Wydział Organizacji, Promocji i Rozwoju

Adres

ul. Zamoyskiego 59
23-310 Janów Lubelski  

Telefon

15 8725 460

Fax

15 8725 452

e-mail

promocja@powiatjanowski.pl
organizacyjny@powiatjanowski.pl
prk@powiatjanowski.pl
sekretariat@powiatjanowski.pl

PracownicySekretarz Powiatu
Grzegorz Krzysztoń

15 8725 455

Referat Organizacyjny
Aneta Sosnówka
Ewelina Pachuta

15 8725 459


Anna Surtel

Anna Wiechnik
15 8725 460

Referat Promocji, Kultury, Rozwoju i Sportu
Joanna Jargiło

15 8725 457

Panorama Powiatu Janowskiego
Alina Boś

15 8725 456

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Joanna Głód

15 8725 458

Do zakresu działania Wydziału Organizacji, Promocji i Rozwoju należy :

1. W zakresie zadań organizacyjnych i kadrowych:

 • zapewnienie sprawnego funkcjonowania Starostwa, warunków jego działania, a także organizacji pracy,
 • opracowywanie projektu Statutu Powiatu, Regulaminu organizacyjnego Starostwa oraz jego aktualizacja,
 • opracowywanie Regulaminu pracy Starostwa oraz kontrola jego przestrzegania,
 • inicjowanie działań usprawniających formy i metody pracy Starostwa,
 • wdrażanie i nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt,
 • prowadzenie zbioru upoważnień do załatwiania spraw w imieniu Starosty,
 • prowadzenie zbioru porozumień spraw powierzonych innym jednostkom,
 • prowadzenie sekretariatów Starosty i Wicestarosty,
 • prowadzenie rejestru skarg i wniosków, opracowywanie analiz,
 • przyjmowanie zgłaszających skargi i wnioski oraz organizowanie kontaktów ze Starostą i Wicestarostą,
 • prowadzenie akt spraw osobowych pracowników Starostwa oraz kierowników jednostek organizacyjnych,
 • koordynowanie szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników,
 • planowanie i realizacja wydatków osobowych Starostwa,
 • wykonywanie obsługi kancelaryjnej Starostwa.

2. W zakresie obsługi Rady i Zarządu Powiatu:

 • zapewnienie obsługi administracyjnej Rady Powiatu i Zarządu oraz komisji Rady,
 • gromadzenie i przygotowywanie materiałów niezbędnych do pracy Rady, Zarządu i komisji,
 • przygotowywanie materiałów na posiedzenia Rady, Zarządu i komisji,
 • protokołowanie obrad Rady i posiedzeń komisji oraz Zarządu,
 • prowadzenie rejestru :
  – uchwał Rady,
  – uchwał Zarządu,
  – wniosków i opinii komisji,
  – interpelacji i wniosków radnych.
 • przekazywanie do realizacji odpisów uchwał Rady, Zarządu, wniosków komisji i interpelacji radnych zainteresowanym naczelnikom wydziałów oraz czuwanie nad terminowym ich załatwianiem,
 • przedkładanie wojewodzie oraz regionalnej izbie obrachunkowej uchwał organów powiatu objętych zakresem nadzoru,
 • udzielanie pomocy radnym w wypełnianiu obowiązków radnego,
 • wykonywanie zadań związanych z wyborami,
 • opracowywanie i uzgadnianie projektów aktów prawnych Rady i Zarządu – opiniowanie ich pod względem redakcyjnym i prawnym,
 • przekazywanie materiałów do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Starostę.
 • prowadzenie reklamacji z urzędu radnych oraz reklamacji na wniosek pracowników urzędu.

3. W zakresie promocji i rozwoju oraz programów pomocowych:

 • opracowywanie materiałów w zakresie kompleksowego programowania i ustalania strategii rozwoju powiatu,
 • opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjno-informacyjnych o powiecie,
 • promowanie potencjału gospodarczego powiatu w kraju i za granicą,
 • dokonywanie analiz rynku i opracowań zbiorczych, dotyczących podmiotów gospodarczych,
 • podejmowanie działań wspierających powiatowy rozwój przedsiębiorczości,
 • podejmowanie działań mających na celu pozyskiwanie środków z programów pomocowych,
 • przygotowywanie programów, które mogą być realizowane ze środków przyznawanych przez Unię Europejską oraz koordynowanie działań komórek organizacyjnych Starostwa w tym zakresie.

