Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Janowie Lubelskim

www.zazjanowlubelski.pl

Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Janowie Lubelskim powstał 30 grudnia 2014 roku jako samorządowy zakład budżetowy z siedzibą w budynku janowskiego szpitala przy ulicy Jana Zamoyskiego 149. Obecnie, zatrudniamy 16 pracowników obsługi oraz 40 pracowników z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, w tym 21 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i 19 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Pracownicy niepełnosprawni zatrudnieni są na umowę o pracę w wymiarze 0,55 – 0,8 etatu. Praca odbywa się w obiektach i pomieszczeniach, odpowiadającym przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy, które uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych.

Zakład prowadzi działalność wytwórczą i usługową oraz sprzedaż wyprodukowanych wyrobów i usług. Działalność Zakładu polega na świadczeniu usług gastronomicznych, cateringu, przygotowywaniu posiłków na potrzeby klientów instytucjonalnych i indywidualnych. W 2019 r. zakład wygrał przetarg na kompleksowe świadczenie usług żywienia pacjentów szpitala powiatowego w Janowie Lubelskim. Codziennie dla pacjentów szpitala przygotowuje posiłki w ilościach, wynikających z liczby hospitalizowanych pacjentów, ok. 200 posiłków dziennie) z uwzględnieniem zleconych diet oraz zaleceń dietetycznych Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie. Pracownicy PZAZ nie tylko przygotowują posiłki, ale również dostarczają je wózkami bemarowymi na oddziały szpitalne, odbierają wózki bemarowe z oddziałów, myją je, dezynfekują oraz myją i wyparzają naczynia stołowe. Pracownicy PZAZ gotują również obiady dla uczniów Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego (około 30 posiłków dziennie) i wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Promyk” (około 20 obiadów dziennie). Prowadzona przez Zakład działalność wytwórczo-usługowa nie jest działalnością gospodarczą. Wprawdzie sprzedajemy towary i usługi, jednakże nie czynimy tego w celu osiągnięcia zysku. Dochody z działalności gospodarczej oraz zwolnień podatkowych przekazuje w całości na Zakładowy Fundusz Aktywności, z którego finansowane są m.in.: usprawnienie i dodatkowe oprzyrządowanie stanowisk pracy, wspomagające samodzielne funkcjonowanie osób niepełnosprawnych, poprawa warunków pracy, zakup sprzętu i wyposażenia pomagającego osobie niepełnosprawnej, dokształcanie, przekwalifikowanie i szkolenie, rekreacja i uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu kulturalnym, pomoc w zaspokajaniu innych potrzeb socjalnych, związanych z rehabilitacją społeczną zatrudnionych osób niepełnosprawnych.

Głównym celem Zakładu jest więc rehabilitacja zawodowa, społeczna i lecznicza osób niepełnosprawnych. W Zakładzie prowadzona jest rehabilitacja medyczna, poradnictwo, diagnoza i terapia psychologiczna, poradnictwo socjalne, terapia zajęciowa, doradztwo zawodowe, itp. Pracownicy PZAZ uczestniczą w różnego rodzaju kursach i szkoleniach. Na przełomie 2018 i 2019 r. uczestniczyli m.in. w szkoleniu z udzielania pierwszej pomocy oraz warsztatach kulinarnych „Nowe trendy w kuchni profesjonalnej”. Brali udział w Targach Pracy i Przedsiębiorczości. Do tradycji należy już udział pracowników PZAZ w spotkaniach integracyjnych ze środowiskami osób niepełnosprawnych w Ośrodku Edukacji Ekologicznej, zabawie andrzejkowej, Światowym Dniu Inwalidy czy współorganizowanym przez nich Powiatowym Dniu Godności Osób Niepełnosprawnych.

Zakład dba również o rozwój kulturalny pracowników. Zaangażowanie i pracowitość przy wykonywaniu obowiązków zawodowych zostało wynagrodzone wyjazdem do Warszawy, Lwowa i Zakopanego. Wycieczki miały na celu nie tylko umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestniczenia w życiu społecznym były kolejnym sprawdzianem samodzielności i odpowiedzialności naszych pracowników oraz odskocznią od codziennych problemów. Dały wytchnienie i odpoczynek od pracy, a zapobiegając przemęczeniu, posłużyły ochronie zdrowia.

Wszystkie starania zostały docenione przez Kapitułę Konkursu Regionu Lubelskiego, Małopolskiego, Podkarpackiego i Świętokrzyskiego, przyznając  w 2017 r., pierwsze miejsce w kategorii „Zatrudnienie chronione” za szczególną wrażliwość społeczną i promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzina życia.

Janów Lubelski

ul. Jana Zamoyskiego 149

23 – 300 Janów Lubelski

15 872 – 38 – 11

Dyrektor: Agnieszka Różyło.