Dlaczego warto tu inwestować / Why it’s worth investing here

Powiat Janowski to doskonałe miejsce do inwestowania. Położony jest w południowo – wschodniej części Polski, na skrzyżowaniu ważnych traktów komunikacyjnych, drogi ekspresowej s19 i drogi krajowej 74. Na etapie planowania przebiegów tras jest również budowa obwodnic miasta Janowa Lubelskiego i Dzwoli w ciągu drogi krajowej 74. Złożono również projekt budowy linii kolejowej łączącej powiat janowski z Lublinem, a w dalszej perspektywie z Centralnym Portem Komunikacyjnym.

Ziemia Janowska to miejsce gdzie dba się o rozwój przedsiębiorczości. Na terenie powiatu istnieje oddział Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Wisłosan, która obecnie działa pod szyldem Agencji Rozwoju Przemysłu. Utworzone zostało również Powiatowe Biuro Biznes Lubelskie, które udziela przedsiębiorcom wszelkiej możliwej pomocy.

Lokowaniu inwestycji sprzyjają również stosunkowo niskie ceny gruntów i nieruchomości. Oświata powiatowa również, staje naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, kształcąc m.in. przyszłych mechaników, informatyków, budowlańców, handlowców i kucharzy.

Po pracy Powiat Janowski ma również wiele do zaoferowania. Położenie w otulinie Parku Krajobrazowego „Lasy Janowskie” sprzyja różnym formom aktywności na świeżym powietrzu, między innymi turystyce rowerowej i konnej. Dodatkowo, nad Zalewem Janowskim znajduje się Park Rekreacji ZOOM NATURY, gdzie całe rodziny znajdą coś dla siebie.

 • Korzystna lokalizacja powiatu na szlaku dwóch dróg nr S19 i DK74,
 • Funkcjonowanie Janowskiej Strefy Inwestycyjnej „Borownica”,
 • Lokalne specjalizacje przemysłowe (przemysł drzewny, metalowy i rolno-spożywczy),
 • Funkcjonowanie na terenie powiatu firm o uznanych markach, budujących pozytywny wizerunek powiatu,
 • Dobra baza surowcowa do rozwoju biogospodarki jako wiodącej specjalizacji regionu,
 • Potencjał naturalny Lasów Janowskich do rozwoju różnych form turystyki,
 • Dobra klasa gleb sprzyjająca rozwojowi rolnictwa w wybranych gminach,
 • Przyjazny, pomocny samorząd i proinwestycyjna polityka władz lokalnych,
 • Skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych na rozwój powiatu i gmin wchodzących w jego skład,
 • Wysokie walory przyrodnicze i krajobrazowe, stanowiące bodziec sprzyjający rozwojowi turystyki,
 • Czyste, nieskażone środowisko naturalne,
 • Rozwijająca się agroturystyka,
 • Zoom Natury oraz Zalew Janowski jako główne atrakcje przyciągające turystów,
 • Odpowiadająca potrzebom, zróżnicowana oferta kulturalna (aktywnie działający Dom Kultury, imprezy kulturalne i promocyjne),
 • Dobrze rozwinięta organizacja i infrastruktura pomocy społecznej.

Wybierz Powiat Janowski – miejsce, gdzie tradycja łączy się
z nowoczesnością.

Janów district is an excellent place to invest. It is located in the south-eastern part of Poland, at the intersection of important transport routes, the s19 expressway and national road 74. The construction of by-passes for the towns of Janów Lubelski and Dzwola along national road 74 is also at the planning stage. A project has also been submitted for the construction of a railway line connecting Janów Poviat with Lublin and, in the longer term, with the Central Railway Port.

The Janów Land is a place where the development of entrepreneurship is nurtured. There is a branch of the Tarnobrzeg Wisłosan Special Economic Zone in the county, which currently operates under the banner of the Industrial Development Agency. A Business Lublin Poviat Office has also been established, which provides entrepreneurs with all possible assistance.

