Przyjmowanie Skarg, Wniosków i Petycji

Wnoszenie skarg, wniosków i petycji w Starostwie Powiatowym w Janowie Lubelskim

Zasady postępowania z wniesionymi skargami, wnioskami i petycjami określają:

  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572),
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5 poz.46),
  • uchwała nr 385/1441/24 Zarządu Powiatu Janowskiego z dnia 16 lutego 2024 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim.

Rozpatrzenie skargi należy do:

  • Rady Powiatu – jeżeli dotyczy zadań lub działalności Zarządu Powiatu oraz Starosty, a także kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych Powiatu, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej;
  • Starosty – jeżeli dotyczy zadań lub działalności pracowników Starostwa.

Starosta, Wicestarosta, Sekretarz oraz Skarbnik przyjmują interesantów w sprawach skarg, wniosków i petycji, w każdy czwartek w godzinach 8:00 – 15:45. Jeżeli czwartek jest dniem wolnym od pracy, dniem przyjęć jest następny dzień pracy. Sekretarz Powiatu oraz naczelnicy wydziałów przyjmują klientów w sprawach skarg i wniosków  każdego dnia pracy urzędu.

W razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie.