Przebudowa drogi powiatowej nr 2815L Modliborzyce – Gwizdów – gr. woj. w lokalizacji od km 0+410 do km 1+622

Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2815L Modliborzyce – Gwizdów – gr. woj. w lokalizacji od km 0+410 do km 1+622 ” dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg .

Kwota dofinansowania: 811 664,76 zł

Całkowita wartość inwestycji: 1 623 329,52 zł (koszty kwalifikowalne)

W ramach wnioskowanego zadania przebudowano drogę powiatową nr 2815L Modliborzyce – Gwizdów – gr. woj. na długości 1 212 mb.

Podstawowa szerokość asfaltowej jezdni drogi powiatowej wynosi 5,50m (2 pasy ruchu po 2,75 m każdy).

W ramach wnioskowanego zadania:

  1. przebudowano drogę powiatową na długości 1 212 mb,
  2. wykonano poszerzenie jezdni do 5,50 m
  3. wykonano nową podbudowę na poszerzeniu i jezdni
  4. wykonano nową nawierzchnię z betonu asfaltowego,
  5. odtworzono istniejące rowy odwodnieniowe,
  6. przebudowano istniejące zjazdy,
  7. wykonano nasadzenia drzew,
  8. wykonano nowe oznakowanie pionowe i poziome wg projektu stałej organizacji ruchu.

Cele projektu:

Celem projektu jest poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, zapewnienie spójności sieci dróg publicznych, zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych.

Harmonogram projektu

Projekt realizowany był od maja 2022 r.. do października 2022r.

ZDP w Janowie Lubelskim