Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim

     Po wejściu Polski do Unii Europejskiej – od 1 maja 2004 roku – służbom zatrudnienia powierzono nowe zadania, związane m.in. z: wyjazdami, powrotami Polaków podejmujących zatrudnienie w innych państwach członkowskich, prowadzeniem europejskiego pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES, wdrażaniem programów ukierunkowanych na zapobieganie bezrobociu, aktywizację zawodową czy kierowanie innowacyjnych instrumentów rynku pracy do grup, które są w szczególnej sytuacji – realizowanych przy współfinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wdrażany obecnie Program Operacyjny Kapitał Ludzki – wraz z innymi programami operacyjnymi współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej – ma decydujący wpływ na rozwój zasobów ludzkich w regionach. Zgodnie z aktualnie obowiązującym ustawodawstwem, podstawowe zadania polityki rynku pracy są realizowane na szczeblu powiatu. W 2008 roku przyjęto regulacje, umożliwiające tworzenie w ramach powiatowych urzędów pracy – centrów aktywizacji zawodowej (CAZ), które realizują zadania z zakresu usług i instrumentów rynku pracy.

      Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim realizuje swoje działania na rzecz osób bezrobotnych, niepełnosprawnych i poszukujących pracy. Sytuacja tych osób w przestrzeni ostatnich dziesięciu lat ulegała ciągłym zmianom.

ul. Jana Zamoyskiego 70.

23 – 300 Janów Lubelski

15 – 872 – 02 40

Dyrektor: Tomasz Kaproń

janowlubelski.praca.gov.pl