Naprawa konstrukcji i wymiana poszycia dachu na zabytkowym kościele w Momotach Górnych

Zadanie pn. „Naprawa konstrukcji i wymiana poszycia dachu na zabytkowym kościele w Momotach Górnych” współfinansowane jest ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Edycja I

Całkowita wartość  zadania: 1 000 000,00 zł

Wartość dofinansowania: 980 000,00 zł

Termin realizacji: 2024 r.

Cele projektu:
Głównym celem prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkowym drewnianym kościele pw. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Momotach Górnych jest zahamowanie procesów destrukcji poszycia dachowego poprzez naprawę konstrukcji więźby dachowej oraz wymianę uszkodzonego drewnianego gontu na blachę miedzianą płaską wraz z orynnowaniem.
Dzięki podjętym pracom zostanie odrestaurowany zabytkowy kościółek, który stanowi jeden
z kluczowych elementów na mapie zabytków Powiatu Janowskiego. Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków województwa lubelskiego pod numerem A/724.

Zakres prac:
W ramach zadania wykonane będą roboty rozbiórkowe polegające na demontażu istniejącego  uszkodzonego drewnianego gontu, demontażu membrany izolacyjnej wraz z deskowaniem połaci, oczyszczenie oraz zabezpieczenie środkami impregnacyjnymi i ogniochronnymi odkrytych elementów konstrukcyjnych dachu, wykonanie drobnych napraw istniejącej konstrukcji dachowej, uzupełnienie ubytków w istniejącej izolacji termicznej, wykonanie izolacji paroprzepuszczalnej z membrany dachowej, wykonanie deskowania konstrukcji połaci dachowej uprzednio zabezpieczonej środkami impregnacyjnymi, następnie pokrycie dachu blachą miedzianą płaską ułożoną w rąbek wraz z obróbką blacharską i orynnowaniem.

Zadanie inwestycyjne realizowane na podstawie umowy nr 2/2024 z dn. 21.02.2024 r. na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Powiatu Janowskiego w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, pomiędzy Powiatem Janowskim a Beneficjentem dotacji – Parafią Rzymskokatolicką pw. św. Wojciech Biskupa i Męczennika w Momotach Górnych.


Podpisanie umowy na udzielenie dotacji dla parafii pw. Św. Wojciecha w Momotach Górnych


Stan prac – maj 2024


Czerwiec 2024