Wydział Finansowy

Adres

ul. Zamoyskiego 59
23-310 Janów Lubelski  

Telefon

15 8725 450

Fax

15 8725 452 

e-mail

finanse@powiatjanowski.pl
skarbnik@powiatjanowski.pl
sekretariat@powiatjanowski.pl

PracownicySkarbnik
Barbara Fuszara

15 8725 470

Wydział Finansowy 


Jadwiga Matysek
Marzena Pyć

15 8725 471

Bożena Dudek

15 8725 472

Do zakresu działania Wydziału Finansowego należy:

 1. Opracowanie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
 2. Określenie obowiązków i wymagań wobec jednostek organizacyjnych powiatu oraz powiatowych służb inspekcji i straży w toku prac nad projektem budżetu powiatu.
 3. Opracowanie i przedstawienie projektu budżetu powiatu. Proponowanie zmian do budżetu powiatu.
 4. Prowadzenie gospodarki finansowej powiatu.
 5. Zaciąganie zobowiązań w ramach upoważnień udzielonych przez Radę powiatu.
 6. Blokowanie środków budżetowych w przypadkach określonych ustawą.
 7. Emitowanie papierów wartościowych w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Powiatu.
 8. Składanie oświadczenia woli w imieniu powiatu w zakresie zarządu majątkiem powiatu z upoważnienia Zarządu.    
 9. Rozliczanie i ewidencjonowanie operacji finansowych z funduszy celowych.
 10. Rozliczanie i ewidencjonowanie operacji budżetowych,
 11. Gospodarowanie drukami i formularzami,
 12. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa lub uchwał organów powiatu.