O powiecie / About the district

Powiat janowski jest jednym z 24 powiatów województwa lubelskiego. Położony jest w jego południowo-zachodniej części, granicząc z powiatami: kraśnickim, lubelskim, biłgorajskim, niżańskim i stalowowolskim.

Podział administracyjny

W skład powiatu wchodzi 7 gmin:

 • gminy miejsko-wiejskie: Janów Lubelski, Modliborzyce
 • gminy wiejskie: Batorz, Chrzanów, Dzwola, Godziszów, Potok Wielki

Powiat janowski zajmuje powierzchnię 876 km2. Usytuowany na pograniczu 3 regionów geograficznych: część północna na Roztoczu Zachodnim, środkowa na Wyżynie Lubelskiej w części zwanej Wzniesieniami Urzędowskimi, południowa w Kotlinie Sandomierskiej na Równinie Puszczańskiej. Reprezentuje charakterystyczne cechy i walory wszystkich tych regionów. Południową część powiatu 40,54% pokrywa jeden z największych w Europie kompleksów leśnych Lasy Janowskie.

Główne sektory gospodarki powiatu to: rolnictwo, przemysł drzewny i metalowy. Prężnie rozwijają się usługi. Biorąc pod uwagę to, iż powiat janowski jest wiodącym producentem owoców miękkich, istnieje szansa na rozwój przemysłu przetwórczego, tak jak to się stało w przypadku produkcji i przetwórstwa kaszy gryczanej.

Janów County is one of the 24 counties of Lublin Province. It is located in its southwestern part, bordering the districts of Kraśnik, Lublin, Bilgoraj, Nisko and Stalowa Wola.

Administrative division

The district consists of 7 municipalities:

 • urban-rural gminas: Janów Lubelski, Modliborzyce
 • rural municipalities: Batorz, Chrzanów, Dzwola, Godziszów, Potok Wielki

Janów district covers an area of 876 km2. It is located on the border of 3 geographical regions: the northern part in the Western Roztocze, the central part in the Lublin Upland in the part called Urzędowskie Hills, the southern part in the Sandomierz Basin in the Puszczańska Plain. It represents the characteristic features and qualities of all these regions. The southern part of the district 40.54% is covered by one of the largest forest complexes in Europe Janów Forests.

The main sectors of the district’s economy are agriculture, wood and metal industries. Services are thriving. Given that Janów County is a leading producer of soft fruits, there is an opportunity to develop the processing industry, as has happened with the production and processing of buckwheat groats.

Dostępność komunikacyjna / Transport accessibility:

Położenie na skrzyżowaniu ważnych traktów komunikacyjnych, drogi ekspresowej s19 i drogi krajowej 74. Na etapie planowania przebiegów tras jest również budowa obwodnic miasta Janowa Lubelskiego i Dzwoli w ciągu drogi krajowej 74. Złożono również projekt budowy linii kolejowej łączącej powiat janowski z Lublinem, a w dalszej perspektywie z Centralnym Portem Komunikacyjnym.

Its location at the intersection of important transportation routes, the s19 expressway and national road 74. Also at the stage of planning the routes is the construction of bypasses of the city of Janow Lubelski and Dzwola along national road 74. A project has also been submitted for the construction of a railroad line connecting Janow County with Lublin, and in the longer term with the Central Transport Port.

 • Odległość od autostrad / Distance from highways :

A4 – 84,5 km

A2 – 219 km

 • Kolej / Rail:

Najbliższa stacja kolejowa / Nearest railroad station:

Szastarka: 16 km

Kraśnik: 34,9 km

 • Lotniska / Airports:

Port lotniczy Rzeszów-Jasionka – 86,8 km – czas dojazdu 55 min, 16 połączeń i 255 795 pasażerów / – 55 min commute time, 16 connections and 255,795 passengers

Port lotniczy Lublin – 104 km,  czas dojazdu 1 godz. 6 min, 9 połączeń i 357 366 pasażerów / – commute time 1 hr 6 min, 9 connections and 357,366 passengers

Powiat Janowski w statystykach / Janów district in statistics

Powiat janowski ma 44 615 mieszkańców, z czego 50,4% stanowią kobiety, a 49,6% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 8,0%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,6 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa lubelskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu janowskiego w 2050 roku wynosi 35 085, z czego 17 614 to kobiety, a 17 471 mężczyźni.

