Przebudowa drogi powiatowej nr 2814L Potoczek – Bania w lokalizacji od km 0+010 do km 3+010

Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Dróg Samorządowych

Kwota dofinansowania: 944 189 zł

Całkowita wartość inwestycji: 1 888 379,34 zł

Planowane efekty realizowanego projektu

W ramach wnioskowanego zadania planuje się przebudowę drogi powiatowej nr 2814L Potoczek – Bania w lokalizacji od km 0+010 do km 3+010, długości 3 000 mb.

Szerokość asfaltowej jezdni drogi powiatowej będzie wynosić 5,50 m (2 pasy ruchu po 2,75 m każdy).

W ramach wnioskowanego zadania zamierza się:

  1. przebudować drogę powiatową na długości 3 000 mb,
  2. wzmocnić istniejącą jezdnię pakietem warstw bitumicznych (w-wa wyrównawcza i wiążąca) oraz wykonać nawierzchnię z betonu asfaltowego (w-wa ścieralna),
  3. wykonać obustronne pobocza gruntowe ulepszone materiałem kamiennym na szerokości 0,75 m,
  4. przebudować i oczyścić przepusty pod koroną drogi – 2 szt.
  5. zastosować odwodnienie powierzchniowe do obustronnych rowów przydrożnych,
  6. wykonać nowe oznakowanie pionowe i poziome wg projektu stałej organizacji ruchu,
  7. ustawić słupki prowadzące U-1a na łukach.

Cele projektu

Celem projektu jest poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, zapewnienie spójności sieci dróg publicznych, zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych, poprawa dostępności terenów inwestycyjnych.

Harmonogram projektu

Projekt realizowany jest od listopada 2020 r. a jego zakończenie zaplanowano we wrześniu 2021 r.

Zarząd Dróg Powiatowych DP w Janowie Lubelskim