Nie masz szybkiego internetu? Zgłoś zapotrzebowanie na internet.gov.pl

System informacyjny, zawierający dane o dostępie do usług stacjonarnego internetu szerokopasmowego, jest sukcesywnie aktualizowany. Od 1 grudnia 2022 r. zgłoszono możliwość świadczenia usługi dostępu do internetu w ponad 6,7 miliona punktów adresowych w Polsce, natomiast od 1 stycznia br. przyjęto prawie 2800 zgłoszeń obywateli o zapotrzebowaniu na internet. Każdy z nas może sprawdzić, czy dany… Czytaj więcej

Coraz więcej cudzoziemców pracuje w powiecie janowskim

Z roku na rok, spada liczba osób bezrobotnych w powiecie janowskim. W 2003 było około 4 tys., dzisiaj jest 1900. W Powiatowym Urzędzie Pracy rejestrują się też bezrobotni Ukraińcy, którym przysługują te same formy wsparcia, co Polakom. Jedni i drudzy mogą korzystać m.in. ze szkoleń, staży, prac interwencyjnych i robót publicznych. W tym roku, z… Czytaj więcej

Zaproszenie dla organizacji pozarządowych do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert w 2023 roku

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) oraz uchwały nr XLIII/363/2022 Rady Powiatu w Janowie Lubelskim z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia ,,Rocznego programu współpracy powiatu janowskiego z organizacjami pozarządowymi… Czytaj więcej

Ogłoszenie o projekcie

Powiat Janowski informuje, że realizuje projekt pt. ,,Rewitalizacja terenu po dawnej Spółdzielni ,,Roztocze” przy ul. Bialskiej 69 w Janowie Lubelskim poprzez nadanie odnowionym obiektom nowych funkcji społecznych” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna, Działania 13.3 Rewitalizacja… Czytaj więcej