Janów County has a population of 44,615, of which 50.4% are women and 49.6% are men. Between 2002 and 2021, the population decreased by 8.0%. The average age of residents is 42.6 years, comparable to the average age of residents of the Lublin province and comparable to the average age of residents of Poland as a whole. The projected population of Janów County in 2050 is 35,085, of which 17,614 are women and 17,471 are men.

Mieszkańcy powiatu janowskiego zawarli w 2021 roku 217 małżeństw, co odpowiada 4,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa lubelskiego oraz więcej od wartości dla Polski.

Inhabitants of Janów County entered into 217 marriages in 2021, which corresponds to 4.8 marriages per 1,000 residents. This is significantly more than the value for Lubelskie province and more than the value for Poland.

60,7% mieszkańców powiatu janowskiego jest w wieku produkcyjnym, 16,9% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,4% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.

60.7% of the residents of Janów County are of working age, 16.9% are of pre-working age, and 22.4% of residents are of post-working age.

 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto / Average gross monthly salaries – 5 061,82 zł
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej krajowej / Average gross monthly wages in relation to the national average: 84,3%

Dane statystyczne z 2022 r. / Statistical data from 2022.

Szkolnictwo i edukacja / Schooling and education:

Na terenie Powiatu Janowskiego funkcjonują 23 szkoły podstawowe i 5 szkół ponadpodstawowych. Szkolnictwo zawodowe – szkoły branżowe i technika.
Liczba szkół zawodowych w powiecie i gminie: 3 w tym jedna rolnicza.
Liczba uczniów w szkołach zawodowych w powiecie i gminie: 1 020 

There are 23 elementary schools and 5 secondary schools in the Janów District.
Vocational education – trade schools and technical schools.
Number of vocational schools in the district and municipality: 3 including one agricultural school.
Number of students in vocational schools in the district and municipality: 1 020

Struktura szkolnictwa zawodowego wg kierunków kształcenia / Structure of vocational education by field of study:

Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Janowie Lubelskim

Kształcenie na kierunkach / Education in the fields of study:

 • technik geodeta / surveyor
 • technik hotelarstwa / hotelier
 • technik leśnik / forester
 • technik logistyk / logistician
 • technik żywienia / food technician

Zespół Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim

Kształcenie na kierunkach / Education in the fields of study:

 • technik ekonomista / economist
 • technik budownictwa / construction technician
 • technik usług fryzjerskich / hairdresser
 • technik mechanik / mechanic
 • technik informatyk / IT specialist
 • technik pojazdów samochodowych / motor vehicle technician
 • technik technologii drewna / wood technology technician

Kształcenie w ramach szkoły branżowej na kierunkach / Education within the framework of a trade school in the fields of study:

 • cukiernik / confectioner
 • elektronik / electronics engineer
 • fryzjer / hairdresser
 • kucharz / cook
 • mechanik pojazdów samochodowych / motor vehicle mechanic
 • Monter sieci i instalacji sanitarnych / Fitter of sanitary networks and installations
 • Murarz-tynkarz / Bricklayer-Plaster
 • Piekarz / Baker
 • Sprzedawca / Seller
 • Stolarz / Carpenter

Wybrani, najwięksi  inwestorzy w powiecie / Selected, largest investors in the district:
CATERPILLAR POLAND Sp. z o.o.
FORTACO JL Sp. z o.o.
ZINKPOWER Wschód Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe JANEX