jej posiadanie w wyniku osierocenia, wypadku lub innego uszkodzenia ciała zwierzyny

6. W zakresie gospodarki odpadami:

 1. Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne,
 2. Wydawanie zezwoleń na odzysk, unieszkodliwianie i zbieranie odpadów.

7. W zakresie ochrony środowiska:

 1. Wydawanie, cofanie i ograniczanie pozwoleń na:
  1. zintegrowanego,
  2. na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
  3. na wytwarzanie odpadów.
 2. Przyjmowanie zgłoszeń instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko z której emisja nie wymaga pozwolenia,
 3. Zobowiązanie w drodze decyzji podmiotu korzystającego ze środowiska, prowadzącego instalację do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego w przypadku stwierdzenia okoliczności wskazujących na możliwość negatywnego oddziaływania instalacji na środowisko ( art. 237, 240 Poś ).
 4. Wydawanie decyzji nakładających obowiązek ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia oraz przywrócenie środowiska do stanu właściwego w przypadku, gdy podmiot korzystający ze środowiska negatywnie oddziałuje na środowisko ( art. 362 Poś )
 5. Wydawanie decyzji ustalających wymagania w zakresie ochrony środowiska dotyczące eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, o ile jest to uzasadnione koniecznością ochrony środowiska ( art. 154 Poś ).
 6. Prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach, zawierających informację o środowisku i jego ochronie,
 7. Dokonywanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ochrony środowiska,
 8. Prowadzenie spraw związanych z wykonaniem i aktualizacją programu ochrony
 9. środowiska dla powiatu ( przynajmniej raz na 4 lata ) oraz wykonywaniem raportów z jego
 10. realizacji ( co 2 lata ).

8. W zakresie ochrony przyrody:

 1. Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości będących własnością gminy,
 2. Prowadzenie rejestru zwierząt zaliczonych do ptaków, ssaków, płazów i gadów podlegających ochronie na podstawie przepisów Unii Europejskiej,
 3. Sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów o ochronie przyrody w trakcie gospodarczego wykorzystania jej zasobów,

9. W zakresie prawa geologicznego i górniczego:

1) Udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, jeżeli jednocześnie są spełnione następujące wymagania:

a) obszar udokumentowanego złoża nieobjętego własnością górniczą nie przekracza 2 ha,

b) wydobycie kopaliny ze złoża w roku kalendarzowym nie przekroczy 20 000 m3,

c) działalność będzie prowadzona metodą odkrywkową oraz bez użycia środków strzałowych.

2) Zatwierdzanie projektów robót geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji,

3) Przyjmowanie zgłoszeń projektów robót geologicznych jeżeli roboty geologiczne obejmują:

a) wiercenia w celu wykorzystania ciepła Ziemi,

b) wykonywanie wkopów oraz otworów wiertniczych o głębokości do 30 m w celu wykonywania ujęć wód podziemnych na potrzeby poboru wód podziemnych w ilości nieprzekraczającej 5 m3 na dobę na obszarach górniczych utworzonych w celu wykonywania działalności metodą otworów wiertniczych.

4) Sprawowanie nadzoru i kontroli w zakresie wykonywania przez przedsiębiorcę uprawnień z tytułu koncesji,

5) Nadzór nad projektowaniem i wykonywaniem robót geologicznych oraz prawidłowością sporządzania dokumentacji geologicznych,

6) Zatwierdzanie dokumentacji geologicznych,

7) Przyjmowanie informacji o zmianach zasobów złoża kopaliny,

8) Wydawanie decyzji w sprawie rekultywacji terenów poeksploatacyjnych,

9) Realizacja innych zadań określonych ustawą Prawo geologiczne i górnicze.

10. W zakresie rolnictwa:

       Współdziałanie z innymi instytucjami związkami, organizacjami i urzędami w zakresie rolnictwa.

Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa lub uchwał organów powiatu.