„Przebudowa drogi powiatowej nr 2304L Stara Wieś – Wojdat – Stawce – Zdziłowice w lokalizacji od km 8+279 do km 15+896” dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2304L Stara Wieś – Wojdat – Stawce – Zdziłowice w lokalizacji od km 8+279 do km 15+896” dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Kwota dofinansowania: 14 725 000,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 18 051 250,97 zł

W ramach wnioskowanego zadania planuje się przebudowę drogi powiatowej nr 2304L Stara Wieś – Wojdat – Stawce – Zdziłowice o długości 7 617 mb.

Podstawowa szerokość asfaltowej jezdni drogi powiatowej będzie wynosić 6,00 m (2 pasy ruchu po 3,00 m każdy).

W ramach wnioskowanego zadania zamierza się:

 1. przebudować drogę powiatową na długości 7 617 mb,
 2. wykonać poszerzenie jezdni do 6,00 m
 3. wykonać nową podbudowę na poszerzeniu,
 4. wykonać nową nawierzchnię z betonu asfaltowego,
 5. wykonać jednostronne utwardzone pobocze o szerokości 1,3,
 6. odtworzyć istniejące przepusty i rowy odwodnieniowe,
 7. przebudować istniejące zjazdy,
 8. przebudować zatoki lub perony autobusowe
 9. wyremontować  mosty na rzece Pór w lokalizacji 11+823 i km 13+031
 10. przebudować skrzyżowania z drogami publicznymi,
 11. wykonać nowe oznakowanie pionowe i poziome wg projektu stałej organizacji ruchu.

Cele projektu:

Celem projektu jest poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, zapewnienie spójności sieci dróg publicznych, zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych.

Harmonogram projektu

Projekt realizowany jest od grudnia 2022r. a jego zakończenie planowane jest w grudniu 2023r.

ZDP w Janowie Lubelskim