Wydział Finansowy

Adres

ul. Zamoyskiego 59
23-310 Janów Lubelski  

Telefon

15 8725 450

Fax

15 8725 452 

e-mail

finanse@powiatjanowski.pl
skarbnik@powiatjanowski.pl
sekretariat@powiatjanowski.pl

PracownicySkarbnik
Barbara Fuszara

15 8725 470

Wydział Finansowy 


Jadwiga Matysek
Marzena Pyć

15 8725 471

Bożena Dudek

15 8725 472

Maria Krzos

15 8725 473

Do zakresu działania Wydziału Finansowego należy:

 1. Opracowanie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
 2. Określenie obowiązków i wymagań wobec jednostek organizacyjnych powiatu oraz powiatowych służb inspekcji i straży w toku prac nad projektem budżetu powiatu.
 3. Opracowanie i przedstawienie projektu budżetu powiatu. Proponowanie zmian do budżetu powiatu.
 4. Prowadzenie gospodarki finansowej powiatu.
 5. Zaciąganie zobowiązań w ramach upoważnień udzielonych przez Radę powiatu.
 6. Blokowanie środków budżetowych w przypadkach określonych ustawą.
 7. Emitowanie papierów wartościowych w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Powiatu.
 8. Składanie oświadczenia woli w imieniu powiatu w zakresie zarządu majątkiem powiatu z upoważnienia Zarządu.    
 9. Rozliczanie i ewidencjonowanie operacji finansowych z funduszy celowych.
 10. Rozliczanie i ewidencjonowanie operacji budżetowych,
 11. Gospodarowanie drukami i formularzami,
 12. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa lub uchwał organów powiatu.