Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Adres

ul. Wiejska 3
23-300 Janów Lubelski

Fax

15 8725 452

e-mail

geodezja@powiatjanowski.pl
sekretariat@powiatjanowski.pl

PracownicyGeodeta Powiatowy
Naczelnik
Grażyna Kierznowska

15 8725 489

Zastępca naczelnika
Bożena Draszek

15 8725 494

Punkt Obsługi Interesanta
Anna Kołtyś
Piotr Zielonka
15 8725 492

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

 

Joanna Kozak
Piotr Potocki

15 8725 490

Kierownik PODGiK
Przemysław Kramski
Przewodniczący Narady
Koordynacyjnej
Ewelina Kosior

15 8725 491


Anna Jargieło

15 8725 493

Ewidencja gruntów i budynków

 


Ewa Suchora – gm. Janów Lubelski
Sylwia Hyła – gm. Janów Lubelski

15 8725 495

Aneta Machulak – gm. Chrzanów, gm. Dzwola

15 8725 496

Emilia Matysek – gm. Modliborzyce, gm. Potok Wielki

15 8725 497

Żaneta Szarama – gm. Batorz, gm. Godziszów

15 8725 498

Do zakresu działania Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru należy:

1. W zakresie geodezji, kartografii i gospodarki gruntami rolnymi i leśnymi:

1) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:

 •  udzielanie informacji o posiadanym zasobie, sposobach jego wykorzystania i udostępnienia,
 •  przyjmowanie i ewidencjowanie zgłoszeń robót geodezyjnych i kartograficznych,
 •  koordynacja realizacji robót dotyczących tego samego obszaru, zgłoszonych przez różnych wykonawców,
 •  udostępnienie danych z zasobu,
 •  wydawanie wytycznych do wykonywania zgłoszonych robót,
 •  kontrola przyjmowanych do zasobu opracowań geodezyjnych i kartograficznych pod względem jakości, kompletności oraz zgodności z obowiązującymi instrukcjami technicznymi GUGiK i branżowymi oraz wytycznymi wydawanymi przez ośrodek,
 •  ewidencjonowanie, przetwarzanie i przechowywanie dokumentów ilustrujących zasób,
 •  modernizacja i aktualizacja bieżąca zasobu oraz dokumentów ilustrujących zasób,
 •  gromadzenie i bieżąca aktualizacja zbiorczych informacji statystycznych dotyczących treści zasobu,
 •  wyłączanie dokumentów z zasobu i współpraca w tym zakresie z archiwami państwowymi,
 •  ocena stanu zasobu i wnioskowanie potrzeby wykonania robót wynikających z tej oceny,
 •  przekazywanie właściwym jednostkom dokumentów geodezyjnych i kartograficznych niezbędnych dla obronności kraju, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 •  tworzenie i aktualizacja zasobu zabezpieczającego,
 •  naliczanie opłat za wykorzystanie materiałów znajdujących się w zasobie.

2) koordynowanie uzgodnień usytuowania projektowanych sieci i uzbrojenia terenów,

3) zakładanie osnów szczegółowych,

4) zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej ? analiza stanu technicznego, przeprowadzanie przetargów i udzielanie zamówień,

5) prowadzenie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,

6) prowadzenie spraw związanych z ochroną znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,

7) prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie,

8) wprowadzanie zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków na podstawie odpisów prawomocnych decyzji administracyjnych i orzeczeń sądowych oraz odpisów aktów notarialnych,

9) wydawanie odpłatnie na żądanie właścicieli wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego,

10) zapewnienie gminom nieodpłatnego bezpośredniego dostępu do bazy danych ewidencji gruntów i budynków,

11) sporządzanie gminnych i powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków,

12) przedkładanie Radzie do zatwierdzenia rocznego projektu planu oraz sprawozdania z wykonania zadań gospodarowania Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,

13) prowadzenie spraw związanych z nakładaniem kary grzywny na osoby nie przestrzegające przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego,

14) ustalenie, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową bądź mienie gromadzkie,

15) ustalenie wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie,

2. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa lub uchwał organów powiatu.