The relatively low prices of land and real estate are also conducive to locating investments. The Poviat education also, meets the expectations of entrepreneurs by educating, among others, future mechanics, IT specialists, builders, tradesmen and cooks.

After work, Janów County also has a lot to offer. Its location in the buffer zone of the „Janów Forest” Landscape Park favours various outdoor activities, including cycling and horse riding. In addition, there is the ZOOM NATURY Recreation Park by the Janów Reservoir, where the whole family will find something for themselves.

 • Favorable location of the district on the route of two roads No. S19 and DK74,
 • Functioning of Janowska Investment Zone „Borownica”,
 • Local industrial specializations (wood, metal and agro-food industries),
 • Functioning in the district of companies with recognized brands, building a positive image of the district,
 • Good raw material base for the development of bioeconomy as a leading specialization of the region,
 • The natural potential of the Janów Forest for the development of various forms of tourism,
 • Good class of soils conducive to agricultural development in selected municipalities,
 • Friendly, helpful local government and pro-investment policy of local authorities,
 • Effective acquisition of external funds for the development of the district and its constituent municipalities,
 • High natural and scenic qualities, providing a stimulus for the development of tourism,
 • Clean, unpolluted natural environment,
 • Developing agrotourism,
 • Zoom of Nature and the Janów Lagoon as major attractions attracting tourists,
 • A responsive, diverse cultural offer (actively operating House of Culture, cultural and promotional events),
 • Well-developed social welfare organization and infrastructure.

Choose Janów County – a place where tradition combines
with modernity.

Atrakcje turystyczne Powiatu Janowskiego: / Tourist attractions of the Janów District:

 • Park Rekreacji ZOOM NATURY

Zoom Natury  to ogromny park rekreacji (o powierzchni ponad 10 ha) położony nad Zalewem Janowskim; to przepiękna, piaszczysta, powydmowa plaża ciągnąca się na przestrzeni  500 metrów; to plac pozytywnej energii, pasaże spacerowe z fontannami, ścieżki rowerowe, siłownie zewnętrzne i bulodrom otoczone naturalną roślinnością.

Zoom of Nature is a huge recreation park (over 10 hectares) located on the banks of the Janów Reservoir; it is a beautiful sandy beach stretching 500 metres; it is a positive energy square, walking paths with fountains, bicycle paths, outdoor gyms and a boulevard surrounded by natural vegetation.

 • Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej Łaskawej, kościół św. Jana Chrzciciela w Janowie Lubelskim, kolegiata

Wybudowany w latach 1694–1769 zespół klasztorny należący do zakonu dominikanów znajdujący się w Janowie Lubelskim. W 1864 roku dominikanie za sprzyjanie powstańcom styczniowym zostali zmuszeni przez władze carskie do opuszczenia kościoła. Z kościołem związany jest – uznany w 1762 roku za cudowny – obraz Matki Bożej Różańcowej. 24 czerwca 2015 roku sanktuarium zostało podniesione do rangi kolegiaty.

Built between 1694 and 1769, the monastery complex belonging to the Domini-can Order located in Janów Lubelski. In 1864, the Dominicans were forced out of the church by the Tsarist authorities for supporting the January Uprising. Associated with the church is the – recognised as miraculous in 1762 – image of Our Lady of the Rosary. On 24 June 2015, the shrine was elevated to the rank of collegiate church.

 • Janowskie Stoki

Naturalne Źródlisko – Janowskie Stoki to unikatowy pomnik przyrody w centrum miasta i miejsce, z którym związane są lokalne obrzędy. Kiedyś było to miejsce częstych spotkań gospodyń, które robiły tu pranie i plotkowały. Stąd wzięło się powiedzenie: „Baby na stokach gadały…”. Źródlisko związane było również ze zwyczajem obmycia i oczyszczenia w Wielki Piątek. Przy stokach znajduje się jedna ze stacji drogi krzyżowej i monumentalna figura Chrystusa postawiona w połowie lat 90-tych XX wieku. Dzisiaj mieszkańcy przychodzą tutaj zwykle zaczerpnąć wody, co potwierdza, że czysta woda źródlana jest jednym z najważniejszych bogactw Ziemi Janowskiej.

