Modernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim

PROGRAM MEIN: „INWESTYCJE W OŚWIACIE – WSPARCIE TRWAJĄCYCH INWESTYCJI REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PROWADZĄCE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY”

Modernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim

DOFINANSOWANIE: 1 200 000,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 8 890 000,00 zł      

DATA PODPISANIA UMOWY: Listopad 2023 r.                                                          

Realizacja projektu: 2023 – 2024

Cel projektu: Celem projektu jest likwidacja barier architektonicznych w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim poprzez dostosowanie obecnej infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dzięki modernizacji budynku osoby niepełnosprawne, w tym dzieci i młodzież szkolna będą mogły w pełni uczestniczyć w życiu społeczności szkolnej. Uczniowie będą mieli nieograniczony dostęp do pracowni przedmiotowych znajdujących się poszczególnych kondygnacjach budynku szkoły.

Zakres przedsięwzięcia: W ramach modernizacji budynku będą wykonane roboty budowlane dostosowujące obecną infrastrukturę do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez budowę szybu windowego wraz z montażem windy osobowej, budowę zewnętrznego podjazdu dla osób niepełnosprawnych i schodów zewnętrznych antypoślizgowych, modernizację oraz rozbudowę zaplecza sanitarno-higienicznego wraz z profesjonalnym wyposażeniem urządzeń sanitarnych spełniających wymogi dla osób niepełnosprawnych (umywalki, muszle ustępowe, zestaw pochwytów), przebicia i zamurowania otworów drzwiowych w ścianach wewnętrznych budynku wynikające z warunków funkcjonalnych. Ponadto zostaną wymienione posadzki na antypoślizgowe,  balustrady i pochwyty ułatwiające poruszanie się osobom o ograniczonej zdolności ruchu, usprawniony zostanie system przeciwpożarowy, dostosowując go do wymogów przepisów Ppoż. Zostaną wykonane nowe szachty oddymiające pod klapy dymowe wraz z ich montażem.

W ramach modernizacji budynku wykonane zostaną prace obejmujące budowę nowych instalacji oraz modernizację istniejących tj. elektrycznej, kanalizacyjnej, zimnej i ciepłej wody, instalacji hydrantowej oraz instalacji c.o.

Dodatkowo zostaną wykonane nowe instalacje w zakresie instalacji SSP (system sygnalizacji pożarowej), instalacji przyzywowej -sanitariaty dla osób niepełnosprawnych, instalacji oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego gniazd wtyczkowych, instalacji monitoringu, instalacji sieci strukturalnej CPV 3252 4000-2, instalacja połączeń wyrównawczych i odgromowa, instalacja wentylacji mechanicznej.

Zadanie inwestycyjne dofinansowane również przez Województwo Lubelskie w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie: 2 999 632,00 zł oraz Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja 3 PGR w kwocie 4 165 000,00 zł