Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych

Adres

ul. Zamoyskiego 59
23-300 Janów Lubelski  

Telefon

15 8725 464

Fax

15 8725 452 

e-mail

komunikacja@powiatjanowski.pl
sekretariat@powiatjanowski.plKonto bankoweBank Pekao S. A. o/ Janów Lubelski
Nr rachunku: 13 1240 5497 1111 0010 5520 9350

PracownicyNaczelnik
Zbigniew Kurzyna

15 8725 463

Rejestracja pojazdów
Karolina Szczepańska-Lewandowska
Magdalena Jargiło
Renata Stodulska
Stanisław Słomka
Anna Skubik

15 8725 464
15 8725 465

Prawo jazdy
Ewa Wielgomas

15 8725 462

Zastępca naczelnika
Monika Graboś

15 8725 461

Do zakresu działania Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych należy:

I. W zakresie ruchu drogowego:

1. zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych:

 • rozpatrywanie projektów organizacji ruchu oraz wniosków dotyczących zmian organizacji ruchu,
 • opracowywanie lub zlecanie do opracowania projektów organizacji ruchu uwzględniających wnioski wynikające z przeprowadzonych analiz organizacji i bezpieczeństwa ruchu,
 • zatwierdzanie organizacji ruchu na podstawie złożonych projektów,
 • przekazywanie zatwierdzonych organizacji ruchu do realizacji,
 • przechowywanie projektów organizacji ruchu i prowadzenie ich ewidencji,
 • opiniowanie geometrii drogi w projektach budowlanych,
 • prowadzenie kontroli prawidłowości zastosowania i funkcjonowania znaków drogowych sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ich zgodności z zatwierdzoną organizacją ruchu,
 • prowadzenie współpracy w zakresie organizacji ruchu i jego bezpieczeństwa innymi organami zarządzającymi ruchem, zarządami dróg i kolei, policją oraz innymi jednostkami,
 • opracowywanie corocznych analiz bezpieczeństwa ruchu drogowego.

2. opracowywanie corocznych analiz bezpieczeństwa ruchu drogowego.
3. rozpatrywanie i zatwierdzanie projektów stałej i czasowej organizacji ruchu oraz prowadzenie ich ewidencji,

4. przeprowadzanie przeglądu dróg w zakresie stanu oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,

5. wprowadzanie zakazu pędzenia zwierząt na określonych drogach lub obszarach oraz w określonym czasie,

6. wydawanie zezwoleń na przeprowadzenie imprezy na drogach powiatowych i gminnych,

7. dokonywanie rejestracji pojazdów, wydawanie dowodów rejestracyjnych i zalegalizowanych tablic rejestracyjnych oraz nalepek kontrolnych,

8. dokonywanie czasowej rejestracji pojazdu, wydawanie pozwoleń czasowych i zalegalizowanych tablic rejestracyjnych,

9. wydawanie kart pojazdu przy pierwszej rejestracji pojazdu na terytorium RP sprowadzonych indywidualnie z zagranicy,

10. dokonywanie wyrejestrowania pojazdów z ruchu na okres czasowy i na stałe,

11. prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów,

12. wydawanie zaświadczeń potwierdzających wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów,

13. przeprowadzanie kontroli stacji kontroli pojazdów w ramach sprawowanego nadzoru,

14. prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców,

15. wydawanie zaświadczeń potwierdzających wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców,

16. prowadzenie kontroli ośrodków szkolenia kierowców,

17. wydawanie i cofanie uprawnień diagnosty,

18. prowadzenie ewidencji instruktorów nauki jazdy, wydawanie legitymacji instruktora,

19. powoływanie komisji sprawdzającej znajomość topografii i przeprowadzanie egzaminów z topografii dla taksówkarzy,

20. wydawanie, cofanie i zatrzymywanie uprawnień do kierowania pojazdami (praw jazdy międzynarodowych, praw jazdy krajowych i pozwoleń do kierowania tramwajem,

21. kierowanie osób na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji fachowych kierowcy,

22. kierowanie kierowców na badania lekarskie i psychologiczne,

23. wykonywanie orzeczeń sądu o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami oraz zwracanie ich po upływie kary,

24. wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych,

25. wprowadzanie danych do ewidencji w systemie „Centralnej Ewidencji Pojazd i Kierowca” ? CEPiK,

26. wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych,

27. wyznaczanie jednostek do usuwania pojazdów z drogi oraz prowadzenia parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z drogi,

28. coroczne opracowywanie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym na obszarze powiatu,

29. wzywanie właścicieli pojazdów do odebrania pojazdu z parkingu,

30. występowanie do sądu z wnioskiem o orzeczenie jego przepadku na rzecz powiatu, jeżeli właściciel nie odebrał pojazdu,

31. wykonywanie orzeczeń sądu o przepadku pojazdu w trybie i na zasadach określonych w ustawie ? o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz ustawy ? Prawo o ruchu drogowym,

32. sporządzanie sprawozdań i informacji o pojazdach i kierowcach dla potrzeb urzędu skarbowego, urzędów gmin, sądu, prokuratury policji itp.

33. sporządzanie i przesyłanie do MSWiA miesięcznych sprawozdań z opłat ewidencyjnych pobranych i przekazanych lub uiszczonych na rachunek funduszu ? Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców. 

II. W zakresie dróg i kolei:

1. przejęcie własności dróg powiatowych,

2. zaliczanie dróg do kategorii dróg powiatowych,

3. opiniowanie zaliczenia dróg do kategorii dróg powiatowych położonych na terenie sąsiednich powiatów,

4. opiniowanie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,

5. opiniowanie przebiegu istniejących dróg wojewódzkich,

6. pozbawienie drogi dotychczasowej kategorii drogi powiatowej w przypadku jednoczesnego jej zaliczenia do nowej kategorii,

7. sprawowanie nadzoru i kontroli w zakresie zarządzania siecią dróg powiatowych przez zarząd dróg,

III. W zakresie krajowego transportu drogowego i publicznego transportu zbiorowego:

1. wydawanie, zmiana i cofanie licencji na zarobkowy krajowy drogowy transport osób i rzeczy,

2. wydawanie, zmiana i cofanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym na linie komunikacyjne na obszarze powiatu,

3. opiniowanie – uzgodnienie wydania zezwoleń na linie komunikacyjne wykraczające poza obszar co najmniej jednego powiatu,

4. wydawanie i zmiana zaświadczeń w ramach krajowego transportu drogowego na przewozy na potrzeby własne,

5. przeprowadzanie kontroli przedsiębiorców prowadzących krajowy transport drogowy oraz przeprowadzanie kontroli podczas wykonywania przewozu drogowego pojazdu samochodowego przy przewozach regularnych i regularnych specjalnych,

6. przenoszenie uprawnień wynikających z licencji w razie:

 • śmierci osoby fizycznej posiadającej licencję i wstąpienia na jej miejsce spadkobiercy, w tym również osoby fizycznej będącej wspólnikiem w szczególności spółki jawnej lub spółki komandytowej.
 • połączenia, podziału lub przekształcenia zgodnie z odrębnymi przepisami przedsiębiorcy posiadającego licencję,

7. przeprowadzanie analizy sytuacji rynkowej przed podjęciem decyzji o wydaniu zezwolenia na linie komunikacyjne o długości do 100 km,

8. organizowanie powiatowych przewozów pasażerskich w ramach regularnego przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym,

9. opracowywanie projektu planu zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego tzw. „planu transportowego” w przypadku planowanego organizowania przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie linii komunikacyjnej lub sieci komunikacyjnej w powiatowych przewozach pasażerskich,

10. badanie i analizowanie potrzeb przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej zdolności ruchowej,

11. określanie przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest powiat, udostępnianych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów,

12. przygotowywanie i przeprowadzanie postępowania prowadzącego do zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,

13. opracowywanie projektu umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,

14. opracowywanie stawek opłat pobieranych od przewoźnika lub operatora za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest powiat,

15. wydawanie zaświadczeń operatorowi potwierdzających posiadanie przez operatora uprawnień do wykonywania publicznego transportu zbiorowego,

16. kontrolowanie dokumentów związanych z wykonywaniem publicznego transportu zbiorowego oraz warunków w nim określonych,

17. sporządzanie i przekazywanie informacji dotyczących publicznego transportu zbiorowego,

18. opracowywanie regulaminu określającego warunki obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób i rzeczy w ramach powiatowego regularnego przewozu osób,

19. przeprowadzanie kontroli dokumentów przewozu osób lub bagażu w publicznym transporcie zbiorowym na liniach powiatowych.

IV. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa lub uchwał organów powiatu.