Przebudowa drogi powiatowej nr 2814L Potoczek – Bania w lokalizacji od km 3+010 do km 6+072

Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2814L Potoczek – Bania w lokalizacji od km 3+010 do km 6+072” dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg .

Kwota dofinansowania: 1 739 275,52 zł

Całkowita wartość inwestycji: 3 910 560,24  zł

W ramach wnioskowanego zadania przebudowano drogę powiatową nr 2814L Potoczek – Bania w lokalizacji od km 3+010 do km 6+072, długości  3 062 mb.

Podstawowa szerokość asfaltowej jezdni drogi powiatowej wynosi 5,50m (2 pasy ruchu po 2,75 m każdy).

W ramach wnioskowanego zadania:

  1. przebudowano drogę powiatową na długości 3 062 mb,
  2. wzmocniono istniejącą jezdnię pakietem warstw bitumicznych (w-wa wyrównawcza i wiążąca) oraz wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego (w-wa ścieralna),
  3. wykonano  obustronne pobocza gruntowe ulepszone materiałem kamiennym na szerokości 0,75 m,
  4. przebudowano skrzyżowania z drogami publicznymi,
  5. wykonano odwodnienie powierzchniowe do obustronnych rowów przydrożnych
  6. wykonano nowe oznakowanie pionowe i poziome wg projektu stałej organizacji ruchu
  7. ustawiono słupki prowadzące U-1a na łukach.

Cele projektu:

Celem projektu jest poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, zapewnienie spójności sieci dróg publicznych, zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych, poprawa dostępności terenów inwestycyjnych.

Harmonogram projektu

Projekt realizowany był od sierpnia 2022r. do grudnia 2022r.

ZDP w Janowie Lubelskim