Formularze Elektroniczne

Poniżej możliwe są do pobrania niektóre gotowe druki w formacie PDF i DOC do własnego wydrukowania i wypełnienia:  

Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności:


 • Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób do lat 16 – (PDF)(DOCX)
 • Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej lat 16 – (PDF)(DOCX)
 • Zaświadczenie lekarskie – (PDF)(DOC)
 • Wniosek o wydanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność/stopień niepełnosprawności – (PDF)
 • Wniosek o wydanie karty parkingowej – (PDF)

Wydział Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa:


 • Budowlane ABC – https://budowlaneabc.gov.pl
 • Oświadczenie inwestora dotyczące zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego do 70m2 – (PDF)
 • PB-1 Wniosek o pozwolenie na budowę – (PDF)
 • PB-2a – Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego – (PDF)
 • PB-5 – Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością – (PDF )
 • PB-9 Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę – (PDF)
 • PB-3 – Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę (PDF)
 • PB-4 – Zgłoszenie rozbiórki (PDF)
 • PB-14 – Wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości (PDF)
 • PB-18 – Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części (PDF)
 • Oświadczenie strony postępowania – (PDF)(DOC)
 • Wniosek o odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych (PDF)(DOC)
 • PB-9 – Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę – (PDF)
 • PB-11 – Wniosek o przeniesienie zgłoszenia – (PDF)
 • PB-2 – Wniosek o zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych – (PDF)
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu – (PDF)(DOCX)
 • PB-8 – Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego – (PDF)
 • PB-6 – Wniosek o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno – budowlanego – (PDF)
 • PB-7 – Wniosek o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę – (PDF)
 • Zgoda strony na przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę – (PDF)(DOC)
 • Zgoda strony na przeniesienie zgłoszenia – (PDF)(DOC)

 • Cechowanie drewna pozyskanego w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa – (PDF)(DOC)
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia określającego czy przedmiotowa/e działka/i objęta/e jest/są uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej – (PDF)(DOCX)
 • Przyjmowanie zgłoszeń instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, z których emisja nie wymaga pozwolenia – (PDF)(DOC)
 • Rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb – (PDF)(DOC)
 • Rejestracja zwierząt należących do gatunków, podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej – (PDF)(DOC)
 • Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie – (PDF)(DOC)
 • Wydawanie kart wędkarskich – (PDF)(DOC)
 • Wyłączanie gruntów z produkcji rolniczej – (PDF)(DOC)

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru:


Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych:


Transport:


 1. Wniosek -Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego przewozu osób i rzeczy
 2. Wniosek o wydanie zaświadczenia na krajowe przewozy drogowe osób lub rzeczy na potrzeby własne
 3. Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy
 4. Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9
 5. Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób