Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

      Państwowa Inspekcja Sanitarna jest jednym z najważniejszych podmiotów, realizujących politykę Państwa w zakresie zdrowia publicznego. Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Janowie Lubelskim jest jednostką budżetową, wchodzącą w skład administracji rządowej, sprawuje pieczę i nadzór sanitarny nad ponad trzema tysiącami obiektów podlegających urzędowej kontroli. W skład PSSE wchodzą następujące komórki: Oddział Laboratoryjny, Oddział Nadzoru Sanitarnego, Oddział Ekonomiczno-Administracyjny. Dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, a zarazem Powiatowym Inspektorem Sanitarnym od 2007 roku do przejścia na emeryturę w 2019 roku, był Andrzej Kułażyński. Od dnia 25 stycznia 2019 roku Powiatowym Inspektorem jest Elżbieta Kurzyna.  Obecnie, zatrudnionych jest 33 pracowników, dla porównania w 2009 roku było 46.

      Zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej wytyczone na początku jej istnienia, nie straciły na aktualności, co więcej, pojawiły się nowe, wynikające z potrzeb i zagrożeń obecnego świata, w tym zagrożeń bioterroryzmem, promieniowaniem radiacyjnym, hałasem czy nowymi substancjami psychoaktywnymi (dopalacze). Państwowa Inspekcja Sanitarna to jedna z instytucji, która dba o zdrowie ludzi oraz towarzyszy im od dnia narodzin przez całe życie. Wie, jak dotrzeć do obywateli z programami edukacyjnymi i profilaktycznymi. Uczy zdrowych nawyków żywieniowych i unikania zagrożeń zdrowotnych. Uczestniczy w sytuacjach kryzysowych i przy organizacji każdej imprezy masowej w naszym powiecie. Tym, co odróżnia Państwową Inspekcję Sanitarną od innych instytucji kontrolnych, jest nacisk na profilaktykę i promocję zdrowia. W każdym roku zwiększa się liczba realizowanych programów oraz akcji prozdrowotnych, które realizowane są w placówkach oświatowych na terenie całego powiatu. Liczba dzieci i młodzieży, biorących udział w programach oświatowych wynosi około 4200.

      Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Janowie Lubelskim zapewnia ponadto sprawowanie nadzoru nad warunkami: higieny środowiska, higieny pracy, higieny wypoczynku i rekreacji, zdrowotnymi żywności, żywienia, przedmiotów użytku i kosmetyków, higieniczno-sanitarnymi w placówkach medycznych oraz monitoruje i zapobiega rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych.

      Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej działa w Zintegrowanym Systemie Badań Laboratoryjnych. Realizuje zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej poprzez wykonywanie badań laboratoryjnych i pomiarów, które służą ochronie zdrowia ludzkiego przed wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiska oraz zapobieganiu powstawania chorób zakaźnych. Oddział laboratoryjny działa od 2004 r. w Akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji Systemie Zarzadzania Jakością badań pod numerem AB 586. Wykonuje badania w zakresie: mikrobiologii żywności i wody, fizykochemii wody, diagnostyki laboratoryjnej w zakresie schorzeń bakteryjnych. Laboratorium co roku sukcesywnie powiększa liczbę akredytowanych badań.

     W 2019 roku przypada 100-lecie Służb Sanitarnych w Polsce i 65-lecie Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Z tej okazji, 3 października bieżącego roku w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Janowie Lubelskim odbyła się uroczystość pod patronatem Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jerzego Bieleckiego oraz Starosty Janowskiego Artura Pizonia. Gościem honorowym był Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie – Irmina Nikiel. Zaproszeni goście mieli okazję poznać ciekawą i interesującą historię Inspekcji poprzez zwiedzanie wystawy „Inspekcja sanitarna wczoraj i dziś”. Podczas uroczystości odsłonięto i poświęcono tablicę, upamiętniającą wszystkich, którzy swoją pracą i zaangażowaniem zapisali się na kartach historii Inspekcji Sanitarnej w powiecie janowskim, posadzono również symboliczny Jubileuszowy Dąb.

     Motywem przewodnim na następne lata jest hasło Głównego Inspektora Sanitarnego: „Jesteśmy po to, by dbać i edukować”.

ul. Wojska Polskiego 28

Janów Lubelski 23 -300.

tel. 15 8725 400

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny: Elżbieta Kurzyna.