Przebudowa drogi powiatowej nr 2814L Potoczek – Bania w lokalizacji od km 3+010 do km 6+072

Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2814L Potoczek – Bania w lokalizacji od km 3+010 do km 6+072” dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg .

Kwota dofinansowania: 1 739 275,52 zł

Całkowita wartość inwestycji: 3 898 867,78 zł

W ramach wnioskowanego zadania planuje się przebudowę drogi powiatowej nr 2814L Potoczek – Bania w lokalizacji od km 3+010 do km 6+072, długości  3 062 mb.

Podstawowa szerokość asfaltowej jezdni drogi powiatowej będzie wynosić 5,50m (2 pasy ruchu po 2,75 m każdy).

W ramach wnioskowanego zadania zamierza się:

  1. przebudować drogę powiatową na długości 3 062 mb,
  2. wzmocnić istniejącą jezdnię pakietem warstw bitumicznych (w-wa wyrównawcza i wiążąca) oraz wykonać nawierzchnię z betonu asfaltowego (w-wa ścieralna),
  3. wykonać  obustronne pobocza gruntowe ulepszone materiałem kamiennym na szerokości 0,75 m,
  4. przebudować skrzyżowania z drogami publicznymi,
  5. wykonać odwodnienie powierzchniowe do obustronnych rowów przydrożnych
  6. wykonać nowe oznakowanie pionowe i poziome wg projektu stałej organizacji ruchu
  7. ustawić słupki prowadzące U-1a na łukach.

Cele projektu:

Celem projektu jest poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, zapewnienie spójności sieci dróg publicznych, zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych, poprawa dostępności terenów inwestycyjnych.

Harmonogram projektu

Projekt realizowany jest od sierpnia 2022r. a jego zakończenie planowane jest w grudniu 2022r.

ZDP w Janowie Lubelskim