Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Janowie Lubelskim

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Janowie Lubelskim to firma, której branża została w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) sklasyfikowana jako: Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania. Powstała w 1999 roku. Do zadań PIND należy:

    • przenoszenie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych
    • przyjmowanie zawiadomienia inwestora o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę oraz oświadczenia kierownika budowy (robót) stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi) oraz oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi
    • przyjmojmowanie zawiadomienia inwestora o zmianie: kierownika budowy lub robót, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta sprawującego nadzór autorski
    • wydaje decyzje o nakazie rozbiórki obiektu budowlanego lub jego części
    •  bada, przed wydaniem decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na wznowienie robót budowlanych, zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; a w szczególności z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń; wykonanie projektu budowlanego przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane.

Ul. Jana Zamoyskiego 59

Janów Lubelski 23 -300tel./fax 15 872 34 80,

e-mail: pinb_janow@wp.pl

www: pinb.powiatjanowski.pl