Przebudowa dróg powiatowych nr 2804L w Gminie Modliborzyce i nr 2736L w Gminie Batorz

Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Dróg Samorządowych

Kwota dofinansowania: 3 424 946 zł

Całkowita wartość inwestycji: 6 849 894,53 zł

Planowane efekty realizowanego projektu

W ramach wnioskowanego zadania planuje się przebudowę drogi powiatowej nr 2804L Modliborzyce – Błażek w m. Pasieka od km 11+077 do km 13+582, tj. długości 2 505 mb oraz przebudowę drogi powiatowej nr 2736L Stróża – Blinów – Samary – Błażek – Batorz, odcinek Błażek – Batorz w lokalizacji od km 12+710 do km 17+164, tj. długości 4 454 mb. Zadanie podzielono na dwa odcinki.

Odcinek nr 1

Przebudowa drogi powiatowej nr 2804L Modliborzyce – Błażek od km 11+077 do km 13+582

Podstawowa szerokość asfaltowej jezdni drogi powiatowej będzie wynosić od km 11+077 do km 11+852 – 5,6 m, natomiast od km 11+852 do km 13+582 – 5,5 m (2 pasy ruchu po 2,75 m każdy).

W ramach wnioskowanego zadania zamierza się:

 1. przebudować drogę powiatową na długości 2 505 mb,
 2. wzmocnić istniejącą nawierzchnię asfaltową pakietem warstw bitumicznych na długości 2 505 mb,
 3. wykonać chodniki z kostki brukowej betonowej zlokalizowane przy krawędzi jezdni o łącznej długości – 1 137 mb,
 4. przebudować zatokę autobusową w km 12+017,
 5. wykonać perony przystankowe 3 szt. (przy zatoce autobusowej w km 12+017 i przystankach autobusowych w km 11+580 i 11+975),
 6. wykonać pobocza gruntowe ulepszone materiałem kamiennym na szerokości 1,0 m i długości: strona lewa – 2 295 mb, strona prawa – 1 578 mb,
 7. wykonać renowację istniejących rowów odwodnieniowych: strona lewa – długość 2 317 mb, strona prawa – długość 1 948 mb,
 8. umocnić skarpy i rowy płytami ażurowymi na długości 942 mb,
 9. przebudować skrzyżowanie z drogą gminną w km 12+214,
 10. przebudować istniejące zjazdy do posesji,
 11. wykonać urządzenia bezpieczeństwa ruchu w postaci:

a) barier ochronnych SP 05/4 – 100 mb,

b) barier ochronnych U-11a – 250 mb,

12) wykonać nowe oznakowanie pionowe i poziome wg projektu stałej organizacji ruchu.

Odcinek nr 2

Przebudowa drogi powiatowej nr 2736L Stróża – Blinów – Samary – Błażek – Batorz w lokalizacji od km 12+710 do km 17+164 (odcinek Błażek – Batorz)

Planuje się przebudowę drogi powiatowej 2736L, klasy „Z”, długości 4 454 mb. Szerokość jezdni na odcinku od km 12+710 do km 13+985 (1 275 mb) – 6,0 m, na odcinku od km 13+985 do km 16+828 (2 843 mb) – 5,50 m, na odcinku od km 16+828 do km 17+164 (336 mb) – 8,00 m.

W ramach wnioskowanego zadania zamierza się:

 1. przebudować drogę powiatową na długości 4 454 mb,
 2. wykonać poszerzenia istniejącej jezdni i wzmocnić istniejącą nawierzchnię asfaltową pakietem warstw bitumicznych na długości 4 454 mb,
 3. wykonać chodniki szerokości 1,5 m z kostki brukowej betonowej zlokalizowane przy prawej krawędzi jezdni o łącznej długości – 932 mb,
 4. wykonać utwardzone pobocze bitumiczne szer. 1,0 m po stronie prawej na długości 665 mb,
 5. wykonać pobocza gruntowe ulepszone materiałem kamiennym na szerokości 0,75 m i długości: strona lewa – 4 454 mb, strona prawa – 2 857 mb,
 6. przebudować zatokę autobusową w km 13+220 str. prawa,
 7. wykonać peron przystankowy 1 szt. w km 13+244 strona lewa,
 8. wykonać renowację istniejących rowów odwodnieniowych,
 9. przebudować przepusty pod koroną drogi,
 10. przebudować skrzyżowania z drogami powiatowymi: nr 2740L Polichna Czwarta – Błażek w km 12+710, nr 2807L Błażek – Piłatka – dr. pow. 2808L w km 14+334, nr 2305L Studzianki – Węglinek – Batorz w km 16+681,
 11. przebudować istniejące zjazdy do posesji,
 12. wykonać urządzenia bezpieczeństwa ruchu w postaci:
 13. barier ochronnych SP 05/4 – 244 mb,
 14. barier ochronnych U-12a – 587 mb,

13) wykonać nowe oznakowanie pionowe i poziome wg projektu stałej organizacji ruchu.

Cele projektu

Celem projektu jest poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, zapewnienie spójności sieci dróg publicznych, zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych, poprawa dostępności terenów inwestycyjnych.

Harmonogram projektu

Projekt realizowany jest od września 2019 r., a jego zakończenie nastąpi w lipcu 2021 r.

Zarząd Dróg Powiatowych w Janowie Lubelskim