Konserwacja i restauracja bramy oraz głównej alei na cmentarzu parafialnym w Janowie Lubelskim


Zadanie pn. „Konserwacja i restauracja bramy oraz głównej alei na cmentarzu parafialnym w Janowie Lubelskim współfinansowane jest ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Edycja I

Całkowita wartość  zadania: 499 955,40 zł

Wartość dofinansowania: 489 956,30 zł

Termin realizacji: 2024 r.

W ramach zadania będą wykonane prace konserwatorsko – restauratorskie bramy oraz remont głównej alei w starej części cmentarza rzymskokatolickiego przy ul. Bialskiej w Janowie Lubelskim. Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków województwa lubelskiego pod numerem A/935.

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest poprawa warunków użytkowych komunikacji pieszej osób odwiedzających cmentarz parafialny w Janowie Lubelskim, a także poprawa dostępności  dla osób niepełnosprawnych ruchowo poprzez wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej pozbawionej barier architektonicznych. Ponadto remont bramy oraz głównej alei przyczyni się do poprawy estetyki oraz ogólnego wizerunku cmentarza parafialnego miasta Janowa Lubelskiego.

Prace w zakresie bramy cmentarnej obejmują:

 • skucie odspojonych i rozwarstwionych tynków,
 • uzupełnienie ubytków tynków,
 • wykonanie szlichty cienkowarstwowej w kolorze zbliżonym do tynków tradycyjnych wapiennych,
 • odtworzenie warstwy wykończeniowej w kolorze analogicznym do oryginału,
 • konserwacja detali architektonicznych elewacji-gzymsy (skucie odspojonych
  i rozwarstwionych tynków zależnie od zasięgu odspojeń, rekonstrukcja, odtworzenie profili uszkodzonych elementów gzymsowych.

Prace w zakresie alei głównej cmentarza obejmują:

 • prace przygotowawcze i pomiarowe,
 • prace rozbiórkowe polegające na rozbiórce istniejącej nawierzchni z kostki betonowej, nawierzchni betonowo – asfaltowej oraz krawężników i obrzeży betonowych,
 • mechaniczne przygotowanie podłoża,
 • wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem,
 • wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm w obrzeżach betonowych.

Zadanie inwestycyjne realizowane na podstawie umowy nr 3/2024 z dn. 10.05.2024 r. na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Powiatu Janowskiego w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, pomiędzy Powiatem Janowskim a Beneficjentem dotacji – Parafią Rzymskokatolicką pw. św. Jana Chrzciciela w Janowie Lubelskim.


Podpisanie umowy na udzielenie dotacji celowej dla parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Janowie Lubelskim