Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „PROMYK” w Janowie Lubelskim

www.powiatjanowski.pl/promyk

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Promyk” w Janowie Lubelskim działa od 29 sierpnia 2005 r. Została utworzona na podstawie uchwały Nr XXII/174/05 Rady Powiatu w Janowie Lubelskim z dnia 23 marca 2005 r. Placówka „Promyk” realizuje zadania Powiatu w zakresie zapewnienia opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców. Jest placówką całodobową, łączy działania socjalizacyjne i interwencyjne. Działa 365 dni w roku.

„Promyk” jest instytucją publiczną, ale przede wszystkim domem dla 30 dzieci. Dzieci, które znalazły tu schronienie, dom, opiekę, serdeczność, jedzenie, ubranie, ciepły pokój i wiele wygód, których nigdy w życiu nie miały. Domem, w którym dzieci są chronione, mają zapewnione poczucie bezpieczeństwa, chronione są przed wieloma niebezpieczeństwami, agresją, przemocą, alkoholem, uzależnieniami od papierosów. W placówce mieszka 30 dzieci z powiatu janowskiego i spoza powiatu w wieku od 5 do 18 lat. W okresie od 2009 do 2019 r. 23 dzieci zostało umieszczonych w rodzinach adopcyjnych, 32 znalazło swoje miejsce w rodzinach zastępczych, 45 dzieci powróciło do swoich rodzin biologicznych, 18 dzieci usamodzielniło się. W tymże okresie przebywało tu łącznie 180 dzieci.

Placówka dysponuje 2 dobrze wyposażonymi budynkami, z 2-4 osobowymi pokojami dla dzieci, pokojami wypoczynkowymi, świetlicami, aneksami kuchennymi. Wychowankowie mogą korzystać z siłowni i biblioteki, w której znajduje się bogaty księgozbiór, zawierający wszystkie lektury szkolne oraz wiele innych książek. Placówka uczestniczyła projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Janowskiego”, dzięki czemu „Promyk” od września 2014 r. posiada nowoczesną pracownię komputerową, utworzoną do użytku wychowanków. Na terenie placówki jest duży plac zabaw i boisko do gry w piłkę.

Powody umieszczenia dzieci w placówce to: alkoholizm rodziców, przemoc w rodzinie, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, upośledzenie i choroby przewlekłe rodziców, bezrobocie, nieodpowiednie warunki mieszkaniowe.

Opieką nad dziećmi i młodzieżą zajmuje się na co dzień 18 pracowników z wykształceniem wyższym pedagogicznym i psychologicznym oraz resocjalizacją, a także 2 pracowników obsługi. Od  1  marca  2013  r.  w  placówce  działa  Stowarzyszenie Przyjaciół  „Promyka”.  Wszyscy  członkowie  Stowarzyszenia  są pracownikami placówki. Głównym jego celem jest udzielanie wsparcia i pomocy wychowankom i ich rodzinom. Stowarzyszenie pozyskuje fundusze na  działania profilaktyczne i  organizację czasu  wolnego podopiecznych placówki. Projekt, realizowany przez Stowarzyszenie, „Jestem niepowtarzalny”  dofinansowany  był przez Urząd Gminy w Janowie Lubelskim. Projekt ten miał na celu organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań rekreacyjno-sportowych, turystycznych , kulturalnych , ukazanie podopiecznym placówki alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego.

Fundusze na drugi projekt pt. „Warto zobaczyć” pozyskano ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg”. Głównym celem projektu była nauka poszanowania tradycji, kultury i zwrócenie szczególnej uwagi, jak ważną pełni ona funkcję w życiu społecznym. W ramach realizacji projektu, zostały zorganizowane biwaki oraz rajdy piesze i rowerowe na terenie powiatu janowskiego. Wychowankowie zgłębili tajniki naszego regionu, poznali historię , tradycję i obyczaje w atrakcyjniejszy sposób. Nabyli twórczego stosunku i wiedzy na temat otaczających zabytków kulturowych, tradycji i obyczajów, związanych z naszym regionem. Stowarzyszenie zrealizowało również projekt pt. „Ruch, przygoda, pasja”, dofinansowany przez UG w Janowie. Projekt ten jest skoncentrowany na promowaniu zdrowego stylu życia. Członkowie Stowarzyszenia aktywnie działają na rzecz dzieci i młodzieży, starają się pozyskiwać sponsorów, aby móc realizować założone cele statutowe organizacji, a  tym samym chociaż w  niewielkim stopniu zrekompensować podopiecznym brak  więzi z domem rodzinnym.

ul. Jana Pawła II 10,
23-300 Janów Lubelski

tel. 15 87 17 427
      509 801 689