4. W zakresie Kultury i Promocji:

 • umieszczanie na zabytkach nieruchomych odpowiednich znaków lub zapisów;
 • przyjmowanie informacji od osób, prowadzących roboty budowlane i ziemne w razie ujawnienia przedmiotu, który posiada cechy zabytku;
 • zawiadamianie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wykopalisku lub znalezisku archeologicznym;
 • przygotowywanie decyzji o zabezpieczeniu dobra kultury w formie ustanowienia tymczasowego zajęcia;
 • prowadzenie spraw, związanych z organizowaniem działalności kulturalnej oraz tworzeniem i prowadzeniem powiatowych instytucji kultury;
 • podejmowanie działań, zapewniających rozwój twórczości artystycznej; otaczanie opieką amatorskiego ruchu artystycznego;
 • ustalanie założeń programowo – artystycznych imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym oraz nadzorowanie ich organizacji;
 • prowadzenie spraw, związanych z rozwojem życia kulturalnego powiatu w sferze organizacyjno – prawnej i finansowej; prowadzenie rejestru powiatowych instytucji kultury;
 • prowadzenie spraw w zakresie wymiany kulturalnej;
 • współdziałanie w organizacji świąt i innych uroczystości, imprez artystycznych i rozrywkowych;
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji wraz z udzielaniem dotacji na dofinansowanie realizacji ich zadań;
 • kontrolowanie i ocena realizacji zadań zleconych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji pod względem stanu ich realizacji, efektywności, rzetelności i jakości wykonania oraz prawidłowości wykorzystania środków publicznych, otrzymanych na ich realizację;
 • podejmowanie działań w celu nawiązania, rozwijania i umacniania współpracy międzynarodowej;
 • aplikowanie o środki zewnętrzne (w tym z Unii Europejskiej) na realizację zadań z zakresu kultury, sportu, turystyki i promocji;
 • wydawanie i współwydawanie publikacji w postaci drukowanej lub innych technik zapisu obrazu i dźwięku, służących upowszechnianiu historii, tradycji i kultury powiatu;
 • współpraca z wojewódzkim, miejskimi i gminnymi ośrodkami kultury;
 • prowadzenie kalendarza imprez kulturalnych, turystycznych i sportowych powiatu janowskiego;
 • organizowanie konkursów w zakresie kultury i historii na szczeblu powiatowym;
 • ochrona miejsc pamięci narodowej;
 • organizowanie na terenie powiatu obchodów rocznic w celu upamiętnienia walki o niepodległość Polski oraz uczczenia pamięci ofiar wojny i okresu powojennego (art. 73 ustawy o kombatantach i niektórych osobach, będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego);
 • zapewnienie funkcjonowania biblioteki publicznej;
 • prowadzenie Kroniki Powiatowej;
 • przygotowywanie materiałów do Strategii Rozwoju Powiatu Janowskiego;
 • współpraca z Samorządem Województwa Lubelskiego i Lubelskim Urzędem Wojewódzkim oraz z innymi samorządami w realizacji zadań promocyjnych;
 • współpraca z mediami w celu promowania powiatu;
 • redagowanie strony internetowej powiatu;
 • współredagowanie prasy lokalnej;
 • organizowanie akcji i imprez o charakterze promocyjnym oraz udział w targach krajowych i zagranicznych;
 • inicjowanie, opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjno ? informacyjnych o powiecie;
 • przygotowywanie i zamieszczanie tekstów promocyjnych w katalogach, albumach, czasopismach i innych publikatorach zewnętrznych;
 • wykonywanie innych zadań, wynikających z przepisów prawa lub uchwał organów powiatu;        

5. W zakresie sportu i turystyki:

 • tworzenie warunków prawno – organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju sportu;
 • prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych;
 • prowadzenie działalności, związanej ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością stowarzyszeń sportowych oraz związków sportowych;
 • organizowanie działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oraz tworzenie odpowiednich warunków materialno – technicznych dla jej rozwoju, w tym:
  – popularyzowanie walorów rekreacji ruchowej;
  – organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo – rekreacyjnych;
  – szkolenie kadry instruktorów i kierowanie ich do prowadzenia zajęć rekreacyjnych;
  – tworzenie, utrzymywanie i udostępnianie bazy sportowo – rekreacyjnej;
 • współdziałanie w zakresie kultury fizycznej (w tym profilaktyki zdrowia);
 • popularyzacja aktywnych form turystyki na terenie powiatu;
 • współdziałanie w zakresie działalności wydawniczej o tematyce turystycznej.

6. Do zakresu działania Radcy Prawnego należy:

 • opracowywanie i uzgadnianie projektów aktów prawnych Rady, Zarządu i Starosty – opiniowanie ich pod względem redakcyjnym i prawnym,
 • udzielanie wyjaśnień i sporządzanie opinii prawnych dla potrzeb Rady, Zarządu, Starosty i wydziałów,
 • udział w negocjowaniu warunków umów i porozumień zawieranych przez powiat, opiniowanie projektów tych umów i porozumień,
 • wykonywanie zastępstwa procesowego przed sądem w sprawach dotyczących działania Zarządu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej /w sprawach przekraczających zakres pełnomocnictw udzielonych tym jednostkom,
 • wykonywanie nadzoru prawnego nad egzekucją należności Starostwa, oraz współdziałanie w podejmowaniu czynności w zakresie postępowania egzekucyjnego,
 • informowanie Zarządu, Starosty i kierowników wydziałów o zmianach w przepisach prawnych dotyczących działalności organów powiatu,
 • obsługa prawna posiedzeń Zarządu i Rady powiatu.

7. Do zakresu działania Powiatowego Rzecznika Konsumentów należy:

 • zapewnianie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów,
 • składanie wniosków do UOKiK w sprawie wszczęcia postępowania antymonopolowego,
 • składanie wniosków do UOKiK o przeprowadzenie postępowania w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów,
 • prowadzenie edukacji konsumenckiej,
 • wytaczanie powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępowanie, za ich zgodą do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów,
 • występowanie do przedsiębiorców w sprawach z zakresu ochrony praw i interesów konsumentów,
 • składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,
 • współdziałanie z właściwymi terytorialnie delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz organizacjami, do których zadań statutowych należy ochrona interesów konsumentów,
 • współdziałanie z Inspekcją Handlową,
 • zlecanie prowadzenia bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego organizacjom, do których zadań statutowych należy ochrona interesów konsumentów,
 • występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów,
 • wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa lub uchwał organów powiatu.