Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „PROMYK” oraz „Słoneczny Dom” w Janowie Lubelskim

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Promyk” w Janowie Lubelskim działa od 29 sierpnia 2005 r. Została utworzona na podstawie uchwały Nr XXII/174/05 Rady Powiatu w Janowie Lubelskim z dnia 23 marca 2005 r. Placówka „Promyk” była instytucją publiczną, ale przede wszystkim domem dla 30 dzieci.

1 stycznia 2021r. nastąpiło przekształcenie placówki, które zostało podyktowane ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ustawa wprowadziła rozwiązania zmierzające do przekształcenia placówek opiekuńczo-wychowawczych w małe placówki, czego rezultatem jest powstanie dwóch odrębnych domów dla naszych dzieci.

W związku z powyższym na terenie Powiatu Janowskiego od 1 stycznia 2021 roku funkcjonują dwie 14-osobowe Placówki Opiekuńczo -Wychowawcze:

  1. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Promyk”
  2. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Słoneczny Dom”.

Placówka „Promyk” jak i Placówka „Słoneczny Dom” są jednostkami organizacyjnymi Powiatu Janowskiego prowadzonymi w formie jednostek budżetowych.  

Siedziba dwóch placówek mieści się w Janowie Lubelskim przy ulicy Jana Pawła II 10 .

Placówki pełnią rolę opiekuńczo – wychowawczą typu socjalizacyjnego, zapewniając całodobową opiekę i wychowanie dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej formy pieczy zastępczej.

Placówka „Promyk” jak i „Słoneczny Dom” posiada łącznie 28 miejsc statutowych i jest przeznaczona dla dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 18 lat, a po uzyskaniu pełnoletności do czasu ukończenia szkoły, w której rozpoczęły naukę przed 18 rokiem życia.

W wyjątkowych przypadkach może być umieszczone dziecko poniżej 10 lat, szczególnie gdy przemawia za tym stan jego zdrowia lub dotyczy to rodzeństwa, nie wcześniej jednak niż przed ukończeniem 3 roku życia.

Podopiecznym zapewnia się warunki niezbędne do prawidłowego rozwoju psychofizycznego z uwzględnieniem zaspokajania potrzeb emocjonalnych kompensujących brak domu rodzinnego, odpowiednie warunki mieszkaniowe, całodzienne wyżywienie dostosowane do potrzeb rozwojowych, kulturowych, religijnych oraz stanu zdrowia dziecka.

Instytucjonalna piecza zastępcza zapewnia opiekę nad dziećmi, których rodziny są w kryzysie, dba o prawidłowy rozwój podopiecznych i przygotowuje ich do samodzielnego życia w społeczeństwie. Ponadto obie placówki realizują swoje cele współpracując z rodziną wychowanka, asystentem rodziny, organizatorami rodzinnej pieczy zastępczej, ośrodkami pomocy społecznej, sądami rodzinnymi, ośrodkami adopcyjnymi innymi jednostkami oraz instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny. Utrzymują kontakty z rodzicami i innymi członkami rodziny wychowanków w celu tworzenia warunków do ich powrotu do rodziny pochodzenia lub zastępczych form opieki.

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Promyk”
ul. Jana Pawła II 10,
23-300 Janów Lubelski
tel. 15 87 17 427
509 801 689
e-mail: placowka_promyk@wp.pl
www.promyk.powiatjanowski.pl

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Słoneczny Dom”
ul. Jana Pawła II 10 A,
23-300 Janów Lubelski
tel. 15 87 93 945
500 624 826
e-mail: slonecznydom2021@gmail.com