Natural Spring – Janowskie Stoki is a unique natural monument in the centre of the town and a place with which local rituals are associated. It used to be a frequent meeting place for housewives, who did their laundry and gossiped here. Hence the origin of the saying: „The women on the slopes were chattering…”. The spring was also associated with the custom of washing and cleansing on Good Friday. By the slopes is one of the Stations of the Cross and a monumental statue of Christ erected in the mid-1990s. Today, the locals usually come here to draw water, which confirms that pure spring water is one of the most important riches of the Janów area.

 • Szklarnia – ostoja Konika Biłgorajskiego

Ostoję w Szklarni utworzono w 1986 r., sięgając po konie znajdujące się od początku XIX wieku w rękach okolicznej ludności, kiedy to Zamoyscy (duża część Puszczy Solskiej należała do olbrzymiego majątku Ordynacji Zamoyskiej) likwidowali swój leśny zwierzyniec. Tarpany trafiły wówczas do chłopskich stajni, gdzie mocne, wytrzymałe koniki krzyżowano z miejscowymi rasami. Dzisiaj stado, liczące kilkadziesiąt sztuk, można podziwiać na śródleśnych pastwiskach lub przy stajniach. Mimo, że teoretycznie są to zwierzęta dzikie, w stosunku do ludzi przejawiają spokojne, przyjazne i wręcz ciekawskie nastawienie.

The refuge in Szklarnia was established in 1986, taking advantage of horses that had been in the hands of local people since the beginning of the 19th century, when the Zamoyski family (a large part of the Puszcza Solska belonged to the huge estate of the Ordynacja Zamoyska) liquidated their forest game preserve. Tarpans were then placed in peasants’ stables, where the strong, hardy horses were crossed with local breeds. Today, the herd, numbering several dozen, can be admired on mid-forest pastures or near the stables. Although they are theoretically wild animals, they show a calm, friendly and even curious attitude towards humans.

 • Porytowe Wzgórze

Lasy Janowskie były świadkiem tragicznych wydarzeń historycznych. 14 czerwca 1944 roku na Porytowym Wzgórzu, nad rzeką Branwią, odbyła się jedna z największych bitew partyzanckich II wojny światowej w ramach akcji Sturmwind I („Wicher I”). Pomimo tego, że siły niemieckie były dziesięciokrotnie większe, walki trwały cały dzień, partyzantom polsko-sowieckim udało się wyjść z oblężenia. To wydarzenie upamiętnia pomnik autorstwa uznanego rzeźbiarza Bronisława Chromego oraz zbiorowy cmentarz poległych partyzantów.

The Janów Forests witnessed tragic historical events. On 14 June 1944, one of the largest partisan battles of World War II took place on Porytowy Wzgórza, on the Branwia River, as part of the Sturmwind I („Wicher I”) action. Despite the fact that the German forces were ten times larger, the fighting lasted all day, the Polish-Soviet partisans managed to break out of the siege. This event is commemorated by a monument by the renowned sculptor Bronisław Chromy and a mass cemetery of the fallen partisans.

 • Zabytkowy, drewniany kościółek w Momotach Górnych

Historia kościółka w Momotach Górnych rozpoczyna się w 1938 roku. Wtedy to w odciętej od świata, małej, śródleśnej miejscowości wybudowano kaplicę. Plac pod jej budowę podarował wsi hrabia Zamojski. Msze w niedziele odprawiali księża z Janowa. Kaplica przetrwała wojnę, z czasem stała się zbyt mała. W 1970 roku zarządcą kaplicy filialnej w Momotach zostaje ks. Kazimierz Pińciurek, a od 9 września 1972 roku pierwszym proboszczem erygowanej parafii pod wezwaniem św. Wojciecha. Od 1972 do 1975 trwa rozbudowa starej kaplicy: powiększono prezbiterium, poszerzono nawę główną oraz dobudowano fronton kościoła z chórem. Przebudowa kościoła odbyła się bez zezwolenia, bez żadnych planów, bez pomocy fachowców. Pracami wiernych kierował sam proboszcz. Następnie ks. Pińciurek zajął się wystrojem i upiększaniem świątyni aż do swej śmierci w 1999 roku. Mimo braku wykształcenia artystycznego oraz doświadczenia w budownictwie i ciesielce, na przestrzeni lat stworzył unikatowe rzeźby i płaskorzeźby, które od lat przyciągają koneserów sztuki sakralnej z całego świata. Uwagę przyciąga ołtarz z prezbiterium, kasetonowy strop, płaskorzeźba Ostatniej Wieczerzy, droga krzyżowa oraz konfesjonał, chrzcielnica i ławki wyrzeźbione z różnych gatunków drewna. Warto przyjrzeć się kolorowym witrażom, w których ołów zastąpiono drewnem.

The history of the church in Momoty Górne begins in 1938. It was then that a chapel was built in a small mid-forest village, cut off from the world. The land for its construction was donated to the village by Count Zamojski. Mass was celebrated on Sundays by priests from Janów. The chapel survived the war, but over time it became too small. In 1970, Father Kazimierz Pińciurek became the administrator of the Momoty branch chapel, and from 9 September 1972 he became the first parish priest of the newly erected parish of St. Adalbert. From 1972 to 1975 an extension of the old chapel was carried out: the presbytery was enlarged, the nave widened and the front of the church with the choir added. The rebuilding of the church took place without permission, without any plans and without the help of professionals. The work of the faithful was managed by the parish priest himself. Thereafter, Fr Piñciurek took care of the decoration and beautification of the church until his death in 1999. Despite his lack of artistic training and experience in construction and carpentry, over the years he created unique sculptures and bas-reliefs that have attracted connoisseurs of sacred art from all over the world. The altar in the presbytery, the coffered ceiling, the relief of the Last Supper, the Stations of the Cross and the confessional, the baptistery and the pews carved from various types of wood attract attention. The colourful stained glass windows, in which lead has been replaced by wood, are worth a look.

 • Uroczysko Kruczek

Przekraczając bramę Lasów Janowskich, trafiamy na ukryte wśród drzew Uroczysko Kruczek, czyli drewnianą kapliczkę upamiętniającą pobyt w tych okolicach świętego Antoniego. Miał on zatrzymać się właśnie w Kruczku podczas swojej wędrówki z Leżajska do Radecznicy. Spod kamienia, na którym, według legendy, odpoczywał Święty,
wytryska źródełko. Kruczek to także miejsce przesiąknięte wojenną historią Polski, silnie związane z działalnością powstańczą Polaków podczas zrywów narodowych. Był punktem przerzutowym ludności, żywności i amunicji z Galicji do Kongresówki, a w trakcie II wojny światowej miejscem zbiórek i spotkań partyzantów z oddziałów NSZ i AK.

Crossing the gates of the Janów Forests, we come across Uroczysko Kruczek, hidden among the trees, a wooden chapel commemorating St Anthony’s stay in this area. He is said to have stopped in Kruczek during his journey from Leżajsk to Radecznica. A spring gushes out from under the stone on which, according to the legend, the Saint rested,a spring gushed forth. a spring gushed forth. Kruczek is also a place steeped in the wartime history of Poland, strongly associated with the Polish uprising activities during the national uprisings. It was a transfer point for people, food and ammunition from Galicia to Congress Poland, and during World War II it was a gathering place for partisans from the NSZ and AK (Home Army) units.

Więcej atrakcji turystycznych w zakładce Odkryj Janowskie. / For more tourist attractions, see Discover Janowskie.