Przebudowa drogi powiatowej nr 2811L Dzwola – Goraj w lokalizacji od km 0+000 do km 6+646

Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2811L Dzwola – Goraj w lokalizacji od km 0+000 do km 6+646” dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Kwota dofinansowania: 10 973 574,38 zł

Całkowita wartość inwestycji: 11 713 649,12 zł

W ramach wnioskowanego zadania przebudowano drogę powiatową nr 2811L Dzwola – Goraj gr. woj długości 6 646 mb.

Podstawowa szerokość asfaltowej jezdni drogi powiatowej wynosi 6,00 m (2 pasy ruchu po 3,00 m każdy).

W ramach wnioskowanego zadania:

  1. przebudować drogę powiatową na długości 6 646 mb,
  2. wykonać poszerzenie jezdni do 6,00 m
  3. wykonać nową podbudowę na poszerzeniu i jezdni,
  4. wykonać nową nawierzchnię z betonu asfaltowego,
  5. wykonać obustronne pobocza z kruszywa o szerokości 0,75 m,
  6. odtworzyć istniejące przepusty i rowy odwodnieniowe,
  7. przebudować istniejące zjazdy,
  8. przebudować skrzyżowania z drogami publicznymi,
  9. wykonać nowe oznakowanie pionowe i poziome wg projektu stałej organizacji ruchu.

Cele projektu:

Celem projektu jest poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, zapewnienie spójności sieci dróg publicznych, zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych.

Harmonogram projektu

Projekt realizowany jest od lutego 2022r. a jego zakończenie planowane jest w grudniu 2022r.

ZDP w Janowie Lubelskim